Close search

קידום הייצוא הביטחוני

​​​​​​​​​​​​​הייצוא הביטחוני מהווה נדבך משמעותי בבניית הביטחון הלאומי וחוסנה של מדינת ישראל. ייצוא ביטחוני כולל, בין השאר, ציוד אמצעי לחימה, ידע ושירותים ומוצרים ביטחוניים של התעשיות הביטחוניות הישראליות. מטרת העל של הייצוא הביטחוני היא לקדם את היכולת הטכנולוגית ולשמר את התשתית התעשייתית ואת ההון האנושי של מפעלי התעשייה הביטחונית בישראל, המקנים מענה ויכולות לצרכים המבצעיים של צה"ל.​

​​EUROSATORY (2).jpgתערוכת יורוסאטורי 2016

משרד הביטחון, באמצעות אגף הייצוא הביטחוני (סיב"ט) והמינהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא"ת), פועל כל העת לקידום הייצוא הביטחוני הישראלי, על ידי ייזום והנעת שיתופי פעולה בינלאומיים ובניית תשתיות לקידום פריצה לשווקים בינלאומיים חדשים.

התעשייה הביטחונית הישראלית ממלאת תפקיד מרכזי ביצירת התשתית הכלכלית-תעשייתית ובהגנה על יעדי הביטחון הלאומיים. היא מאופיינת בחדשנות, יצירתיות ובפיתוח יכולות טכנולוגיות מתקדמות, אשר תורמות תרומה מכרעת לצה"ל ולמערכת הביטחון כולה. שימור נכסי התעשייה הביטחונית הכרחי לתמיכה ביכולות המחקר, הפיתוח והייצור, המבטיחות את היתרון האיכותי של ישראל. כמו כן, לתעשיית הביטחון הישראלית יכולת לתת מענה למגוון הצרכים של לקוחותיה ברחבי העולם.​

​​מדינת ישראל ממוקמת בין 10 המדינות המובילות בעולם בתחומי הייצוא והשיווק של מערכות ביטחוניות. הייצוא הביטחוני מהווה כ-10% מסך הייצוא התעשייתי של המדינה. נוסף להיותו אחד המגזרים המובילים במדינה בתחום הייצוא, מניב הייצוא הביטחוני תשואה כלכלית גבוהה, המסייעת לפיתוח המשק הישראלי ולהגדלת מקומות התעסוקה. למעשה, משמש הייצוא הביטחוני מנוף צמיחה במשק ותורם לכלכלה הישראלית.

מדי יום עוסק משרד הביטחון בפריצת ערוצי שיווק חדשים, על ידי שיתוף פעולה הדוק עם התעשיות הביטחוניות הישראליות, מתוך מטרה למנף את יתרונותיה היחסיים של המדינה בידע ובניסיון ביטחוני ולשמור על האינטרסים המדיניים. כמו כן, הייצוא הביטחוני מהווה כלי משמעותי של מדינת ישראל לטיפוח מערכות יחסים ביטחוניים ולהעמקת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מדינות שונות וארגונים ביטחוניים ברחבי העולם.

קידום הייצוא הביטחוני נעשה במספר דרכים

• שותפות עם התעשייה הביטחונית של מדינת ישראל.

• יצירת קשרים במדינות הרוכשות ציוד ביטחוני.

• איתור וייזום הזדמנויות עסקיות.

• שיקוף תמונת מצב שיווקית ומידע עסקי רלוונטי.

• מכירה ומינוף של ציוד צה"ל.

• הובלת הייצוא הביטחוני בשותפות עם אגפי משרדי הביטחון, צה"ל, גורמים ממשלתיי וגופים חיצוניים.

משרד הביטחון מעודד פעילות עסקית גם בקרב תעשיות קטנות ובינוניות, שהינן בעלות משקל רב בהעסקת עובדים במשק בכלל ובפריפריה בפרט ובנתוני הייצוא של מדינת ישראל. פעילות חטיבת פיתוח עסקי ותעשיות קטנות ובינוניות באגף סיב"ט משקפת את מדיניות ממשלת ישראל ומשרד הביטחון לעידוד פעילות עסקית בקרב התעשיות הקטנות והבינוניות.

התעשיות הקטנות והבינוניות הן מרכיב קריטי בביסוס ביטחון המדינה, שכן הן מספקות מענה מהיר וגמיש לצרכים דחופים, מהוות מקור לחדשנות טכנולוגית, בעלות ידע ומומחיות ייחודיים ותורמות להגדלת התחרויות במשק הישראלי.

כיום רשומות במרשם היצואנים הביטחוניים כ-1,200 חברות קטנות ובינוניות, העוסקות במגוון תחומים - מחקר ופיתוח, ייעוץ הנדסי, ייעוץ שיווקי, ייעוץ ללוחמה בטרור, אבטחה ומודיעין, תעשיות עתירות ידע ותעשיות מסורתיות.