Close search

מבט כלכלי: תומכים בפריפריה

​​​​​​​​משרד הביטחון משקיע רבות באזורי הפריפריה ויישובי קו העימות במדינת ישראל. ההשקעה האדירה של המשרד באה לידי ביטוי בתחומי הכלכלה, החברה והחינוך. באמצעות מינהל הרכש והייצור (מנה"ר) מהווה משרד הביטחון את גוף הרכש וספק העבודה הגדול ביותר במדינה, בדגש על אזורי הפריפריה וקו העימות.  

במסגרת מדיניותו הכלכלית-חברתית מקפיד משרד הביטחון לרכוש מוצרים כחול-לבן, ובעיקר מספקים, מפעלים וחברות מאזורי הפריפריה. משרד הביטחון הוא הגוף הממשלתי היחיד הנותן עדיפות במכרזים לעסקים מאזורי הפריפריה וקו העימות.

סיוע מינהל הרכש והייצור לתעשיות באזורי עדיפות לאומית וקווי עימות:

אזורי עדיפות לאומית

  1. מתן זכות סירוב ראשונה לספקים באזור עדיפות לאומית, במקרה שהצעתם המקורית במסגרת המכרז עולה על הצעת ספק שאינו מאזור עדיפות לאומית, וזאת על פי שיעורי ההעדפה שנקבעו:

  • אזור עדיפות א': עד 15%

  • אזור עדיפות ב': עד 5%

  1. כאשר יש שני ספקים ויותר מאזורי עדיפות לאומית, וסכום המכרז נע בין 50 ל–365 אלף שקל, לא ישתתפו במכרז ספקים מאזורים שאינם אזורי עדיפות.

קווי עימות

  • תוספת של עד 15% מעל מחיר מרכז הארץ.

 

במהלך שנת 2016 רכש משרד הביטחון ביותר מ-2.5 מיליארד שקל רק מתעשיות ומפעלים הממוקמים באזורי הפריפריה וקו העימות. רכש מנה"ר פירנס ישירות בשנה זו כ-10,000 בתי אב באזורים אלה. בין היישובים שקיבלו הזמנות ביותר מ-100 מיליון שקל במהלך 2016: יקנעם עילית, שדרות,  אשקלון, באר שבע וכרמיאל.

​משקיעים בחינוך

ההשקעה של משרד הביטחון באזורי הפריפריה וקו העימות באה לידי ביטוי גם בתחום החברה והחינוך, באמצעות האגף והקרן לחיילים משוחררים ואגף ביטחוני-חברתי

האגף והקרן  לחיילים משוחררים שמים בפעילותם העניפה דגש על יישובי הפריפריה במסגרת הקרן לעידוד השכלה גבוהה​, על ידי מתן סיוע במימון שנת לימודים ראשונה לתואר ראשון במוסדות לימוד בפריפריה, וכן סיוע במימון שנת הלימודים הראשונה, או לחילופין מעטפת סיוע ללימודי תואר ראשון, כולל מסלול מכינה, למסיימי שירות המתגוררים בפריפריה. 

בנוסף, מדי שנה מקיימים האגף והקרן  לחיילים משוחררים, בשיתוף צה"ל, מפגשי הסברה פרונטליים המיועדים לחיילים העומדים להשתחרר מצה"ל. במסגרת פעילות זו נערכות סדנאות בנות חמישה ימים לחיילים המתגוררים באזורי הפריפריה, בנושאים הקשורים לזכויות החייל המשוחרר והכנתו לאזרחות.

תוכנית נוספת המקודמת בפריפריה ע"י האגף והקרן, בשיתוף גופים חברתיים נוספים, הינה תוכנית משל"י (מכינה שיקומית לימודית), המאפשרת לחיילים משוחררים שלא השלימו 12 שנות לימוד להצטרף למסלול לימודיים ייעודי, המעניק מימון שכר לימוד (לפי מבחן כלכלי-חברתי, עד למימון מלא), קבלת מלגת קיום במהלך הלימודים וליווי אישי ע"י אנשי מקצוע לבניית מסלול קריירה.

גם אגף ביטחוני-חברתי מפעיל פרויקטים שונים בפריפריה, ובהם "מסלולי אופק": תוכניות חצי שנתיות המיועדות לבני נוער, שבמסגרתן הם עוברים הכנה לקראת גיוס הכוללת העצמה אישית, הכרת הארץ וסיורים באתרי מורשת.