אגף הכספים

מערכת אתר משרד הביטחון

​​​​אגף הכספים ניצב בלב העשייה והעבודה של משרד הביטחון, ולוקח חלק משמעותי בתהליכי העבודה של מערכת הביטחון. אגף הכספים מופקד על תכנון, ניהול וביצוע הפעילויות הכספיות של מערכת הביטחון בארץ ובחו"ל.

אגף הכספים הוקם בשנת 1948, יחד עם הקמת משרד הביטחון. ראש האגף כפוף למנכ"ל משרד הביטחון, ומשמש גם חשב משרד הביטחון.

אגף הכספים הינו אגף מטה, ובמסגרת תפקידו הוא מספק מענה משרדי וחוץ משרדי. בין הגופים שעימם הוא מצוי בממשק עבודה: מערכת הבנקאות והבנקים, מבקר המדינה, תעשיות, גופים בצה"ל, משרדי ממשלה, משרד האוצר והחשב הכללי, חברות הביטוח, אגפי משרד הביטחון ומקבלי השירות.

החזון של אגף הכספים הוא להוות גורם מוביל בתהליכים הכספיים והכלכליים לצורך מיצוי התקציב במסגרת החוק והתקנות, מתוך מטרה לתרום לעוצמתו של צה"ל ולאפשר לכלל מערכת הביטחון לעמוד במשימותיה הלאומיות.

בין תפקידיו העיקריים של אגף הכספים:

• לתכנן ולנהל את המימון ליישום תקציב ביטחון, מתוך מטרה להעמיד את מירב המשאבים הכספיים לצורכי מערכת הביטחון.

• להקצות את המשאבים המימוניים ולפרוס אותם על פי שיקולי תזרים המזומנים.

• לבצע פיקוח, בקרה וביקורת על השימוש במשאבים הכספיים במערכת הביטחון, כפי שהוגדרו בתוכניות התקציביות, בהתאם לאילוצי תזרים המזומנים ועל פי חוק התקציב.

• לבצע את תשלומי משרד הביטחון לסוגיהם בסכומים, בתנאים ובעיתויים מתאימים.

• לספק ייעוץ פיננסי ולוודא עמידה בכללים במסגרת חתימה על חוזים.

• לנהל את מערכת הרישום הכספית/חשבונאית ולהכין דוחות כספיים של מערכת הביטחון.