Close search

אמנת השירות של משרד הביטחון

ייעוד משרד הביטחון: לעצב את יעדי הביטחון הלאומי שבאחריותו ולממשם, לתמוך את בניין הכוח של צה"ל ופעולתו ולהשלימם במישורי חברה, טכנולוגיה, תעשייה ויחסי חוץ ביטחוניים.

העשייה במשרד הביטחון:

א. העשייה של משרד הביטחון היא רבה ומגוונת, ועוסקת בתחומי הביטחון, הכלכלה, הטכנולוגיה, החברה והמורשת.

ב. כחלק מייעודו, מסייע משרד הביטחון לצה"ל ותומך בו באמצעות הפעלת מערכות אזרחיות.

תפקידי משרד הביטחון

א. לרכז את פעולות הממשלה בנושאי הביטחון הלאומי שבאחריותו ולהנחות את הגופים הכפופים והשותפים לביצוען.

ב. לגבש מדיניות משהב"ט בנושאים אסטרטגיים-ביטחוניים ולקיים מערכת קשרי חוץ עם מערכות ביטחון זרות.

ג. לגבש את תקציב הביטחון ולוודא מימושו באופן המיטבי.

ד. לספק לצה"ל את המשאבים והאמצעים הנדרשים לבניין כוחו ולביצוע משימותיו.

ה. לשמר ולטפח את החוסן החברתי העוטף את השירות הצבאי, מתקופת טרום הגיוס ועד בכלל.

ו. לפתח את התשתיות המדעיות, הטכנולוגיות, התעשייתיות והלוגיסטיות בתחומי הביטחון הלאומי שבאחריות משרד הביטחון.

ז. לפתח אמל"ח ולטפח תשתית תעשייה ביטחונית לאומית יציבה.

ח. להגן על העובדים, הסודות והנכסים של מערכת הביטחון.

הצהרה בסיסית

1. בשגרה

א. משרד הביטחון על אגפיו מתחייב לספק שירות איכותי, מקצועי ואדיב בתחומי הביטחון, הטכנולוגיה, החברה, התעשייה ויחסי חוץ ביטחוניים, תוך התחייבות לשיפור מתמיד

והתאמה לצרכים הייחודיים של צה"ל וכלל מקבלי השירות (פנימיים וחיצוניים).

ב. השירותים המוענקים על ידי המשרד על אגפיו יינתנו בכפוף לחוקים, לתקנות, להוראות ונוהלי המשרד.

2. בחירום

א. במצבי החירום השונים, משרד הביטחון על אגפיו ייתן מענה לצרכים הייחודיים של צה"ל וכלל מקבלי השירות (פנימיים וחיצוניים), בהתאם לנסיבות ובכלל זה קיצור תהליכים וזמני תגובה, הקצאת משאבים בהתאמה לצרכים.

מרכיבי האמנה

משרד הביטחון ואגפיו מתחייבים:

1. משך תהליך

א. בכל נקודת זמן, כל הפניות למשרד ולאגפיו, יקבלו מענה על פי זמני התקן המפורטים בהוראות המשרד.

ב. זמני התקן יעודכנו מעת לעת בהתאם לעיקרון השיפור המתמיד.

ג. פירוט זמני תקן לאגפי המשרד.

2. זמינות

א. לתת מענה לכל פנייה (הודעה טלפונית או בדוא"ל) עד 48 שעות מרגע קבלתה לידי הגורם המטפל.

ב. לפרסם ולעדכן את מספרי הטלפון הרלוונטיים של כל בעלי התפקידים באגפים השונים (לחלופין דרכי התקשרות עם מוקדי שירות).

ג. להמשיך ולפתח דרכי תקשורת וקבלת שירותים בדרכים חדשניות באגפי המשרד (כגון: מוקדי שירות ומענה טלפוני, אתרי אינטרנט ועוד).

3. שקיפות

א. להעמיד לרשות לקוחותינו אתרי אינטרנט מעודכנים בהם ניתן לעקוב אחרי מידע בכלל ומידע אודות פנייתם בפרט.

ב. לאפשר עיון בהוראות, בתקנות והחוקים הרלוונטיים של המשרד על אגפיו, במגבלות הסיווג ואבטחת המידע.

ג. להעמיד לרשות הציבור כתובות דוא"ל מתאימות לכל בעלי התפקידים הרלוונטיים.

ד. לפרסם את שעות הפעילות של כל גורם רלוונטי לציבור הלקוחות.

4. אמון ואמינות

א. להעמיד לרשות הציבור מידע רלוונטי.

ב. להקפיד על יושרה של נותני השירות.

ג. לעמוד בהתחייבות שלנו אל מול הלקוח.

5. גמישות

א. להתייחס לרב גוניות של לקוחות המשרד הפנימיים והחיצוניים.

ב. להתאים את השירותים המסופקים לצרכיהם הייחודיים של מגוון לקוחותיו.

ג. לקיים תיאום ציפיות, תוך התייחסות לרב גוניות של לקוחות המשרד הפנימיים והחיצוניים.

6. שיפור תהליכים והפקת לקחים

א. לקיים תכנית איכות, שיעדה שיפור מתמיד של השירותים הניתנים על ידי האגפים במשרד, בכלל זה שימוש בכלים רלוונטיים כגון: צוותי שיפור, מדדי שירות ותקני זמן, סקרי שביעות רצון לקוחות, ניהול סיכונים, הפקת לקחים, שימור הידע וקידום מקצועיות של העובדים.