Close search

היועץ המשפטי למערכת הביטחון

​​​​היועץ המשפטי למערכת הביטחון מופקד על מתן הייעוץ המשפטי לשר הביטחון, למנכ"ל משרד הביטחון ולאגפיו השונים בכל הנושאים הקשורים לפעילות מערכת הביטחון, לרבות יחידות הסמך של משרד הביטחון והחברות הממשלתיות הנמצאות תחת אחריות שר הביטחון.

היועץ המשפטי למערכת הביטחון כפוף מבחינה ארגונית למנכ"ל משרד הביטחון, ומונחה מקצועית על ידי היועץ המשפטי לממשלה. כמו כן, במסגרת עבודתו מלווה היועץ המשפטי למערכת הביטחון את פרקליטות המדינה במשרד המשפטים בהתמודדות עם תביעות בהן מעורב משרד הביטחון, ועוסק במדיניות הממשלתית בכל הקשור ללוחמה בטרור והפעלת סמכויותיו של שר הביטחון.

פעילות אגף היועץ המשפטי למערכת הביטחון מבוססת על שלושה תחומים:

ייעוץ משפטי

הייעוץ המשפטי ניתן בכל עניין בו מעורב משרד הביטחון. הפעילות רחבת היקף, מורכבת ומקיפה את כל פעילויות מערכת הביטחון. היא כוללת את כל תחומי המשפט הציבורי והאזרחי, ובעיקר את הייעוץ בתחום המשפט הציבורי-מינהלי והמשפט המסחרי–עסקי. בנוסף, עוסק אגף היועץ המשפטי למערכת הביטחון בהסכמים ואמנות בינלאומיות, כגון ליווי הסכמי שיתוף פעולה עם מדיניות זרות. כמו כן, הוא מעורב בתחומים המדיניים והבינלאומיים של משרד הביטחון בכל הנוגע לפרספקטיבה המשפטית.

חקיקה

אגף היועץ המשפטי למערכת הביטחון אחראי לקידום וליווי חקיקת החוקים הנוגעים לפעילות משרד הביטחון, צה"ל ויחידות הסמך והתעשיות הביטחוניות.

תביעות וביטוח

אגף היועץ משפטי למערכת הביטחון מנהל את כלל נושא התביעות בנזיקין ונושא הביטחון של משרד הביטחון וצה"ל.

רוב אנשי אגף היועץ המשפטי למערכת הביטחון הם עורכי דין ויועצים משפטים, המספקים ייעוץ וחוות דעת לגופים השונים במערכת הביטחון.

היועצים המשפטיים באגף מייצגים את משרד הביטחון בפורומים שונים, ביניהם בממשלה, בוועדות כנסת ובוועדות שרים. בנוסף, אחראי אגף היועץ המשפטי לניסוח מסמכי מכרזים והתקשרויות שונות שמבצע משרד הביטחון עבור צה"ל והגופים הנסמכים עליו, ואנשיו לוקחים חלק בוועדות משרדיות פנימיות שונות.​