Close search

אגף הכספים

​​​​אגף הכספים מופקד על ניהול וביצוע מכלול הפעילויות הכספיות של מערכת הביטחון בארץ ובחו"ל תוך מיצוי כל שקל בתקציב הביטחון, בכפוף לחוק ותקנותיו, להוראות משהב"ט והוראות התכ"מ, תוך בקרה ופיקוח תקציבי על כלל סעיפי התקציב.  

תחומי האחריות העיקריים של האגף הם: פיקוח על ביצוע תקציב הביטחון, דיווח על ביצוע תקציב המדינה, ביצוע תשלומים, גביית הכנסות, ניהול חשבונות בנק והסכמים פיננסיים, שותפות בתהליך הרכש בדגש על קביעת תנאים כספיים בעסקאות, בדיקה, אישור וחתימה על התקשרויות של מערכת הביטחון וזאת בהתאם להראשות חוק נכסי המדינה, טיפול בסוגיות המיסים, ניהול מערכת הרישום החשבונאי של הפיעלות הכספית והפקת הדוחות הכספיים. ביצוע תשלומי שכר וגמלאות לעובדי משרד הביטחון, תשלום תגמולים והטבות לזכאי אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה, טיפול בנסיעות עובדי מערכת הביטחון לחו"ל על כלל היבטיו וניהול ההליך הכספי ביחידות המבצעיות/מסווגות של צה"ל.

אגף הכספים מעורב בכלל הפעילויות הכספיות במשרד ובצה"ל ולעניין תשלומי שכר וגמלאות לציבור משרתי הקבע, חובה ואזרחים עובדי צהל, אגף הכספים מעביר מימון לצבא לכיסוי תשלומי השכר.