Close search

מינהל הרכש והייצור

אגף מינהל הרכש והייצור (מנה"ר) במשרד הביטחון מופקד על ביצוע הרכש, בשגרה ובחירום, לצורך התעצמותה הביטחונית של ישראל והמשך בניית בניין הכוח של צה"ל. מנה"ר הינו גוף הרכש הגדול ביותר במשהב"ט ובמדינה, המספק מקומות עבודה לעשרות אלפי משפחות בישראל, תוך מתן עדיפות לתעשיות בפריפריה ובקווי עימות.

ייעוד מנה"ר הוא ביצוע רכש מיטבי עבור זרועות הצבא בארץ והנחיה מקצועית של משלחות חו"ל, ברגיעה ובחירום, להתעצמות ובניין הכח, לפעילות שוטפת ולתחזוקת מערכות קיימות.

אנשי מנה"ר מבצעים את הרכש על פי הצרכים המבצעיים והלוגיסטיים של צה"ל ומערכת הביטחון, במחירים ובלוחות הזמנים הטובים ביותר, תוך שמירה על רמת איכות גבוהה וחסרת פשרות. הרכש כולל מערכות נשק ואמצעי לחימה, שירותים, מוצרים, מכלולים, אפסניה וסוגי ציוד שונים. בנוסף, פועלים עובדי מנה"ר לפיתוח התשתית התעשייתית הביטחונית בארץ, מתוך מגמה להעמיק ולהרחיב ייצור מקומי ולצמצם ייבוא ביטחוני.

אגף מנה"ר הוקם בשנת 1967, בעקבות איחוד שני אגפים – חימוש ואספקה. במשך השנים גדלה הפעילות ויחד איתה גם האגף ולאור זאת בוצעו התאמות ארגוניות במהלך השנים. כיום בנוי מנה"ר באופן מטריציוני, כך שמחד מול כל זרוע בצה"ל פועלת יחידת רכש המספקת מענה הרכשתי בכל הקשור לצרכים הייעודיים של הזרוע, ומאידך באמצעות המערכות המתמחות פועלים עובדי מנה"ר לריכוז הרכש בנושאים טכנולוגיים המשותפים לכל הזרועות מול אותם המפעלים.

בין תפקידיו המרכזיים של אגף מנה"ר:

• רכישת מוצרים ושירותים לטובת הצרכים המבצעיים והלוגיסטיים של צה"ל, בשגרה ובחירום.

• הנחיה מקצועית, תיאום והכוונת משלחות הרכש בחו"ל.

• שינוע לארץ של הטובין שנרכש בחו"ל, באוויר ובים, טיפול במכס ושחרור בנמלי הים והאוויר, מתן היתרי יבוא אמל"ח.

• טיפוח התעשייה הביטחונית ושיפור הרמה הטכנולוגית כדי לתת מענה לצורכי מערכת הביטחון, בשגרה ובחירום.

• סיוע למפעלים באזורי עדיפות לאומית וקווי עימות.

• טיפוח כוח איכותי ומקצועי בתחום הרכש.

מטרות ויעדי העל של אגף מנה"ר:

המטרות והיעדים שעומדים לנגד עיניהם של עובדי אגף מנה"ר מתמקדים בשלושה תחומים עיקריים – התייעלות, התחדשות ואיכות.

התייעלות

• המשך שיתוף פעולה עם זרועות צה"ל בנושא תוכנית ההתייעלות. 

• העלאת הניצול התקציבי בהתקשרויות.

• המשך הגדלת כמות המכרזים הדינמיים.

• הקטנת היקף ההתקשרויות עם ספק יחיד.

• מיזוג והאחדת נושאי רכש בין יחידות האגף.

• המשך פעילות לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים.

התחדשות

• הקמת צוותי שיפור לבחינת התייעלות ושיפור תהליכי רכש.

• המשך קליטת כוח אדם צעיר איכותי ומקצועי.

• ניוד עובדים לתפקידי רוחב במנה"ר.

• הקמת מערכת ביצועי עבר של ספקים והטמעתה.

• מתן הצעות לשיפורים במערכת הממוחשבת לטובת ניהול מיטבי של ביצועי הרכש.

 איכות

• המשך קידום תוכנית האיכות של מנה"ר בהתבסס על  ISO-9000.

• ביצוע סקרי שביעות רצון (לקוחות, ספקים ויחידות קו ומטה), ניתוח ממצאים וביצוע פעולות לשיפור.

• התייחסות קשובה וירידה בכמות בתלונות/תביעות מוצדקות של ספקים.

• המשך הובלת שינויים בהוראות מנה"ר ומשרד הביטחון.

• הצעות לשיפורים בתהליכי רכש ובמערכת הרכש הממוחשבת.