Close search

הרשות לפינוי מוקשים

​​​​​​​​​במדינת ישראל ישנם אלפי שדות מוקשים נגד אדם ונגד טנקים, שהונחו במהלך השנים לשם צרכים מבצעיים. חלקם אינם משמשים עוד לצורכי ביטחון המדינה, אחרים הונחו על-ידי צבאות סוריה, ירדן ומצרים, והשאר הפכו לכאלה כתוצאה מסחף של מוקשים. לצורך פינוי שטחים אלה והקטנת הסיכון הבטיחותי לאזרחים הוקמה הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון.  

מוקשים.jpgפינוי מוקשים ברמת הגולן, דצמבר 2017

ההחלטה על הקמת הרשות לפינוי מוקשים נולדה לאחר שבשנת 2010 וחצי איבד דניאל יובל, אז רק בן 11, את רגלו הימנית. זה קרה כשדרך על מוקש בזמן ששיחק עם משפחתו בשלג בהר אביטל שברמת הגולן. האירוע הקשה העלה על סדר היום הציבורי את סוגיית שדות המוקשים בישראל, ובשנת 2011 הוקמה במשרד הביטחון הרשות לפינוי מוקשים. 

הרשות לפינוי מוקשים אחראית לקביעת מדיניות וסדרי עדיפויות בנושא פינוי מוקשים בישראל, תוך ראייה לאומית ובשיתוף פעולה עם צה"ל, משרדי הממשלה האחרים, רשויות מקומיות וגורמים נוספים. כמו כן, באחריותה להפעיל ועדה מייעצת לשר הביטחון בנושא.

על-פי החוק לפינוי מוקשים התשע"א-2011, תפקידיה של הרשות לפינוי מוקשים הם:

  • לקבוע מפרט לאומי לפינוי שדות מוקשים, בהתחשב בנהלים הנוהגים בצה"ל, התואם ככל האפשר את אמות המידה הבינלאומיות לפינוי מוקשים.

  • להתקשר עם מפעילים שתפקידם לבצע את הפינוי בפועל, ועם חברות מפקחות שיפקחו על המפעילים באופן שוטף.

  • לפקח על עבודת המפעילים והחברות המפקחות, ולאחר ששניהם הצהירו בכתב כי השטח פנוי ממוקשים, לפנות למפקד הצבאי הרלוונטי לשם ביטול צו הסגירה שהוצא.

  • לתאם את פעילות המפעילים מול צה"ל ומול רשויות אחרות.

  • לקיים ולתכנן פעילויות הסברה לצורך הגברת המודעות לקיומם של שדות מוקשים.

  • להכין תוכניות שנתיות ורב-שנתיות לפינוי שדות המוקשים שלגביהם קבע הרמטכ"ל כי אינם חיוניים לביטחון המדינה. לתוכניות מצורפות חוות דעת של ועדה מייעצת המורכבת מנציגי משרד הביטחון, המשרד להגנת הסביבה, משרד החוץ, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד התיירות, רשות מקרקעי ישראל, מרכז המועצות האזוריות בישראל ונפגעי המוקשים, והיא טעונה את אישורו של שר הביטחון.

 מאז יצאה לדרך פינתה הרשות לפינוי מוקשים עד היום פינתה הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון כ-200,000 מוקשים, מכ-9,000 דונמים, בפרויקטים רבים מצפון ועד דרום. השטחים שפונו ויפונו בעתיד יוסבו לשטחי תיירות, מסחר, חקלאות ושמורות טבע.

בין השטחים שפונו: נאות הכיכר שבאזור ים המלח, אלפי דונמים בערבה התיכונה, מאות דונמים באזור אילת ובעמק בית שאן, ומאות דונמים גם במג'דל שמס ובחד נס שבצפון. באוגוסט 2017 החלה הרשות במבצע פינוי נרחב בשטחי רמת-הגולן. המבצע מוערך בעלות של עשרות מיליוני שקלים, ובמהלכו צפויים  להתפנות אלפי מוקשים בשטח של 2,000-3,000 דונם, המהווים כ-10 אחוזים משטחי שדות המוקשים ברמת בגולן ובחופי הכנרת.  השטחים שיפונו יעברו לאחריות המועצה האזורית גולן וליישוב מג'דל שמס.

 

דוחות ביצוע תקציבי:

 

לשנת 2017 - לחץ/י כאן

לשנת 2016 - לחץ/י כאן

לשנת 2015 - לחץ/י כאן

לשנת 2014 -  לחץ/י כ​אן

לשנת 2013 -  לחץ/י כ​אן

לשנת 2012 -  לחץ/י כ​אן
לשנת 2011 -  לחץ/י כ​אן