Close search

תהליכי הרכשה בארץ

​​​​מערכת הביטחון, על מרכיביה הצבאיים והאזרחיים, הינה מערכת מסועפת ומורכבת. כאשר המערכת מגדירה את הצורך לרכש מסוים עבור צה"ל, לצורך מילוי משימותיו, היא נכנסת לתהליך של עיתוד והרכשה. תהליך זה מורכב למדי וכולל היבטים טכניים, לוגיסטיים, תקציביים, הרכשתיים וכספיים, אשר שותפים לו מספר גורמים במערכת הביטחון – כל אחד בתחום עליו הוא מופקד.

 

האגפים העיקרים במשרד הביטחון הרוכשים עבור צה"ל:

  • מינהל ההרכשה והייצור (מנה"ר) - רכישת מערכות, מוצרים, שירותים, תובלה בינלאומית ומכס.          

  • אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים (אמו"ן) - רכישת שירותים שונים, תקשורת, רכישת ושכירת מקרקעין, תובלה יבשתית.        

  • מינהל למחקר ופיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) - רכישה בנושאי מחקר ופיתוח.         

  • אגף ההנדסה והבינוי - התקשרות לביצוע עבודות בינוי ואחזקה, לשכירת ציוד מכני הנדסי והתקשרות עם מתכננים.

האגפים הנ"ל מכונים "אגפים רוכשים" – אגף רוכש הינו בעל האחריות הכוללת לצד ההרכשתי של התהליך, כלומר ביצוע רכישה ואספקה לצה"ל. יחידות בצה"ל, שהוסמכו לכך מגישות לאגף הרוכש במשרד הביטחון דרישות לרכישה בהתאם לצרכים השונים. הדרישות כוללות נתונים כגון, אפיון, מפרטים, תכולת עבודה (s.o.w), תקני בחינה, כמויות, מועדי אספקה נדרשים ו/מומלצים, תקציב ומידע כללי. כל דרישה כזו, לאחר שאושרה לביצוע ניתן לה כיסוי תקציבי ונקלטה במחשב משרד הביטחון, הופכת ל"דרישת רכש".

על סמך "דרישת רכש", ובהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב -1992 והתקנות שהותקנו מכוחו, מבצע האגף הרוכש התקשרויות (בתחומו) עם ספקים באחת משתי הדרכים הבאות:

  • התקשרויות בעקבות מכרז לסוגיו.         

  • התקשרויות פטורות ממכרז.     

ככלל, ספק המבקש להשתתף במכרזי משרד הביטחון חייב להיכלל ברשימת "ספקים מוכרים" של המשרד. לאחר קביעת הספק, בעקבות מכרז או לחילופין בתהליך התקשרות הפטור ממכרז, מוציא אליו האגף הרוכש הזמנה לאספקת טובין, בינוי, שירותים וכד'. טופס ההזמנה וכל נספחיו חתום על-ידי בעלי תפקידים במשרד הביטחון, המורשים לכך על-פי חוק נכסי המדינה, תשי"א - 1951. הספק מאשר את קבלת ההזמנה בחתימתו על טופס ההזמנה ומחזיר את הטופס למזמין באגף. באגף הבינוי נערך חוזה עם הקבלן.

טופס ההזמנה (כולל הנספחים), חתום על-ידי הצדדים, מהווה חוזה התקשרות בין משרד הביטחון לבין הספק. חלק מהפריטים המיוצרים עבור צה"ל עוברים בחינות קבלה לפני העברתם לצה"ל. מטרת הבחינות להבטיח שהצבא יקבל את הציוד באיכות שנדרשה. בגופים המקצועיים בחילות צה"ל קיימות יחידות בחינה, שמתפקידן לבחון את המוצרים. בחינות הקבלה מוגדרות מראש על-ידי מפרטי בחינה. מפרטים אלה כלולים במסגרת כלל המפרטים של הפריט/המוצר. הספק חייב לסייע בידי הבוחנים בתהליך הבחינה ולספק להם את אמצעי הבחינה כפי שנדרש במפרטי הבחינה.

בעת מסירת הטובין (או ביצוע השירות) חותם נציג היחידה הצבאית המקבלת על תעודת המשלוח של הספק. תעודה זו תישלח על-ידי הספק אל האגף הרוכש במשרד הביטחון, במצורף לחשבונית לפיה יבוצע התשלום בהסתמך על תנאי ההזמנה. על מנת להבטיח את איכות תהליכי עבודתו, נדרש ספק משרד הביטחון להנהיג במפעלו מערכת אבטחת איכות שאושרה על-ידי משרד הביטחון כעונה לדרישות משרד הביטחון לאבטחת איכות. דרישות אלו מבוססות ברובן על ISO9000.

התיאור המובא כאן איננו מפרט, כמובן, את מכלול הוראות משרד הביטחון העוסקות בתהליכי ובנהלי הרכשה. המטרה באתר זה הינה להסביר את עיקרו של התהליך המרכזי באמצעותו מתנהלת התקשרות המשרד עם הספקים.

רכש בחו"ל נעשה באמצעות משלחות משרד הביטחון בניו יורק וברלין.

התקשרויות בעקבות מכרז

רכישות מקומיות מבוצעות באמצעות מכרז בהתאם לחוק חובת המכרזים התשנ"ב- 1992, לתקנות שהותקנו מכוחו ולהוראות משרד הביטחון הנוגעות בעניין. עיקרון העומד ביסוד חוק חובת המכרזים הינו מתן הזדמנות שווה לכל אדם להשתתף במכרזים המתפרסמים על-ידי גופים ציבוריים עליהם חלה חובת מכרז.

במטרה לעודד את הייצור המקומי, נוהג משרד הביטחון, בעת בחירת הספקים, לתת העדפות לתוצרת הארץ בתחרות עם תוצרת מחו"ל. כללי ההעדפה הינם בהתאם לתקנות המקנות העדפה לתוצרת הארץ בכפוף לתנאים המוגדרים בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ, וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה - 1995. ניתנת גם העדפה לאזורי עדיפות לאומית וקו עימות, בהתאם לתקנות בנושא והחלטות הממשלה מעת לעת.

התקשרויות בעקבות מכרז נעשות בהתאם לסוגי המכרז השונים הקבועים בתקנות ובהוראות משרד הביטחון:

מכרז פומבי (רגיל) - מכרז המפורסם בפומבי. הודעות על המכרזים הפומביים מתפרסמות בעיתונות היומית, בהתאחדויות המקצועיות, בפרסומי לשכת הפרסום הממשלתית ובאתר סחר אלקטרוני של משרד הביטחון. הזכייה במכרז מסוג זה מבוססת על המרכיב הכספי בלבד. ככלל, רשאים להשתתף בו רק ספקים מוכרים של משרד הביטחון.

מכרז סגור (רגיל) - מכרז זה אינו מפורסם לציבור הרחב ולכלל ספקי משרד הביטחון. בקשות להגשת הצעות נשלחות על-ידי משרד הביטחון לספקים מוכרים. כן מתפרסמות ההצעות בהתאחדויות המקצועיות או במודעות במשרד. הזכייה במכרז מסוג זה מבוססת על המרכיב הכספי בלבד.  

מכרז מיוחד - מכרז פומבי או סגור שקביעת הזוכה בו נעשית לפי שיקלול מרכיבים כספיים, טכניים וניהוליים. כלומר, נלקחים בחשבון קריטריונים נוספים מלבד המחיר.

מכרז מקוצר - סוג זה של מכרזים מוגבל בסכום ונועד, בעיקר, לשלוחות מנה"ר במרכזים הלוגיסטיים של צה"ל וכן גם ליחידות משרד הביטחון.         

הצעות למכרזים מוגשות באמצעות אתר המכרזים בצורה אינטראקטיבית ובאמצעות חתימה דיגיטלית עד שעה 16:00 בכל יום.

לאחר החלטת ועדת המכרזים לגבי הספק הזוכה, יקבל הספק שזכה במכרז הודעה בכתב על זכייתו. אולם, אין לראות בהודעה זו התקשרות חוזית - זו תיעשה רק באמצעות טופס ההזמנה, חתום על-ידי המשרד והספק. לספקים שלא זכו במכרז נמסרת הודעה מתאימה.

התקשרויות פטורות ממכרז

התקשרויות בדרך של פטור ממכרז מתבצעות לאחר שהוועדה המתאימה פטרה ממכרז את העסקה על סמך אחת מעילות הפטור הקבועות בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון), התשנ"ג - 1993.

לאחר קבלת הפטור ממכרז פונה משרד הביטחון לספק בבקשה לקבל הצעת מחיר. לבקשה מצורפים, בין היתר:

  • טפסים שונים לשימוש הספק בכתיבת הצעתו: תחשיב והצעת מחיר, פירוט שעות העבודה, פירוט חומרים ישירים - קניות מקומיות ויבוא, פירוט רכש מקבלני מישנה ותחשיב רווח מפורט.   

  • מפרטים ו/או אפיונים להגדרת הפריטים המוזמנים.       

הצעת הספק חייבת להגיע עד למועד שנקבע במסמכי הבקשה להצעת מחיר. ההצעה תכלול את הנתונים הנדרשים על-פי הבקשה להצעת מחיר אשר בדרך כלל הינם: כמות מוצעת, מחיר ומועדי הספקה, תחשיב מפורט ומנומק למחיר, תנאי הצמדה (אם נדרש), תנאי תשלום (אם נדרשים תנאי תשלום חריגים), תוקף ההצעה וכל פרט נוסף הנדרש על-ידי המחלקה המזמינה.

קבלת הצעת המחיר מהספק הינה בסיס למשא ומתן על תנאי ההתקשרות. ניהול משא ומתן אינו מחייב את משרד הביטחון להתקשר עם הספק בתום המשא ומתן. הספק אינו זכאי לכל פיצוי בגין ניהול משא ומתן במקרה ואינו מסתיים בהתקשרות חוזית.

גמר המשא ומתן וסיכום תנאי ההתקשרות אינם מהווים עדיין הזמנה. כלומר, הספק אינו יכול להתחיל בייצור או בהספקה אלא לאחר חתימת ההזמנה על-ידי משרד הביטחון והספק.​