Close search

חוק חופש המידע

​​​חוק חופש המידע שחוקק בשנת 1998 ונכנס לתוקף בשנת 1999 מאפשר לכל אזרח ישראלי או תושב לקבל מידע המצוי ברשות משרד הביטחון ועוסק בכל הקשור לפעילות המשרד ובנושאים שבאחריותו.

המידע יכול להיות כתוב, מוקלט, מוסרט מצולם או ממוחשב. ראש היחידה לפניות ולתלונות הציבור משמש, בנוסף לתפקידו, כממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד הביטחון.

פרטי הממונה:
דינה פוליאק, הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד הביטחון

טל' 03-6975540 (בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00, למעט ערבי חג וחוה''מ)

הגשת בקשה מקוונת ותשלום אגרת בקשה – כמפורט להלן.

 

העמדת מידע לרשות הציבור:

משרד הביטחון מעמיד לרשות הציבור את מירב המידע האפשרי, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק, בדרכים הבאות:

• מסירת מידע מוגדר המתבקש על ידי אזרח או חברה, בהסתמך על חוק חופש המידע.

• העמדת הנחיות מנהליות לפיהן פועל משרד הביטחון, לעיון הציבור.

• פרסום דוח חופש המידע השנתי ​ שכולל מידע אודות פעילות המשרד ותחומי אחריותו, והסבר על תפקידיו וסמכויותיו.

• פרסום דוח שנתי אודות הפעלת החוק, על ידי הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד הביטחון.

לעיון בדוחות חופש המידע שפורסמו על ידי משרד הביטחון – לחץ/י כאן

 

מהי בקשה לקבלת מידע?

פנייה בכתב בלבד, מזוהה, שהתקבלה מהציבור הרחב ועניינה בקשה לקבלת מידע, והמבקש מציין "לפי חוק חופש המידע", או בקשה שהוגשה על גבי טופס בקשה לקבלת מידע (פניה טלפונית אינה נחשבת כבקשה לקבלת מידע).

להגשת בקשה לקבלת מידע - לחץ/י כאן

 

מהי פנייה (רגילה)?

פנייה בכתב או בטלפון לבירור עניין או נושא כלשהו, או פניה (רגילה) בכתב שאינה מטופלת לפי חוק חופש המידע.

 

הנחיות כלליות להגשת בקשה לקבלת מידע:

 • רצוי לברר מראש האם מדובר בנושא אשר באחריות משרד הביטחון.

 • רצוי לברר מראש האם הנושא לא פורסם או עומד לרשות הציבור.

 • כאשר בקשה מכילה מספר נושאים, יש למלא טופס נפרד לכל נושא.

 • יש להימנע מלשלוח בקשה בנושאים צבאיים, המטופלים על-ידי צה"ל.

 • יש להימנע מלשלוח בקשה בדואר וגם בפקס או בדוא"ל.

 • יש לשאת בתשלום אגרת בקשה. לתשלום - לחץ/י כאן

 •  להגשת בקשה - לחץ/י כאן​

 

לחלופין, ניתן לשלוח בקשה בכתב ליחידה לפניות ולתלונות הציבור, לכתובת שלהלן:

משרד הביטחון

אגף דוברות והסברה

היחידה לפניות ולתלונות הציבור

לידי הממונה על יישום חוק חופש המידע

הקריה

תל אביב 6473424

פקס: 073-3233711

 

אילו פרטים חיוניים יש לציין בבקשה?

• שם פרטי ושם משפחה

• מספר תעודת זהות בן 9 ספרות

• כתובת מלאה, כולל מיקוד

• מספר טלפון, פקס' וטלפון נייד

• תאריך

• פירוט המידע המבוקש

• כתב התחייבות לשאת באגרות

• חתימה (בכתב יד)

• יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים ותכתובת קודמת בנושא המבוקש.

 

איך מתבצע תהליך הטיפול בבקשה?

תהליך הטיפול יכלול את אבני הדרך הבאות:

• אישור קבלת הבקשה.

• אישור תשלום אגרת בקשה באתר התשלומים של משרד הביטחון.

• פתיחת תהליך איתור המידע המבוקש.

• סיום תהליך איתור המידע המבוקש.

• הכנת המידע המבוקש למסירה למבקש המידע.

• שליחת מכתב לתשלום אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.

• אישור לביצוע התשלום.

• שליחת המידע המבוקש לפונה.

אילו אגרות קיימות ומהו סכום התשלום של כל אגרה?

תקנות החוק מחייבות אגרות, כמפורט מטה:

​מסד

סוג אגרה ​

הסבר​

הסכום​

1

אגרת בקשה

(תקנה 1)​

20 ש"ח ​

2​

אגרת טיפול

(תקנה 2)​

עבור איתור המידע, מיונו והטיפול בו.

לכל שעת עבודה

30 ש"ח ​

3​

אגרת הפקה

(תקנה 3(א))​

(א) לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב

(ב) לתקליטור מחשב​

0.2 ש"ח

2.49 ש"ח ​

4​

סכום בסיס לקבלת התחייבות

לשאת באגרות טיפול

והפקה (תקנה 4)​

149 ש"ח ​

 

* סכומי האגרות בתוקף מיום 13 בדצמבר 2015

לביצוע תשלום לחץ/י כאן

 

האם קיים פטור מתשלום אגרות?

לא ייגבה תשלום עבור "אגרת בקשה" במקרים הבאים:

 • עמותה או ארגון חברתי, הפועלים לקידום מטרה ציבורית מאחת המטרות הציבוריות המנויות בסעיף 9(ב)(2) לפקודת מס הכנסה. (יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך, תעודת רישום או מסמך מטרות עדכני ומאושר על-ידי הרשם המוסמך וכן, יש להוכיח זיקה בין המבקש לבין העמותה)

 • גוף מחקר אקדמי, המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. (יש לצרף מסמך המעיד על השתייכותו של המבקש למוסד האקדמי)

 • מקבל קצבה - גמלת הבטחת הכנסה או תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), או תגמול תלוי הכנסה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים או מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, או תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, או קצבה חודשית מלאה שניתנת לנכה בדרגת אי-כושר השתכרות בשיעור 75 אחוזים ומעלה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי (יש לצרף אישור מהמוסד המעניק את הגמלה).

 • מידע חייב בפרסום (הוראות מנהליות, דוח שנתי וכדומה).

 • מידע אישי. בקשה של אדם לקבל מידע אודות עצמו וזכויותיו (יש לצרף צילום תעודת זהות של המבקש או של המיוצג).

* ההנחיות מתייחסות לגברים ולנשים כאחד.