Close search

אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים

אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים (אמו"ן) מהווה את גוף התיאום, התכנון והניהול לפעילות המבצעית, התפעולית והלוגיסטית של משהב"ט (בשגרה ובחירום), ומשמש מערכת לתכנון, אחזקה וניהול לנכסים, לתשתיות ולהגנת הסביבה. כמו כן תפקידו לתאם, לתכנן ולנהל פרויקטים ואירועים לאומיים של המשרד והמדינה.

האגף מופקד על הטיפול בנושאים הבאים: ניהול מבצעים לוגיסטיים משרדיים ולאומיים, לוגיסטיקה ואחזקה; היסעים ותובלות בארץ; תכנון וניהול נכסים, הגנת הסביבה ותשתיות; היערכות לשעת חירום במשרד הביטחון; הפעלה ושליטה (מבצעים); בטיחות וגהות, ניהול תקציבי תפעול; הוצאה לאור; פינוי מוקשים בישראל; רשומות ומגנזה.

המסגרות הארגוניות העיקריות של האגף ותפקידיהן העיקריים:

היחידה לתפעול לוגיסטי
היחידה מאחדת תחתיה את כל הפעולות הלוגיסטיות של משהב"ט. מדובר באכלוס עובדי המשרד במבנה המשרד, שיפוץ מבנים, החלפת תשתיות ואחזקת מערכות הן בתחום הבינוי והן בתחום החשמל ומיזוג האוויר. היחידה עוסקת בכל נושא ההסעדה והאירוח שמתנהלים במשרד הביטחון, ובתוך כך הסעדת עובדי המשרד ואירוח משלחות מחו"ל. היחידה נותנת מענה לצורכי הלוגיסטיקה של משהב"ט ומבצעת התקשרויות מבצעיות אשר מוטלות על המשרד מעת לעת. יחידה לוגיסטיקה מטפלת באירועים לאומיים כגון פעילויות ממלכתיות אשר נובעות מפקודת "חבצלת", וכן אחראית על הטקסים בנמל התעופה בעת הגעת אורחים מחו"ל (נשיאים ואפיפיור לדוגמה). היחידה מטפלת גם  בכל צי הרכב של משהב"ט, המונה כ-400 כלי רכב - חלקם רכבים צמודים וחלקם רכבים לצורכי פול, וכן רכבים משוריינים המיועדים למשלחות מחו"ל.
חטיבת תובלה והיסעים
חטיבה זו אחראית על הרכשת כל שירותי התובלה הפנים ארצית עבור מערכת הביטחון, ברגיעה ובשעת חירום.

יחידת מתוו"ה - תכנון, נכסים, הגנת הסביבה ותשתיות 
מתוו"ה מופקדת על קביעת מדיניות, הכוונה וניהול המקרקעין של מערכת הביטחון. היחידה אחראית לפעולות התכנון, רכישה, הקצאה, מכירה, הפקעה ושיווק של מקרקעין ונכסים עבור מעהב"ט בישראל וביו"ש. מתוו"ה אחראית גם לייזום ויישום מדיניות משהב"ט באשר לפינוי מחנות צה"ל ותכנון המחנות מחדש, ולריכוז עבודת המטה מול הגופים העוסקים בכך. בין תפקידיה גם טיפול וניהול מערך ההסדרים המוניציפליים בהם מחויבת מעהב"ט מול הרשויות השונות (ארנונה, אגרות והיטלים) ומתן מענה לשירותי צריכה ותשתית (מים, חשמל, ביוב) למחנות צה"ל ומתקני משהב"ט. היחידה אחראית גם לתחום הגנת הסביבה והתשתיות במעהב"ט, כולל תיאום וחיבור מתקני מעהב"ט לתשתיות האזרחיות.

יחידת שעת חירום
יחידה זו נושאת באחריות מטה להיערכות, תפעול וריכוז נושאי שעת חירום במשהב"ט (כולל חמ"לים אגפיים), לרבות: תכנון, ארגון, תיאום, בקרה ודיווח הקשורים בהיערכות לשעת חירום; קיום מגעים עם גורמים ​ציבוריים ופרטיים; רישום מקרקעין ומתקנים המשמשים את מערך הגיוס של מעהב"ט ברגיעה ובחירום. 

יחידת הפעלה ושליטה
ליחידה זו אחריות על הפריסה המבצעית של משהב"ט, יישום פרויקטים מבצעיים. היא מופקדת על הניהול והאחזקה של חדר המצב המשרדי, כולל החמ"ל המשרדי. היחידה אחראית גם לנושאי בטיחות וגהות במשהב"ט.

הרשות לפינוי מוקשים (רלפ"ם)
הרשות אחראית לקביעת מדיניות וסדרי עדיפויות בנושא פינוי מוקשים בישראל, תוך ראייה לאומית ובשיתוף פעולה עם צה"ל, משרדי הממשלה האחרים, רשויות מקומיות וגורמים נוספים. בנוסף אחראית הרשות להפעלת ועדה מייעצת לשר הביטחון בנושא.

יחידת מטה ופרויקטים

יחידה זו נושאת באחריות על ניהול כוח האדם באגף, תקציבים ובקרה, ניהול תיקי הנהלה ומגנזה.

​היחידה להוצאה לאור (בכפיפות לס' ר' האגף למטה ופרויקטים)

יחידה זו מופקדת על הוצאת ספרים חדשים בנושאים ביטחוניים, ספרות צבאית וספרי סדרת "האוניברסיטה המשודרת" של גל"צ.