Close search

אגף התקציבים

​אגף התקציבים במשרד הביטחון הינו הגוף האחראי לתכנון, ניהול ובקרה של תקציב הביטחון. האגף פועל כגוף משותף למשרד הביטחון ולצה"ל. הוא לוקח חלק בכל תחומי עבודות המטה במערכת הביטחון, ומייצג אותה מול הכנסת ומשרדי הממשלה, ובפרט מול משרד האוצר.

בראש אגף התקציבים עומד ראש אגף, המשמש גם יועץ כספי לרמטכ"ל, והוא כפוף למנכ"ל משרד הביטחון ולרמטכ"ל. במסגרת זו מהווה האגף סמכות מקצועית עליונה בנושאים כלכליים והיא שמנחה את כל הגורמים במערכת הביטחון העוסקים בסוגיות כלכליות.

לאגף התקציבים תפקיד משמעותי בתהליכי קבלת ההחלטות במערכת הביטחון והוצאתן אל הפועל. בנוסף למתן ייעוץ כלכלי להנהלת משרד הביטחון, אחראי האגף לבצע הערכת מצב תקציבית שנתית ורב-שנתית, הן במטבע מקומי והן במטבע סיוע, כבסיס לתוכניות העבודה של יותר מ-50 גופים תקציביים במערכת הביטחון, ביניהם זרועות צה"ל השונות, פרויקטים מרכזיים וגופים שונים של משרד הביטחון. 

אגף התקציבים קובע את המדיניות הכלכלית בכל הנוגע לפעולות התקציב במשרד הביטחון, ובכלל זה קביעות מחירים ומחירונים, יצירת כלים ובניית מתודולוגיות כלכליות, תחזיות כלכליות, ניתוחי השפעת מאקרו של תקציב הביטחון על המשק הישראלי ועוד.

בנוסף, מנהל אגף התקציבים בקרה ומעקב שוטפים אחר תוכניות ההתקשרויות במשרד הביטחון ובצה"ל, בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, הסכמים עם משרד האוצר והכנסת ובהתאם לפקודות הצבא. 

כחלק מתפקידו עוסק אגף התקציבים בייעוץ והנחיה בנושאי תקציב, וכן בפיתוח שיטות ודרכים לשיפור ניהול התקציב ושיטות הדרכה, תוך שימוש בכלים חדשניים לתכנון ובקרה. ​

לצפייה והורדה של תקציבי הביטחון משנת 2008 ואילך לחץ/י כאן.​​​