Close search

מפא"ת

​​​​​​​​מפא"ת (המינהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית) הוא אחד מגופי הטכנולוגיה הביטחוניים המתקדמים והחדשניים בעולם. ייעוד מפא"ת להבטיח את יכולתה של מדינת ישראל לפתח את אמצעי הלחימה הדרושים לבניית עוצמתה, ולהמשיך לקיים את יתרונה האיכותי.

מפא"ת מופקד על המחקר והפיתוח של אמצעי הלחימה והתשתית הטכנולוגית הביטחונית במערכת הביטחון, והוא מהווה מוקד מרכזי לידע ומקצועיות בתחום הטכנולוגיה הצבאית. מטרת מפא"ת לתרום לבניית ושמירת יתרונם האיכותי של צה"ל ושאר זרועות מערכת הביטחון בטכנולוגיה, באמצעי לחימה מתקדמים ובכוח אדם טכנולוגי מצטיין. 

תפקידי מפא"ת

 • להוות הגורם האחראי לתשתית הטכנולוגית במערכת הביטחון, ליזום הנבטה והדגמה של רעיונות טכנולוגיים לפיתוח אמצעי לחימה, באמצעות קדמי פיתוח ובדיקות היתכנות של פרויקטים. לצורך כך מנהל מפא"ת תקציב ייעודי - תקציב מחקר ופיתוח מרכזי, המיועד לכל פעילויות המחקר והפיתוח המקדימות לפיתוח מלא.

 • לפעול להרכשת פרויקטי פיתוח מלא (FSD) עבור צה"ל, מתקציבי זרועות צה"ל, ולנהלם.

 • לבצע ניהול כולל של תוכניות פיתוח והתעצמות מורכבות וגדולות, המחייבות התמקצעות מיוחדת, ריכוז סמכויות וניהול רב שנתי. כל זה נעשה באמצעות מינהלות ותקציבים ייעודיים - תוכניות החלל ("אתגר"), תוכניות ההגנה האקטיבית מטילים ורקטות ("חומה") ותוכניות המל"טים.

 • לשמש גוף מטה מקצועי טכנולוגי בצה"ל ובמשרד הביטחון בכל הקשור בטכנולוגיה צבאית, במחקר ופיתוח, באמל"ח, בתעשיות ביטחוניות, בטכנולוגיות ביטחוניות ועוד.

 • להוות הגורם האחראי, היוזם והמתכלל לכל שיתופי הפעולה במחקר ופיתוח עם מדינות זרות (ממחקר בסיסי משותף ועד לפרויקטי פיתוח משותפים מורכבים).

 • לטפח כוח אדם טכנולוגי מצטיין וייעודי לתחומי המחקר והפיתוח בצה"ל ובמערכת הביטחון בכלל ("תלפיות","פסגות" ומלגות "קציר").

מפא"ת הינו גוף משותף למשרד הביטחון ולצה"ל, אשר מורכב מאזרחים ומקציני וחיילי צה"ל. ראש מפא"ת מתמנה לתפקיד על-ידי שר הביטחון, בתיאום עם הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון. הוא כפוף למנכ"ל משרד הביטחון בנושאים שבתחומי האחריות של משרד הביטחון, ולרמטכ"ל (בתיאום עם סגן הרמטכ"ל) בנושאים שבתחומי האחריות של צה"ל.

שילוב אזרחים ולובשי מדים במפא"ת במסגרת ארגונית אחודה, המשלבת את האחריות והסמכות של משרד הביטחו​ן ושל צה"ל, הוא מיוחד במינו. זהו שילוב המייצר סינרגיה ותורם באופן יוצא מן הכלל לקידום המחקר והפיתוח הביטחוני אל מול הצרכים המבצעיים.

גופי המטה ויחידות​​ הביצוע במפא"ת 

 • ​היחידה למחקר ותשתית טכנולוגית - מת"ט. היחידה אחראית לתשתיות הטכנולוגיות הביטחוניות ולמחקר המדעי היישומי בתחומי הביטחון, אשר מבוצעים בתקציב המחקר והפיתוח המרכזי.

 • היחידה למחקר ופיתוח - מו"פ. היחידה אחראית לפיתוח אבני בניין טכנולוגיות, בדיקות היתכנות, קדמי פיתוח והדגמות שמבוצעים בתקציב המחקר והפיתוח המרכזי, ועל הרכשת פרויקטי פיתוח מלא וניהולם עבור צה"ל, בתקציבי הזרועות.

 • מינהלת החלל "אתגר" - מת"א. המינהלת אחראית לפיתוח ובניית הלוויינים ומשגרי הלוויינים של מערכת הביטחון, לשיגור הלוויינים ולתפעולם, בדגש על לווייני מודיעין, ביום בלילה ובכל מזג אוויר.

 • מינהלת ההגנה מטילים ורקטות - "חומה". המינהלת אחראית לפיתוח והתעצמות בכל שכבות ההגנה האקטיבית, למערכות ההגנה "כיפת ברזל", "שרביט קסמים", "חץ 2" ו"חץ 3". "חומה" פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם הסוכנות האמריקאית - Missiles Defense Agency MDA, אשר משתתפת באופן משמעותי בתקצוב התוכניות ובניהולן.

 • מינהלת מל"טים. המנהלת אחראית להתעצמות בכל מערכות כלי הטיס הבלתי מאוישים לסוגיהם. תחום כלי הטיס הבלתי מאוישים מבטא את יתרונה האיכותי של מדינת ישראל, אשר ידועה כמעצמה מובילה בתחום.

 • גופי מטה לתכנון, תקצוב והתקשרויות בתחומי המחקר והפיתוח הביטחוני, ולניהול קשרי החוץ הטכנולוגיים עם שותפים זרים.

 • סגן מדעי שאחראי לכל ההיבטים המדעיים-​טכנולוגיים בראייה רוחבית של המינהל כולו.