Close search

האגף לניהול ההון האנושי

​​​האגף לניהול ההון האנושי הוא גוף התכנון והארגון המרכזי של משרד הביטחון. האגף מופקד על ניהול כוח האדם באופן יעיל, תוך קביעה ויישום של מדיניות משרד הביטחון.

חזון האגף לניהול ההון האנושי הוא להוות את הגוף המוביל בניהול ההון האנושי, לפעול במקצועיות, באמינות ושקיפות, תוך מתן שירות איכותי, התייעלות והתחדשות מתמדת. 

היחידות המרכיבות את האגף לניהול ההון האנושי:

• היח' לניהול ההון האנושי-

       • יח' גיוס וקליטה.
       •  יח' מכרזים וניידות עובדים.
       •  יח' רווחה, ת"ש וגמלאות.
       •  תחום בקרת נתונים ודיווח.

 

• היחידה לאזרחים עובדי צה"ל.

• היחידה ליועצים וכוח אדם חיצוני.

• יחידת הדרכה.

•  יחידת מינהל וכוח אדם בחו"ל.

• היחידה למשאבי אנוש ומינהל.

• היח' לתכנון ופיתוח כ"א.


האגף לניהול ההון האנושי אחראי על הנציגויות בחו"ל וטיפול בשכר העובדים בארץ ובחו"ל. בנוסף, אחראי האגף ליחידות הסמך של משרד הביטחון, לניהול ענייני המשמעת של עובדי המשרד, להנחיה מקצועית של הממונה על מעמד האישה ולהפעלת היחידה הצבאית המטפלת בחיילות ובבנות השירות הלאומי המשרתות במשרד ובחיילי המילואים של משרד הביטחון. סמנכ"ל וראש אגף מינהל ומשאבי אנוש משמש גם כמנחה המקצועי של אמרכלי כלל אגפי משרד הביטחון. תפקיד זה כולל אישור תוכניות העבודה, ליווי מקצועי, קביעת נוהלי עבודה בטיפול במשאב האנושי וביצוע בקרה.

המשימות עיקריות של האגף

• קביעה ויישום מדיניות בתחום משאבי האנוש במשרד הביטחון.

• העצמת האפקטיביות המקצועית בתהליכי משאבי אנוש, תוך הגברת ההזדהות הארגונית והעלאת שביעות הרצון של העובדים.

• איתור, גיוס, השמה ופיתוח כוח אדם מקצועי.

• ניהול הטיפול בשליחי המערכת והנספחויות בחו"ל.

• ניידות וקידום על פי תכנון, תוך יצירת מסלולי קריירה לעובדים במשרד.

• קביעת התוכנית האסטרטגית לניהול איכותי במשרד הביטחון.

• פיתוח והכשרת עובדים להתחדשות מקצועית מתמדת.

• טיפול רווחתי בפרט.

• ליווי עובדים לפרישה - טיפול בגמלאי המשרד.

• עידוד עובדים למצוינות ומקצועיות.