Close search

הקוד האתי של משרד הביטחון

הקוד האתי של משרד הביטחון הוא מערכת הערכים, העקרונות והכללים של ההתנהגות הראויה של עובדי משרד הביטחון.

הקוד האתי בא לעזור לעובדי משרד הביטחון לקבוע לעצמם מהי הדרך שראוי להם ללכת בה, בתור עובדי משרד הביטחון, לאור הערכים, בהתאם לעקרונות, לפי הכללים. הקוד האתי אינו תחליף לשיקול דעת, אלא כלי מקצועי שראוי להשתמש בו במהלך שיקול הדעת.

הקוד האתי מציג ערכים, עקרונות וכללים. הערכים עומדים ביסודה של כל פעילות הנעשית במסגרת משרד הביטחון. כל ערך מוגדר בקוד האתי באופן המבהיר את עיקר תוכנו. הוא מלווה בכמה עקרונות, המפרטים את המשמעות של הערך וההתנהלות לאורו. הערכים עם ההגדרות והעקרונות מופיעים בסדר הא"ב ולא בסדר של חשיבות. כולם אמורים להתבטא בפעילות עובדי משרד הביטחון, בנסיבות המתאימות.

מטבע הדברים, ייתכנו מתחים בין ערכים שונים והפעולה על רקע מתח כזה מצריכה שיקול דעת מיוחד. הכללים עוזרים בשיקול הדעת המיוחד הזה לפעולה על רקע מתח בין ערכים. הכללים מסודרים בקוד האתי לפי הנסיבות השונות של פעילות עובדי משרד הביטחון. מי שנמצא בנסיבות מסוימות, מודרך על ידי הכללים הנוגעים לנסיבות הללו. הנהלת משרד הביטחון סומכת על כל עובד ועל כל עובדת כי הם רוצים לעשות את מלאכתם נאמנה, בהתאם לערכים של הקוד האתי, העקרונות והכללים. ההנהלה מעודדת את העובדים להשתמש בקוד האתי כחלק משגרת עבודתם המקצועית והמוצלחת במשרד הביטחון. העובדים יקבלו עזרה, בדרכים שונות, כדי להכיר את הקוד האתי ולהבין אותו, כדי להזדהות אתו ולפעול על פיו, כראוי, בכל הנסיבות.

עובדי משרד הביטחון ממלאים חובות שונות על פי הדין ובהתאם לתקשי"ר, להוראות ולנהלים של המשרד. הקוד האתי נוסף על כל אלה, אבל אינו מסמך משפטי או משמעתי. פעולה בניגוד לקוד האתי תעורר תגובה שלא תהיה שיפוטית ומענישה, אלא תהיה חינוכית, תומכת ומשפרת.

ערכים

ערכי הייעוד

אחריות מרכזית לביטחון מדינת ישראל

משרד הביטחון הוא שותף מרכזי בקיום הביטחון הלאומי ובפיתוחו, בתרומתו לעיצוב יעדים של הביטחון הלאומי, בסיוע לבניין הכוח של צה"ל, בקיום וטיפוח של מחקר ופיתוח בתחומי הטכנולוגיות הביטחוניות ובקידום התעשיות הביטחוניות ועובדיהן.

עקרון 1 - עובדי משרד הביטחון רואים בכל פעילות שלהם תרומה משמעותית לקיום הביטחון של מדינת ישראל, אזרחיה ותושביה, ומבצעים אותה באחריות, באמינות, ביסודיות, במסירות, במקצועיות ובמומחיות ההולמות את הייעוד החיוני של פעילות משרד הביטחון על כל חלקיה.

עקרון 2 - עובדי משרד הביטחון מתנהלים על יסוד ההבנה שעל כתפיו של כל אחד ואחת מהם מוטלת החובה לקיים את הביטחון של מדינת ישראל, אזרחיה ותושביה, במסגרת האחריות והסמכות של התפקיד האישי.

עקרון 3 - עובדי משרד הביטחון פועלים בהתאם לתפיסה רחבה של האחריות שהם נושאים בה ותורמים כמיטב יכולתם, במוסר עבודה גבוה, גם מעבר לגבולות השגרתיים של הפעילות שלהם.

 

תרומה לחוסן החברתי של מדינת ישראל

משרד הביטחון מעורב בשמירה על המעטפת החברתית של הביטחון הלאומי ובפיתוחה המתמיד, בפעילות חברתית-ביטחונית בקרב נוער שלפני השירות בצה"ל ובקרב חיילים משוחררים, נפגעי המלחמות והמשפחות השכולות ובמאמץ מתמיד למיצוי תוצרי הלוואי החברתיים של הפעילות הביטחונית.

עקרון 1 - עובדי משרד הביטחון תורמים לקיום הביטחון הלאומי גם בפעילות חינוכית במעטפת החברתית של הביטחון הלאומי, לשם חיזוק התשתית החברתית של הפעילות הביטחונית, בהיבטי הנכונות לתרום לביטחון המדינה ואיכות התרומה העתידית הרצויה.

עקרון 2 - עובדי משרד הביטחון תורמים לקיום הביטחון הלאומי גם בפעילות תמיכה במעטפת החברתית של הביטחון הלאומי, במשפחות השכולות, בנכי צה"ל ומערכת הביטחון ובחיילים משוחררים, כביטוי של האחריות הרחבה של המדינה לכל השלכות השירות הצבאי.

עקרון 3 - עובדי משרד הביטחון משתפים פעולה עם צה"ל וגורמים אחרים בקהילת הביטחון במיצוי תוצרי הלוואי החברתיים של הפעילות הביטחונית, בהקשרי קידום ההשכלה, העמקת החינוך וטיפוח האמון.

 

ערכי השיטה

איכות והצטיינות

משרד הביטחון רואה זאת מחובתו לבצע כל פעילות הנעשית במסגרתו באיכות גבוהה ומתוך חתירה מתמדת להצטיינות, בכל היבט מקצועי, ארגוני ואנושי של הפעילות, במיוחד באמצעות למידה מתמדת ממוקדי המומחיות ומהניסיון המצטבר.

עקרון 1 - עובדי משרד הביטחון פועלים על יסוד תפיסות סדורות מוכרות בדבר רמת האיכות של כל פעילות שלהם או מפתחים תפיסות כאלה כשאינן בנמצא או אינן מפותחות כנדרש, כדי שהשמירה על האיכות והמאמץ המתמיד להעלות אותה יהיו בעלי תשתית מקצועית וארגונית חזקה.

עקרון 2 - עובדי משרד הביטחון שואפים להצטיין בכל פעילות שלהם, בתכנון, בביצוע, בהישגים ובהפקת הלקחים, על יסוד מדדים חיצוניים מוכרים או אמות-מידה פנימיות בדוקות.

עקרון 3 - עובדי משרד הביטחון משכללים את האיכות של פעילותם במיוחד על יסוד למידה מתמדת של עדכונים וחידושים בתחומי הידע, המיומנות וההבנה, ממוקדי המומחיות המחקרית ומהניסיון המצטבר של עובדי משרד הביטחון ושל עובדים בתפקידים דומים.

טיפוח האדם

משרד הביטחון רואה בעובדי המשרד את עיקר כוחו במימוש הייעוד שלו במסגרת השמירה, הפיתוח והטיפוח של הביטחון הלאומי. מתוך כך, הוא שוקד בהתמדה ובדרכים מגוונות על טיפוח כל אחד ואחת מעובדי המשרד, בהיבטי המקצוע, התפקיד, השייכות, הקידום ותנאי העבודה.

עקרון 1 - עובדי משרד הביטחון נותנים מקום מרכזי בחייהם לפעילותם המתמדת למימוש הייעוד של משרד הביטחון. לפיכך, ההתפתחות שלהם במסגרת משרד הביטחון, בהיבטי התפקיד והמקצוע, היא התפתחות אישית שהם תורמים לה ברצון ובהתמדה, מתוך שליחות לאומית.

עקרון 2 - עובדי משרד הביטחון משתתפים בתהליכי הטיפוח האישי שלהם במסגרת משרד הביטחון, בהיבטי השייכות, הקידום ותנאי העבודה, גם מטעמי ההזדהות שלהם עם משרד הביטחון וגם מטעמים אישיים העולים בקנה אחד עם ההזדהות.

עקרון 3 - עובדי משרד הביטחון עוסקים בטיפוח מרכיבים אישיים של חייהם, על פי טעמם, במסגרת משפחתית, קהילתית או בכל מסגרת אחרת, ברגישות המתחייבת בהיותם עובדי משרד הביטחון השומרים על המוניטין של משרד הביטחון ועל אמון הציבור בעובדיו.

 

יושרה

משרד הביטחון מקיים כל פעילות שלו על פי הייעוד של המשרד, בהתאם למדיניות שלו, לפי ההוראות והנהלים של המשרד, האתיקה שלו, עקרונות המינהל התקין וכל דין.

כל החלטה במסגרת פעילות משרד הביטחון מתקבלת על יסוד השיקולים של מימוש הייעוד, ביצוע המדיניות והתקינות המקצועית, הארגונית והאתית של הפעולות, בלא שום שיקול נוסף.

עקרון 1 - עובדי משרד הביטחון מבצעים כל פעילות שלהם במסגרת המשרד על סמך שיקולים ענייניים וברורים, היכולים להסביר ולהצדיק את הפעילות, על יסוד מימוש הייעוד והמדיניות של משרד הביטחון, במסגרת התפקיד, על פי המקצוע, ובהתאם להוראות, לנהלים ולאתיקה של משרד הביטחון.

עקרון 2 - עובדי משרד הביטחון נותנים בסיס לאמון הציבור בתקינות של כל פעילות שלהם, בכך שהם פועלים כראוי, לפי כל אמות-המידה של משרד הביטחון, ובכך שבכל הזדמנות מתאימה הם מסבירים את הפעילות ומצדיקים את התקינות המלאה שלה, במיוחד למי שהם מגישים לו שירות.

עקרון 3 - עובדי משרד הביטחון שומרים על אמון הציבור בתקינות של כל פעילות שלהם גם על ידי זהירות מפני כל מראית עין של פעילות לא תקינה באחד מן הממדים שלה, במיוחד בנושאים של מראית-עין של חשש מפני ניגוד עניינים.

 

מקצועיות

משרד הביטחון מבצע כל פעילות בתחומי אחריותו באופן מקצועי, בשגרה, בחירום ונוכח לחץ משימות. המשרד מכשיר את עובדיו לפעול במקצועיות, באמות-מידה גבוהות של

ידע, מיומנות, הבנה, למידה ואתיקה.

עקרון 1 - עובדי משרד הביטחון מבצעים פעילות מקצועית על יסוד תפיסה של המקצועיות המחייבת פעילות על יסוד ידע שיטתי, מיומנות מפותחת, הבנה מעמיקה המאפשרת הנמקה של הפעילות, התעדכנות מתמדת והקפדה אתית.

עקרון 2 - עובדי משרד הביטחון פועלים ברמה מקצועית גבוהה בתחומי פעילותם ושואפים להיות מובילים בתחומי הרמה של הפעילות המקצועית שלהם. הם פועלים על יסוד מדדים חיצוניים מוכרים להערכת הפעילות המקצועית, איכותה והישגיה, ופועלים לפיתוח אמות-מידה פנימיות הולמות, אם המדדים אינם קיימים או אינם מפותחים כנדרש.

עקרון 3 - עובדי משרד הביטחון מפתחים מומחיות בתחום פעילותם המקצועית או הארגונית ועושים זאת כמיטב יכולתם בהיבטי הידע, המיומנות, ההבנה, ההתעדכנות והאתיקה של המומחיות שלהם.

 

שירותיות

משרד הביטחון תומך בפעילות צה"ל וכן בפעילות גופים אחרים ואזרחים השותפים בהגנה על הביטחון הלאומי והוא עושה זאת באווירה של הגשת שירות מתוך הרגישות המתבקשת

לצרכים הרלוונטיים של הגוף או האזרח הנתמך.

עקרון 1 - עובדי משרד הביטחון מגישים שירות לגוף או לאדם, במסגרת ההגנה על הביטחון הלאומי, על יסוד ההבנה הנדרשת של הצרכים הרלוונטיים של אותו גוף או אדם, כפי שהם מוגדרים ומוסברים על ידיו, ועל יסוד תיאום ציפיות מוקדם בדבר תוכן השירות ואופן הגשתו.

עקרון 2 - עובדי משרד הביטחון מגישים שירותים, במסגרת ההגנה על הביטחון הלאומי, באופן שאינו תלוי במהותו ביחס של מקבלי השירות אל נותני השירות, והם עושים

זאת ללא לאות, חרף כל חיכוך, קושי או אי נעימות.

עקרון 3 - עובדי משרד הביטחון מגישים שירותים, במסגרת ההגנה על הביטחון הלאומי, בגבולות המתחייבים בהתאם להוראות, לנהלים ולאתיקה של משרד הביטחון, חרף כל לחץ לסטות מהם כדי להגיש שירות יותר רחב.

 

שיתוף פעולה

משרד הביטחון מטפח את שיתוף הפעולה במימוש יעדי הביטחון הלאומי בין אגפי משרד הביטחון לבין עצמם ובין כל אחד מהם לבין גופים ממלכתיים ואחרים ואזרחים, על יסוד התפיסה של אחדות המטרה ורבגוניות האמצעים המתואמים.

עקרון 1 - עובדי משרד הביטחון יוזמים שיתוף פעולה בין עובדי כל אגף לבין עצמם, בין עובדי אגף אחד ועובדי אגף אחר ובין עובדי המשרד לבין אנשי צה"ל וגופים אחרים במערכת הביטחון ובמעטפת החברתית שלה, כדי להעלות את האיכות המקצועית והארגונית של תוצרי הפעילות של עצמם ושל שותפיהם.

עקרון 2 - עובדי משרד הביטחון משתפים פעולה באופן המושתת על יחסי אנוש שעיקרם כבוד, יושר, עזרה הדדית ודיאלוג פתוח ומכבד עם השותפים לתהליכים לסוגיהם, בהסדרים של שקיפות המבטיחים שמירה ראויה על ביטחון המדינה וצנעת הפרט.

עקרון 3 - עובדי משרד הביטחון מקיימים שיתוף פעולה עם גורם כלשהו רק אם שיתוף הפעולה אינו יוצר לחץ לסטות מן ההוראות, הנהלים והאתיקה של משרד הביטחון.

 

ערכי המסגרת

כבוד האדם

משרד הביטחון מבצע כל פעילות שלו באופן שיש בו שמירה מובהקת על כבוד האדם של כל אחד ואחת מעובדי המשרד, של כל אדם שאנשי המשרד באים איתו בדברים במסגרת תפקידיהם, וכל אדם באשר הוא אדם, בכל הליכותיהם.

עקרון 1 - עובדי משרד הביטחון מכבדים בכל פעילות שלהם את הערכים, השיקולים, הרגשות והרצון החופשי של כל אדם, שמתוכם הוא מעצב את חייו לפי טעמו. כל התערבות בחייו של אדם, המגבילה את חירותו, אמורה להיות בעלת הצדקה מכרעת, חוקית, הכרחית ומידתית, במיוחד כשמדובר בחייו, בשלומו או ברכושו.

עקרון 2 - עובדי משרד הביטחון מקפידים על תכנון וביצוע מדוקדקים של פעילותם בהתאם לנהלים והסדרים המאפשרים שמירה ראויה על זכויות האזרח והאדם, הבאים למנוע כל פגיעה מיותרת במצבו של אדם המושפע מהחלטה שלהם, זכויותיו, מעמדו, רכושו ופרטיותו.

עקרון 3 - עובדי משרד הביטחון מטפחים תרבות ארגונית של שמירה על חירויות האדם וזכויותיו, בתור ממד מרכזי של הכוח האנושי במשרד הביטחון.

 

ממלכתיות

משרד הביטחון משרת בפעילותו את טובתם של כלל אזרחי המדינה ואת טובתה של המדינה, על פי ייעודו ובהתאם להנחיות המדיניות. שיקולי טובת הכלל והמדינה עולים בפעילותו על כל שיקול אחר, בכלל זה שיקולי טובת משרד הביטחון.

עקרון 1 - עובדי משרד הביטחון ממלאים את תפקידיהם כמיטב יכולתם, במסגרת הסמכויות הנתונות להם בהסדרים החוקיים ובהתאם למדיניות משרד הביטחון, בלי לתת ביטוי מעשי כלשהו לדעותיהם האישיות בדבר ההסדרים או המדיניות.

עקרון 2 - עובדי משרד הביטחון הם בעלי יכולת מפותחת ונכונות מלאה לקבל החלטות ולהצדיק אותן באופן שלם על יסוד שיקולים ענייניים, מקצועיים, חוקיים ואתיים, ללא שום זיקה לשיקולים אחרים.

עקרון 3 - עובדי משרד הביטחון מטפחים את אמון הציבור כולו במשרד הביטחון ונזהרים, בכל הליכותיהם, מפני מעורבות פוליטית פומבית ואף מפני מראית-עין של מעורבות כזו.

 

שלטון החוק

משרד הביטחון פועל במחויבות מוחלטת, ללא שום סייג או פשרה, לשמירה על כל חוק ותקנה, ככתבם וכרוחם, ועל הדין.

עקרון 1 - עובדי משרד הביטחון פועלים בהתאם לחוקים שהם מקורות הסמכות של פעילותם, ובהתאם להוראות משרד הביטחון. עובדי המשרד נזהרים אף מפני מראית-עין של התנהגות בניגוד לחוק, לדין, להוראות ולקוד האתי של משרד הביטחון, בכל הליכותיהם.

עקרון 2 - עובדי משרד הביטחון שומרים בקפדנות מוחלטת על טוהר המידות, בכל פעילותם במסגרת משרד הביטחון ובכל הליכותיהם. מתוך כך הם משתמשים בכל כוח וסמכות שיש להם רק לשם המטרה שלשמה ניתנו להם ושמים לב לכל חשש לניגוד עניינים או פגיעה אחרת בטוהר המידות.

עקרון 3 - עובדי משרד הביטחון יתרמו, בשעת הצורך, לעיצוב או לפיתוח של החוק, התקנות וההסדרים המשפטיים והאתיים, כדי לשפר ככל האפשר את רמת השירות שעובדי משרד הביטחון מגישים לטובת הכלל והמדינה.

 

כללי התנהגות

כללים ביחס אל התפקיד

עובד ועובדת במשרד הביטחון, בכל אגף, בכל תפקיד ובכל יחידה:

1. יכירו היטב את תפקידם במסגרת משרד הביטחון ובמסגרת האגף בו הם פועלים וימלאו אותו כמיטב יכולתם כדי לממש את ייעוד משרד הביטחון והאגף ולטפח את ערכיהם ועקרונותיהם.

2. יקבלו על עצמם אחריות מלאה למילוי תפקידם כראוי, גם בהיקף הנתון וגם בהיקף רחב יותר כשהוא יתבקש, ויקפידו למלא כל חובה הכרוכה במילוי תפקידם כראוי.

3. יקפידו לפעול במסגרת הסמכויות שהתפקיד מקנה להם.

4. ימלאו את תפקידם כראוי, בענייניות ובמקצועיות, בדריכות ובמסירות, באחריות ובאמינות, בשלמות ובדייקנות, בכנות ובהגינות, באדיבות וברגישות.

5. ימלאו את תפקידם כנדרש, באופן שאינו חורג מתחומי המומחיות והסמכות המקצועית.

6. ימלאו את תפקידם כראוי, מתוך זהירות מפני התנהגות הפוגעת בכבוד האדם.

7. ימלאו את תפקידם מתוך מאמץ להצטיין בו.

8. ימלאו את תפקידם באופן יעיל, מתוך שמירה על הרמה הגבוהה של איכות השירות שהם נותנים.

9. ילמדו מכל ניסיון שהם רוכשים כיצד לשפר את האיכות של מילוי תפקידם.

10. יגלו יוזמות לשינויים ולשיפורים, במסגרת האגף שהם פועלים בו, גם מעבר למסגרת הייחודית של תפקידם, בהתאם להסדרי השינוי והשיפור של האגף ושל משרד הביטחון.

11. יפעלו לתיקון המעוות, נוכח תקלה או עבירה המתגלה להם במסגרת מילוי תפקידם.

12. ישתתפו בתהליך מאורגן של הכשרה סדורה, ככל הנדרש למילוי התפקיד כראוי.

13. יעדיפו את החובה למלא את תפקידם כראוי על פני כל עניין אישי שיש להם, במסגרת התפקיד או מחוצה לה.

14. יבטאו בהופעתם ובהליכותיהם כבוד לתפקידם, לאגף שהם פועלים בו ולמשרד הביטחון.

 

כללים בממשק עם עמיתים

עובד ועובדת במשרד הביטחון, בכל אגף, בכל תפקיד ובכל יחידה:

15. ישתפו פעולה עם עמיתיהם, באגף בו הם פועלים ובמשרד הביטחון, באופן סדור, ענייני, מקצועי, ידידותי ומכובד, מתוך הכרה בייעוד המשותף של פעילותם וחשיבותו.

16. יטפחו אווירה של נשיאה באחריות, בהתאם לתפקיד, רצון טוב, שותפות ותמיכה הדדית, כדי לשרת באופן מיטבי את הייעוד המשותף של פעילותם.

17. יראו את עצמם מחויבים להושיט עזרה לעמיתיהם, כאשר אחד מאלה זקוק לעזרה במסגרת מילוי תפקידו.

18. ייתנו דוגמה אישית להתנהלות ראויה וייזהרו אף מפני מראית-עין של התנהלות לא ראויה. כללים בממשק עם אנשי צה"ל במשרד הביטחון עובד ועובדת במשרד הביטחון, בכל אגף, בכל תפקיד ובכל יחידה:

19. יקיימו את הפעילות הדרושה, בתוקף האחריות והסמכות שלהם, במסגרת האגף שהם פועלים בו ובמסגרת משרד הביטחון, מבלי להבחין בין עובדים אזרחיים לבין עובדים המשרתים בצה"ל.

20. יכבדו את חובתם של המשרתים בצה"ל לפעול לא רק על פי הקוד האתי של האגף בו הם פועלים והקוד האתי של משרד הביטחון, אלא גם לפי "רוח צה"ל".

 

כללים בממשק עם עובדי שירות אזרחי-לאומי במשרד הביטחון

עובד ועובדת במשרד הביטחון, בכל אגף, בכל תפקיד ובכל יחידה:

21. יקיימו את הפעילות הדרושה, בתוקף האחריות והסמכות שלהם, במסגרת האגף בו הם פועלים ובמסגרת משרד הביטחון, מבלי להבחין בין עובדים אזרחיים לבין עובדים במסגרת שירות אזרחי-לאומי.

22. יכבדו את חובתם של העובדים במסגרת שירות אזרחי-לאומי לפעול לא רק על פי הקוד האתי של האגף בו הם פועלים והקוד האתי של משרד הביטחון, אלא גם לפי הנחיות משרד הביטחון בדבר עובדים במסגרת שרות אזרחי-לאומי, בנושאים שהוסדרו בנוהל, כדוגמת קוד לבוש וימי צום.

 

כללים בממשק של עובדים ומנהלים

עובד ועובדת במשרד הביטחון, בכל אגף, בכל תפקיד ובכל יחידה:

23. ישתפו פעולה עם הכפופים להם ועם הממונים עליהם באופן סדור, ענייני, מקצועי, ידידותי ומכובד, מתוך הכרה בייעוד המשותף של פעילותם וחשיבותו.

24. יטפחו אווירה של נשיאה באחריות, בהתאם לתפקיד, רצון טוב, שותפות ותמיכה הדדית, כדי לשרת באופן מיטבי את הייעוד המשותף של פעילותם.

25. יראו את עצמם מחויבים להושיט עזרה לכפופים להם ולממונים עליהם, כאשר אחד מאלה זקוק לעזרה במסגרת מילוי תפקידו.

26. יטפחו אמון הדדי מתמיד בין העובדים והמנהלים, באמצעות הרגלים של פתיחות ושקיפות.

27. יפעלו על פי הנחיות מנהלים, אך ורק בגבולות החוק, התקנות, ההוראות, הייעוד והקוד האתי.

28. ייתנו דוגמה אישית להתנהלות ראויה וייזהרו אף מפני מראית-עין של התנהלות לא ראויה.

 

כללים בממשק עם לקוחות במערכת הביטחון

עובד ועובדת במשרד הביטחון, בכל אגף, בכל תפקיד ובכל יחידה:

29. יראו את הלקוחות שלהם כראויים לשירות ברמה גבוהה בכל המובנים.

30. ינהלו כל מגע עם לקוח באווירה של שותפות במימוש הייעודים של הלקוח, האגף בו הם פועלים ומשרד הביטחון.

31. יקיימו הסדרי שיתוף פעולה עם הלקוח המאפשרים להם להבין היטב את הצרכים, האפשרויות, השיטות והמגבלות של הלקוח, ולהגיש לו שירות מיטבי על יסוד הבנה נאותה.

32. יחתרו לקיום הסדרי שיתוף פעולה עם הלקוח המאפשרים להם לקחת חלק בכל השלבים של תהליכי קבלת ההחלטות שהאגף בו הם פועלים מעורב בהן, כדי להגיש שירות מיטבי בתחום שיתוף הפעולה.

33. ישתפו את הלקוח בשיקולים של משרד הביטחון ושל האגף שהם פועלים בו בנושאי השירות ללקוח.

34. יקפידו על אמינות הנתונים הנמסרים ללקוח במסגרת עיצוב ההסכם אתו ויתקנו כל טעות שתתגלה בהם מיד לאחר שתתגלה.

35. יכבדו כל אדם שהם באים אתו בדברים ויתחשבו בכל רגישות שיש לו מטעמים כלשהם.

36. יגישו שירות שוויוני לכל הלקוחות, אבל יוכלו לתת עדיפות לשרות לקוחות מסוימים, באופן מתמיד או בעניין פרויקטים מסוימים, בהתאם להנחיות משרד הביטחון.

37 . ישמרו על החוק, התקנות וההוראות, גם אם ייאלצו בשל כך להתמודד עם בקשה, הצעה או לחץ של לקוח שלא לשמור על החוק, התקנות וההוראות.

 

כללים בממשק עם לקוחות מחוץ למערכת הביטחון

עובד ועובדת במשרד הביטחון, בכל אגף, בכל תפקיד ובכל יחידה:

38. יראו את הלקוחות שלהם כראויים לשירות ברמה גבוהה בכל המובנים.

39. יקיימו הסדרי שיתוף פעולה עם הלקוח המאפשרים להם להבין היטב את הצרכים, האפשרויות, השיטות והמגבלות של הלקוח, ולהגיש לו שירות מיטבי על יסוד הבנה נאותה.

0 . ישתפו את הלקוח ככל האפשר בשיקולים של משרד הביטחון והאגף בו הם פועלים בנושאי השירות ללקוח.

41 . יקפידו על אמינות הנתונים הנמסרים ללקוח במסגרת עיצוב ההסכם אתו ויתקנו כל טעות שתתגלה בהם מיד לאחר שתתגלה.

42 . יכבדו כל אדם שהם באים איתו בדברים ויתחשבו בכל רגישות שיש לו מטעמים כלשהם.

43 . יגישו שירות שוויוני לכל הלקוחות, אבל יוכלו לתת עדיפות לשרות לקוחות מסוימים, באופן מתמיד או בעניין פרויקטים מסוימים, בהתאם להנחיות משרד הביטחון.

44 . ישמרו על החוק, התקנות והוראות, גם אם ייאלצו בשל כך להתמודד עם בקשה, הצעה או לחץ של לקוח שלא לשמור על החוק, התקנות וההוראות.

 

כללים בממשק עם ספקים חיצוניים

עובד ועובדת במשרד הביטחון, בכל אגף, בכל תפקיד ובכל יחידה:

45. יראו את עצמם, כאשר הם באים בדברים עם ספק חיצוני, כנציגים של האגף בו הם פועלים ושל משרד הביטחון הפועלים במסגרת האחריות והסמכות שלהם.

46. ישמרו היטב על המוניטין של האגף בו הם פועלים ושל משרד הביטחון.

47. יפעלו בהתאם לכל נוהל, הוראה ודין בדבר התקשרות עם ספק חיצוני.

48. יבדקו הצעה העומדת על הפרק להתקשרות עם ספק חיצוני, האם היא מיטבית מבחינת התרומה שלה למיצוי המשאבים של משרד הביטחון.

49. ינהגו בתום לב, באמינות, בהגינות, ביושר, בזריזות האפשרית ובאדיבות כלפי כל ספק חיצוני, בכל פעם שהם באים אתו בדברים.

50. יתרחקו מכל חשש לניגוד עניינים ויזהרו אף מפני מראית-עין של חשש לניגוד עניינים.

51. המוצאים את עצמם במצב שיש בו חשש לניגוד עניינים, יפעלו בהתאם לנוהל מניעת ניגוד עניינים של משרד הביטחון.

52 . יעודדו את הספקים החיצוניים איתם הם מתקשרים לפתח את שיטות העבודה שלהם ולטפח את הרמה המקצועית של עובדיהם.

 

כללים בממשקים של פעילות בחו"ל

עובד ועובדת במשרד הביטחון, בכל אגף, בכל תפקיד ובכל יחידה:

53 . ימלאו את תפקידם כשם שהוא מתמלא בפעילות בגבולות מדינת ישראל, בשינויים המתחייבים מן הפעילות מחוץ לגבולות המדינה, בהתאם לנהלים.

54 . יראו את עצמם, כשהם באים בדברים עם גורם כלשהו מחוץ למדינה, כנציגים של מדינת ישראל, משרד הביטחון והאגף בו הם פועלים וישמרו על המוניטין שלהם בעיני הגורמים החיצוניים.

55 . ישמרו על חוקי המדינה שבה הם שוהים, במסגרת פעילותם מטעם משרד הביטחון ובכל הליכותיהם.

 

כללים בממשק עם משרדים ממשלתיים אחרים

עובד ועובדת במשרד הביטחון, בכל אגף, בכל תפקיד ובכל יחידה:

56. ישתפו פעולה עם עובדי משרד ממשלתי או רשות ממלכתית, בהסדרים מוקדמים, ענייניים ומקצועיים ובאופן ידידותי ומכובד, לשם מילוי הייעוד המשותף לטובת הכלל ולמען מדינת ישראל.

57. יקיימו שיתוף פעולה עם עובדי משרד ממשלתי או רשות ממלכתית, בהתאם לייעוד, לנהלים ולאתיקה של האגף בו הם פועלים ושל משרד הביטחון.

58. יקיימו שיתוף פעולה בהסדרים הולמים של שקיפות וסודיות, בהתאם לנושא ובהתאם לגורם אתו מתקיים שיתוף הפעולה.

59 . יתרחקו מכל חשש לניגוד עניינים, גם כשמדובר על שיקולים לגיטימיים של משרדי ממשלה אחרים או רשויות ממלכתיות כלשהן.

 

כללים בממשק עם גופי ביקורת

עובד ועובדת במשרד הביטחון, בכל אגף, בכל תפקיד ובכל יחידה:

60. ישתפו פעולה עם כל גוף ביקורת, הפועל לפי סמכותו על פי כל דין, וימציאו מסמכים והסברים כנדרש, באופן מלא ומדויק.

61 . ישתמשו בכל דוח של גוף ביקורת שבדק היבט כלשהו של פעילותם, כדי להפיק לקחים בהקדם ובאופן מיטבי, לשיפור הפעילות.

 

כללים בממשק עם גופים ציבוריים

עובד ועובדת במשרד הביטחון, בכל אגף, בכל תפקיד ובכל יחידה:

62. ישתפו פעולה עם גוף ציבורי, במסגרת הנדרשת לשם ביצוע פעילות של האגף בו הם פועלים, על יסוד הסדר מוקדם, ענייני ומקצועי, וישתפו פעולה בהתאם להסדר ובאופן ידידותי ומכובד, כדי למלא כראוי את הייעוד של האגף בו הם פועלים והייעוד של משרד הביטחון ולתרום כמידת האפשר לטובת כלל האזרחים המקבלים שירותים מאותו גוף ציבורי.

63. יתרחקו מכל קשר אל פעילות מסוימת של גוף ציבורי כלשהו, כשאינה הולמת התנהלות ממלכתית.

64. יתרחקו מכל קשר אל פעילות כלשהי של גוף ציבורי, כשאינה הולמת את ערכי משרד הביטחון או ערכי האגף בו הם פועלים.

65. יתרחקו מכל חשש לניגוד עניינים ויזהרו אף מפני מראית-עין של חשש לניגוד עניינים.

66. המוצאים את עצמם במצב שיש בו חשש לניגוד עניינים, יפעלו בהתאם לנוהל מניעת ניגוד עניינים של משרד הביטחון.

 

כללים בממשק עם הקהל הרחב

עובד ועובדת במשרד הביטחון, בכל אגף, בכל תפקיד ובכל יחידה:

67. יראו את עצמם כנציגי משרד הביטחון והאגף בו הם פועלים בבואם בדברים על אדם כלשהו ועל כן ינהגו תמיד בהתאם לקוד האתי של משרד הביטחון והקוד האתי של האגף בו הם פועלים.

68. יראו את עצמם גם כנציגי מדינת ישראל בבואם בדברים עם גורמים לא ישראליים, במדינת ישראל או מחוצה לה.

69. ישמרו על המוניטין של משרד הביטחון ושל האגף בו הם פועלים בכל הליכותיהם.

70. יסבירו את פעילות אגף הכספים ואת פעילות משרד הביטחון, כמיטב יכולתם, בנסיבות שבהן הסברים כאלה מתבקשים, אולם ייזהרו שלא לחרוג מנהלי משרד הביטחון בדבר מסירת אינפורמציה לגורמים חיצוניים, במיוחד בתחומי סודות המדינה וצנעת הפרט.

71. יקיימו קשר עם גורם תקשורת כלשהו רק בהתאם לנוהלי משרד הביטחון בנושא זה.