Close search

אודות משרד הביטחון

​ייעוד משרד הביטחון הינו לעצב את יעדי הביטחון הלאומי שבאחריותו ולממשם, לתמוך את בניין הכוח של צה"ל ופעולתו ולהשלימם במישורי חברה, טכנולוגיה, תעשייה ויחסי חוץ ביטחוניים.

תפקידי משרד הביטחון: 

ריכוז פעולות הממשלה בנושאי הביטחון הלאומי שבאחריותו והנחיה של הגופים הכפופים/שותפים לביצועם.

  • גיבוש מדיניות משהב"ט בנושאים ביטחוניים-אסטרטגיים וקיום מערכת קשרי חוץ עם מערכות ביטחון זרות.

  • גיבוש תקציב הביטחון ומימושו באופן המיטבי.

  • אספקת המשאבים והאמצעים הנדרשים לצה"ל לבניין כוחו ולפעולתו.

  • שמירה וטיפוח החוסן החברתי העוטף את השירות בצה"ל מטרום גיוס ועד בכלל.
  • פיתוח התשתית המדעית, הטכנולוגית, התעשייתית והלוגיסטיות בתחומי הביטחון הלאומי שבאחריותו.
  • פיתוח אמל"ח וטיפוח תשתית תעשייה ביטחונית לאומית ויציבה.

  • הגנה על העובדים, הסודות והנכסים של מערכת הביטחון.

 

מבנה משרד הביטחון

מבנה משרד הביטחון.jpg