Close search

אגף ההנדסה והבינוי

​​​​אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון הינו הסמכות המקצועית והזרוע המבצעת בתחום הבינוי במערכת הביטחון. האגף עוסק בייזום, תכנון והוצאה אל הפועל של פרויקטים חדשים בתחום הבינוי, ובפיתוח ואחזקת מבנים ותשתיות של מערכת הביטחון בזמן שגרה ובחירום.

אגף ההנדסה והבינוי מהווה גורם מרכזי בתחום הבנייה במדינת ישראל, והוא בעל מורשת מפוארת של פרויקטים לאומיים והקמת מתקנים ביטחוניים ברחבי הארץ. 

בימים אלה מנהל אגף ההנדסה והבינוי פרויקטים לאומיים במיליארדי שקלים כגון: מיסוד קווי גבול, פינוי והעתקת מחנות צה"ל כחלק ממימוש החלטות הממשלה בנושא הגדלת ההיצע בשטחי מגורים. האגף, במסגרת פעילותו השוטפת, נוגע בכלל המרכיבים התשתיתיים המשפיעים על רווחת החיילים והצרכים הביטחוניים של המערכת, במספר רב של פרויקטים לשיפור רווחת החייל, שיפור תשתיות האימונים בצה"ל ועוד.

במסגרת תפקידו עובד האגף מול הספקים הגדולים ביותר במשק, באמצעות שיטות התקשרות מתקדמות ובטכנולוגיות חדשניות, ומקיים שיתוף פעולה פורה עם הגופים המקצועיים בארץ כדוגמת הטכניון, התעשייה הצבאית, התאחדות התעשיינים, איגוד המהנדסים ועוד.

תפקידי אגף ההנדסה והבינוי

• לממש את פרויקטי הבינוי ומשימות האחזקה עבור צה"ל ומשרד הביטחון.

• לשמש סמכות מקצועית לצה"ל ולמשרד הביטחון בתחומי הנדסת הבניין, ההתקשרות והאחזקה.

• לשמש גוף התקשרויות - פרויקטים, מתכננים, אחזקה, חומרי תשתית, צמ"ה.

• לשמש סמכות רישוי לבינוי בצה"ל.

• לעסוק בפעילות בשגרה ובחירום.

• לרכז מידע תשתיתי הנדסי.

• לבצע מחקר ופיתוח בתחום הבינוי.

• להוות רפרנט מקצועי לאוכלוסיה צבאית בנושאי הבינוי.

אגף ההנדסה והבינוי מורכב מאנשי צבא בדרגות שונות ומעובדי משרד הביטחון, ביניהם מהנדסים, אדריכלים והנדסאים מתחומי הבנייה, העוסקים בניהול פרויקטים, במחקר ופיתוח ובנושאי הנדסה שונים. במסגרת תפקידיהם השונים באגף עוברים בעלי התפקידים קורסים והכשרות מקצועיות בארץ ובחו"ל. קצינים ועובדים מקצועיים אלה גדלים להיות דור העתיד של הבנייה במשק הישראלי, ורבים מהם משתלבים לאחר השירות במשרות בכירות בענף הבנייה.

לאתר אגף ההנדסה והבינוי לחץ/י כאן