Close search

אגף תקשוב וניהול מערכות מידע

​אגף תקשוב וניהול מערכות מידע במשרד הביטחון הינו אגף טכנולוגי, חדשני ומוביל, אשר אחראי לפיתוח ותפעול המערכות הממוחשבות במשרד הביטחון בתחומי הניהול, המידע והידע והשליטה ובקרה.

האגף הוקם בשנת 1970 כיחידה בשם מל"ן (מערכות לעיבוד נתונים), שנשענה בעיקר על תשתיות צה"ל. מאז הלכה והתפתחה היחידה לכדי אגף יוזם וחדשני, המוביל את הקדמה הטכנולוגית במשרד הביטחון ומעורב בכל תהליך ופעולה של אגף ויחידה.

כיום נמצא אגף תקשוב וניהול מערכות מידע במרכז העשייה של משרד הביטחון. הוא מספק שירות טכנולוגי מתקדם, בין השאר, לעובדי משרד הביטחון בארץ ובחו"ל, לזרועות צה"ל, לזכאי אגף שיקום נכים ובני המשפחות השכולות, לספקים ויצואנים ולחיילים משוחררים.

האגף אחראי להקמת מערכות המידע הארגוניות ולתחזוקתן, להפעלת מרכזי המחשבים, לניהול מסד הנתונים, ולהפעלת מערכות הקשר והתקשורת הפנימיות במשרד הביטחון. כל אלו משמשים לביצוע העשייה של יחידות ואגפי משרד הביטחון במגוון רחב של תחומים – סחר אלקטרוני, סיוע ביטחוני, תובלה, קשרי לקוחות, שעת חירום ועוד.

אגף התקשוב לא רק מעורב בתהליכי עבודה, אלא גם יוזם שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, ומוביל את החדשנות הטכנולוגית במשרד הביטחון. עובדי האגף ומנהליו בוחנים כל העת שימוש בתפיסות עבודה ויישומים חדשים על מנת לקדם את משרד הביטחון ולהעמידו בקדמת הארגונים החדשניים בארץ ובעולם.

במסגרת זו הטמיע אגף התקשוב במשרד הביטחון את מערכת ה-ERP התומכת בניהול כל המודולים העסקיים המרכזיים עליהם מופקדים עובדי משרד הביטחון, לרבות רכש, כספים, תקציב, כוח אדם, מכירות, ועדות ועוד. המערכת עלתה לאוויר ב-2008 ומאז שולבו בה יישומים נוספים, במקביל לירידה מתשתית ה-MainFrame הוותיקה.

אגף תקשוב וניהול מערכות מידע פועל גם בזירה העסקית ומספק ללקוחותיו תשתית איתנה לניהול יישומי סחר אלקטרוני, ולקיום קשר דיגיטלי עם שותפי הסחר של משרד הביטחון. האגף הקים פלטפורמה לניהול מכרזים דינמיים (מכרז מתפתח), המשמשת את מנהלי הרכש ומסייעת לייעול ההתקשרויות ולהשגת תנאי התקשרות טובים יותר.

אגף תקשוב וניהול מערכות מידע פועל במבנה ארגוני מתקדם, המציב את מקבלי השירות במערכת הביטחון ומחוצה לה במרכז העשייה ומסייע לניהול מיטבי של המשאבים. האגף בנוי משש יחידות סגנים ומטה אגפי:

ניהול קשרי לקוחות - גוף המרכז את הקשרים העסקיים עם אגפי המשרד: מנהל את הביקושים להקמת מערכות חדשות ושיפור מערכות קיימות ומסייע לתרגם את היעדים לפתרונות, אחראי לשביעות רצון הלקוחות וקובע סדרי עדיפויות בבניית תוכנית העבודה של אגף תקשוב וניהול מערכות מידע.

יישומים -  גוף המתמחה בתהליכים העסקיים ונושא באחריות להקמת מערכות ארגוניות, פיתוחן והפעלתן, וכן במציאת פתרונות לצרכים המשתנים של הלקוחות. אחראי לאפיון וניהול הפרויקטים היישומיים במגוון המערכות הממוחשבות של משרד הביטחון.

פיתוח -  בית התוכנה האחראי למתודולוגיות הפיתוח ולביצוען במגוון הטכנולוגיות הקיימות באגף התקשוב.

תפעול ושירות – גוף המרכז את אספקת שירותי התמיכה, התפעול והייצור: מוקד תמיכה וטכנאים, ניהול משתמשים והרשאות, רכש, הפעלה, ייצור, הדרכות והטמעות.

תשתיות –  גוף המרכז את הטיפול בכל תשתיות התוכנה הקיימות באגף ובהגנה על מערכות המידע. הוא נושא באחריות לפיתוח והפעלת תשתיות המחשוב של משרד הביטחון, לשמירה על שרידות התשתיות, ולהבטחת זמינותם של שירותי המחשוב.

קשר ותקשורת – גוף הנושא באחריות להתקנה, הפעלה, הצפנה, אחזקה ופיתוח של מכלול שירותי הקשר והתקשורת ומערכות מולטימדיה המופעלות בארץ ובחו"ל.

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון – גוף זה משמש ארכיון היסטורי של צה"ל ושל מערכת הביטחון האזרחית וכמגנזה מרכזית של צה"ל. תפקידיו וסמכויותיו נגזרים מתוקף חוק הארכיונים.

מטה אגף התקשוב - גורמי המטה של האגף, המסייעים לניהול משאבי האנוש, ניהול התקציב, תכנון ובקרת פרויקטים ואבטחת ואיכות.