Close search

אגף ביטחוני-מדיני

​​​אגף ביטחוני-מדיני מהווה גוף מטה מרכזי, המופקד על פעולות התכנון, התיאום וההנחיה של הנושאים הביטחוניים-מדיניים של מערכת הביטחון, לרבות קשרי החוץ והנושאים האסטרטגיים.​

ייעוד אגף ביטחוני-מדיני:

  • זיהוי וניתוח סיכונים והזדמנויות בתחום הביטחוני-מדיני בזירות האזוריות והבינלאומיות.

  • גיבוש המלצות למדיניות מערכת הביטחון בסוגיות אסטרטגיות ביטחוניות.

  • הכוונה וניהול שוטף של קשרי החוץ של מערכת הביטחון.

האגף עוסק בניתוחים אסטרטגיים, גיבוש ניירות עמדה והמלצות למדיניות בסוגיות בעלות הקשר אזורי ובינלאומי ומול התפתחויות בזירות השונות. קשרי החוץ של מערכת הביטחון מנוהלים באופן שוטף על ידי האגף, ניהול הכולל את תכנון וגיבוש המדיניות, טיפוח הקשרים הקיימים, פיתוח קשרים חדשים, דיאלוגים אסטרטגיים, טיפול באמנות בינלאומיות ובסוגיות בקרת הנשק, טיפול בהיבטי מדיניות בנושאי ייצוא ביטחוני והפיקוח על הייצוא הביטחוני, וריכוז פעילות נציגי משרד הביטחון בעולם.

ההיערכות הארגונית של האגף כוללת את קבוצות העבודה הבאות:

  • מדיניות ותכנון אסטרטגי (זירה פלסטינית, זירה צפונית, מדיניות אזורית, תפיסת הביטחון, סוגיות רגישות).

  • קשרי חוץ ביטחוניים (דיאלוגים אסטרטגיים, שיתופי פעולה, ארגונים בינלאומיים, עניינים ערביים, דסקים מול ארה"ב, אירופה, אמריקה הלטינית, אסיה ואפריקה).

  • ייצוא ביטחוני ואמנות בינלאומיות (בקרת נשק, ייצוא, אמנות).

  • ביקורי אח"ם וניהול טקסים.

ראש אגף ביטחוני-מדיני כפוף למנכ"ל משרד הביטחון. מאופי תפקידו הוא מעורב בדיונים המרכזיים בתחום הביטחוני-מדיני אצל שר הביטחון. הוא מקיים מערכת של תיאומים עם חטיבת קשרי חוץ בצה"ל, משרד החוץ, המועצה לביטחון לאומי, המוסד, השב"כ וגורמים ממשלתיים נוספים.​​