Close search

מפעלי ההנצחה של משרד הביטחון

​​מדינת ישראל ניחנה בזיכרון ארוך וייחודי של הנופלים במערכות ישראל. הזיכרון חי בליבנו תמיד - זהו זיכרון יצוק של שותפות גורל, תחושת הזדהות והכרה בכובד האובדן. הנצחת חללי מערכות ישראל הינה מילוי החוב המוסרי של המדינה לנופלים, שמסרו את חייהם למען הקמתה וקיומה. ​​

​הנצחת זכרם של הנופלים וביסוסה בתודעה הציבורית הם תכלית קיומו ונר לרגליו של אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון.

אגף משפחות והנצחה הוא הגוף הממלכתי במדינה האחראי להנצחת חללי מערכות ישראל. האגף חרט על דגלו להביא לידי ביטוי את הכבוד וההכרה שרוחשת המדינה לבניה, אשר שילמו את המחיר היקר מכל.

הנצחת חללי מערכות ישראל חורגת מגבולות מעגלי השכול הפרטיים - יש לה משמעות ציבורית עמוקה. היגון והשכול הם נחלתם של הקרובים ביותר אל החלל ומהווים חלק מצנעת הפרט. לעומתם, חייב זכרם של החללים להיות נחלתו של הציבור כולו ולהוות מרכיב בזיכרון הקולקטיבי של החברה הישראלית. 

אגף משפחות והנצחה, באמצעות היחידה להנצחת החייל, מקיים מפעלי הנצחה מגוונים בחומר וברוח, מתוך מטרה להנציח את הבנים ולהנחיל את סיפורי חייהם כמורשת לדורות הבאים.

פעולות ההנצחה שואבות אל תוך זיכרון החברה הישראלית קבוצות שונות בציבור, ומרחיבות את המעגל החברתי המקיף את המשפחות השכולות. כך זכר הנופלים מונצח ונותר משמעותי לא רק במישור האישי והמשפחתי, אלא גם כזיכרון עד לציבור כולו.

היחידה להנצחת החייל שוקדת על מפעלי הנצחה שונים לזכרם של הנופלים:

  • אתר האינטרנט "נזכור את כולם" - באתר מופיעים שמותיהם, תאריך נפילתם ומקום מנוחתם של כלל חללי מערכות ישראל. כן מובאים באתר סיפורי חייהם של החללים ותכנים ערכיים נוספים הקשורים בהנצחה וזיכרון.

  • ספרי "יזכור" - איסוף, ריכוז ופרסום סיפורי חייהם של הנופלים.

  • ספרי "גווילי אש"​- ריכוז יצירותיהם וכתביהם של הנופלים ופרסומם.

  • תכנון ותחזוקה של אנדרטאות.

  • פרסומים ליום הזיכרון - לקראת יום הזיכרון  היחידה מפיקה ערכה עם תכנים ייחודים ליום הזיכרון. הערכה מופצת לרשויות מקומיות, למוסדות ציבור לנציגויות בחו"ל, לבתי ספר ולתנועות נוער.

  • מדבקות "דם המכבים"  - מדי שנה בשנה, לקראת יום הזיכרון, נשלחות  מדבקות דם המכבים  לרשויות המקומיות/אגף החינוך, למועצות האזוריות, לארגונים,  למוסדות ולחברות שונות בארץ ובחו"ל.

  • היחידה מפיקה מעת לעת פרסומים שונים הנוגעים להנצחה וזיכרון.

  • היחידה מייעצת ומסייעת בנושאי הנצחה - פרטית וקבוצתית - למשפחות ולגופים אחרים.