Close search

אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני (אפ"י)

​​אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני (אפ"י) במשרד הביטחון הינו הרשות המוסמכת במדינת ישראל ליישום חוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני, משנת 2007 - פיקוח על שיווק וייצוא ממדינת ישראל של ציוד וידע ביטחוניים וכן של שירותים ביטחוניים.

הפיקוח על שיווק וייצוא ביטחוני ממדינת ישראל מושתת על "חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-2007" ועל התקנות והצווים מכוחו. החוק נכנס לתוקף ב-31 בדצמבר 2007. החוק מסדיר בחקיקה ראשית ובחקיקה משנית את הפיקוח על שיווק וייצוא ביטחוני ממדינת ישראל של ציוד ביטחוני, ידע ביטחוני ושירותים ביטחוניים.

מנכ"ל משרד הביטחון וראש אגף הפיקוח על ייצוא ביטחוני שהוסמך על ידו נקבעו כרשות המוסמכת על פי חוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני.

אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני מפעיל את מערך הפיקוח על ייצוא ביטחוני, למימוש מטרות החוק להסדרת הפיקוח של המדינה על ייצוא של ציוד ביטחוני, ידע ביטחוני ועל מתן שירות ביטחוני, וזאת מטעמים של ביטחון לאומי, מדיניות החוץ של המדינה והתחייבויותיה הבינלאומיות, ולשם שמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של המדינה.​