Close search

הכרזות על ארגוני טרור, התאחדויות בלתי מותרות וצווי החרמה

​​​​​​​במסגרת הלוחמה שמנהלת מדינת ישראל נגד הטרור ודרכי מימון מקורותיו הכספיים, הוענקו לממשלה הסמכויות להכריז על ארגונים וגופים שונים כעל "ארגוני טרור", ולשר הביטחון ניתנה הסמכות להכריז על ארגונים וגופים שונים כעל "התאחדות בלי מותרת". לשר הביטחון הוענקה גם הסמכות להחרים רכוש. ​

הכרזה על ארגון טרור

על פי הפקודה למניעת טרור, אשר נחקקה ב-1948 לאחר קום המדינה על-ידי הממשלה הזמנית, ארגון טרור הינו קבוצת אנשים הנוקטת מעשי אלימות שעלולים לגרום למותו של אדם או לפגיעה בו, לצורך מימוש פעילותה והגשמת מטרותיה.

חבר בארגון טרור הוא אדם הנמנה עם חברי הארגון, וכן כל מי שלוקח חלק בפעולות הארגון, מפרסם דברי תעמולה לטובת ארגון הטרור או אוסף כספים וחפצים לצורך מימוש מטרותיו.

הפקודה למניעת טרור קובעת כי אדם שיעמוד לדין בגין פעילותו בארגון טרור ויורשע, יהיה צפוי לעונש מאסר של עד 20 שנה. כמו כן קובעת הפקודה, כי מי שיעמוד לדין בגין חברות בארגון טרור ויורשע, יהיה צפוי לעונש מאסר של 7-5 שנים, ומי שיורשע בגין תמיכה בארגון טרור יהיה צפוי לעונש מאסר של עד שלוש שנים, או לקנס כספי, או לשני העונשים יחד.

בנוסף קובעת הפקודה למניעת טרור כי בהוראת בית המשפט, כל רכוש של ארגון טרור יוחרם לטובת המדינה, וכל רכוש הצפוי להחרמה יעוקל לפי החלטה בכתב של מפכ"ל משטרת ישראל. המפכ"ל רשאי להחליט בכתב לסגור כל מקום המשמש לצורכי ארגון טרור או חבריו, בקביעות או בהזדמנות מסוימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן.

"אם תכריז הממשלה, בהודעה ברשומות, שחבר-אנשים מסוים הינו ארגון טרוריסטי, תשמש ההודעה הוכחה בכל דיון משפטי, כי אותו חבר-אנשים הוא ארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח ההיפך", קובעת הפקודה למניעת טרור. החלטה זו ופרסומה ברשומות די בהן לנקיטת הסנקציות מבלי להוכיח כי הארגון/התאחדות הינו ארגון טרור.

מכח סמכות זו הוכרזו מחד, חמאס, חיזבאללה, הג'יהאד האסלאמי ואחרים כארגוני טרור. מאידך, מכח סמכות זו הוכרזה גם תנועת כך כארגון טרור. ​

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

על-פי תקנות ההגנה (שעת חירום) משנת 1945, אשר נחקקו על-ידי שלטון המנדט ואומצו על-ידי הממשלה הזמנית בשינוייים המחייבים, התאחדות בלתי מותרת הינה ״…כל חבר בני אדם, בין שהוא מאוגד ובין שאינו מאוגד, ויהיה לו כל שם שהוא (אם יש לו שם) מזמן לזמן, אשר - ממליץ, מסית, או מעודד בחוקתו או בתעמולתו אחת מן הפעולות הבלתי מותרות הבאות, היינו -

(I) מיגור חוקתה של ישראל או ממשלת ישראל בכוח-הזרוע או באלימות;

(II) גרימת שואה או בוז, או הסתה לאיבה, כלפי ממשלת ישראל או שר משריה בתפקידו הרשמי;

(III) השמדת רכושה של ממשלת ישראל, או פגיעה בו;

(IV) מעשי טרור המכוונים כנגד ממשלת ישראל או כנגד עובדיה, או שעשה איזה מעשים כאלה הנזכרים בפסקת-משנה (III) ,(II) או (IV) של הפסקה הזאת, או התיימר שהיה אחראי להם, או מעורב בהם״.

בנוסף קובעות תקנות ההגנה כי התאחדות בלתי מותרת היא כל קבוצת אנשים, בין אם היא מאוגדת ובין אם לא ויהיה לו כל שם שהוא (אם יש לו שם) מזמן לזמן, אשר "...הכריז עליו שר הביטחון שהוא התאחדות בלתי-מותרת, כולל, כל סניף, מרכז, ועד, קבוצה, סיעה או מוסד של כל חבר כזה".

לאחר הכרזת שר הביטחון על קבוצת בני אדם כהתאחדות בלתי מותרת, רכושה יעוקל. שוטר או אדם שהורשו לכך, רשאים להיכנס לכל מקום בו מצוי רכוש או תיעוד על כך ולתפוס בהם חזקה ולעכבם בידם עד קבלת הוראה משר הביטחון. 

צווי החרמה

על-פי תקנה 120 לתקנות ההגנה, שר הביטחון רשאי להורות בצו כי "... יוחרמו לזכות ממשלת ישראל כלל רכושו, או מקצתו, של כל אדם שבו נוכח שר הביטחון לדעת כי עבר, או ניסה לעבור, או חיזק את ידי העוברים, או היה שותף לאחר מעשה לעוברים עבירה על התקנות האלה, עבירה שבה כרוכות אלימות או הטלת-אימה או עבירה שעליה נדונים בבית משפט צבאי".

עוד קובעת התקנה, כי לאחר שעיין בחומר מודיעיני והשתכנע בדבר עבירה על תקנות אלה על ידי יחידים וארגונים, רשאי שר הביטחון לחתום על צו החרמה נגדם. צו ההחרמה שנחתם על-ידי שר הביטחון קובע כי ההשגה על הצו תהא בפניו וכן את תקופת ההשגה. שר הביטחון ממנה נציג השומע ההשגה, ממליץ לשר הביטחון כיצד לנהוג, ושר הביטחון מחליט בהשגה לאחר שעיין בהשגה ובהמלצת מי שמונה על ידו לשמוע ההשגה.

להכרזות על פעילים בהתאם לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 ובהתאם לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016  - לחץ/י כאן​

להכרזות על התאחדויות בלתי מותרות וארגוני טרור בהתאם לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 ולחוק איסור מימון​ טרור, התשס"ה-2005 ולהכרזות על ארגוני טרור בהתאם לפקודת מניעת טרור, תש"ח-1948 ובהתאם לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 - לחץ/​י​ כאן

 

Declarations on activists' in accordance with the Prohibition on Terrorist Financing Law 5765-2004 and the Counter Terrorism Law 2016- click here

 

Declarations on Unauthorized Associations and Terrorists Organization in accordance with the Defense Regulations (Emergency) 1945 and the Prohibition on Terrorist Financing Law 5765-2004 and Declarations on Terrorist Organizations in accordance with the Prevention of Terrorism Ordinance No 33 5708-1948 and the Counter Terrorism Law 2016 -  click here

 

 

للتصريحات عن نشطاء وفقأ القانون منع تمويل الارهاب سنة 2005 – اضغط/ي هنا - اضغط هنا​​​​​​

 

للتصريحات عن تنظيمات خير معترف بها, وتنظيمات ارهابية وفقأ لأنظمة الدفاع في اوقات الطوارئ سنة 1945, ووفقا القانون منع تمويل الارهاب سنة 2005, والتصريحات عن تنظيمات ارهابية وفقأ لأوامر منع الارهاب سنة 1948, ووفقا القانون مكافحة الارهاب سنة 2016 – اضغط/ي هنا - اضغط هنا​​​​

*תרגום לא רשמי.

​​​​​​