| 31 באוקטובר 2014
 
 
  אותות שירות
"אותות שירות" הם אותות לציון השתתפותו של אדם בפעולות הקשורות בלחימה ומאבק למען תקומת המדינה, במסגרת ארגוני לוחמים במחתרת וביחידות צבאיות מאז תקופת "השומר" ועד קום המדינה.
"אותות השירות" ועיטורים מוענקים מכוח החלטות ממשלה וועדת שרים לעינייני סמלים וטקסים, פרט לאות הלוחם בנאצים שמוענק על פי תקנון "יד ושם" בחוק הזכרון והשוואה, ובנוסף על פי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה התש"ס 2000.

אות השומר

האות מוענק:
לכל מי שהיה חבר ב"השומר" בתקופה שמשנת
1909 עד שנת 1920.

נפטר הזכאי, רשאי בן משפחה (בן-זוג, בן, בת, אב, אם, אח, אחות, נכד, נכדה) להגיש את הבקשה לאות, או תחליף לאות במידה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה בשנת 1981.
 


חזרה לרשימת האותות
אות ניל"י

האות מוענק:
לכל מי שהיה חבר ניל"י בתקופה שמשנת 1915
עד שנת 1917.

נפטר הזכאי, רשאי בן משפחה (בן-זוג, בן, בת, אב, אם, אח, אחות, נכד, נכדה) להגיש את הבקשה לאות, או תחליף לאות במידה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה בשנת 1981.
 


חזרה לרשימת האותות
אות ההתנדבות

האות מוענק:
למי שבמלחמת העולם הראשונה התנדב לגדודים העבריים.
לאזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל אשר בהיותו תושב קבוע בארץ - ישראל התנדב במלחמת העולם הראשונה לשרת בצבא התורכי לפי דרישת מוסדות הישוב.
לאזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל שבמלחמת העולם השניה התנדב לצבא הבריטי לפני 8.11.1944. אם התנדב ב- 8.11.1944 או לאחריו, התנאי הוא ששירת לפחות שישה חודשים.
כל אזרח שהתנדב במלחמת העולם השניה זכאי עקב פעילות זו לאות הלוחם בנאצים.
 
נפטר הזכאי, רשאי בן משפחה (בן-זוג, בן, בת, אב, אם, אח, אחות, נכד, נכדה) להגיש את הבקשה לאות, או תחליף לאות במידה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה בשנת 1961.
 


חזרה לרשימת האותות
אות ההגנה

האות מוענק:
לכל מי שהיה חבר ארגון ההגנה והפלמ"ח תקופה של שישה חודשים לפחות בתקופה שמשנת 1920 עד קום המדינה.
מי ששירת ונפגע, נעצר או השתתף בפעולה מבצעית, לא תחול עליו מגבלה של זמן שירות.
מי ששירת ביותר ממחתרת אחת זכאי לקבל אותות של כל מחתרת שהיה חבר בה.
 
נפטר הזכאי, רשאי בן משפחה (בן-זוג, בן, בת, אב, אם, אח, אחות, נכד, נכדה) להגיש את הבקשה לאות, או תחליף לאות במידה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה בשנת 1958.
 


חזרה לרשימת האותות
אות המשמר

האות מוענק:
לאזרח ישראלי או לתושב קבוע בישראל אשר לפני קום המדינה שירת תקופה של שישה חודשים לפחות במסגרות הבאות:
במשטרת הישובים העבריים.
בפלוגות הלילה המיוחדות.
ביחידות הנוטרות השונות.
במשטרת ארץ ישראל.
בג'נדרמריה הארץ - ישראלית או בחיל הספר.
בתקופה שמשנת 1936 ועד 1939
בתנאי כי גיוסו לשלוש המסגרות האחרונות היה על דעתם של מוסדות הישוב.
 
נפטר הזכאי, רשאי בן משפחה (בן-זוג, בן, בת, אב, אם, אח, אחות, נכד, נכדה) להגיש את הבקשה לאות, או תחליף לאות במידה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה בשנת 1963.
 


חזרה לרשימת האותות
אות האצ"ל - ארגון צבאי לאומי

האות מוענק:
לכל מי שהיה חבר בארגון הצבאי הלאומי תקופה של שישה חודשים לפחות, בתקופה שמשנת 1937 עד קום המדינה.
מי ששירת ונפגע, נעצר או השתתף בפעולה מבצעית, לא תחול עליו מגבלה של זמן שירות.
מי ששירת ביותר ממחתרת אחת זכאי לקבל אותות של כל מחתרת שהיה חבר בה.
 
נפטר הזכאי, רשאי בן משפחה (בן-זוג, בן, בת, אב, אם, אח, אחות, נכד, נכדה) להגיש את הבקשה לאות, או תחליף לאות במידה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה בשנת 1979.
 


חזרה לרשימת האותות
אות הלוחם בנאצים

האות מוענק:
לאזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל אשר בתקופת מלחמת העולם השניה השתתף במערכות הקרב נגד הצורר הנאצי ועוזריו ולחם בהן כחייל בצבאות בעלות הברית, לרבות הבריגדה בצבא האנגלי, כפרטיזן, או כלוחם מחתרת, בתקופה הקובעת בין התאריכים 1 לספטמבר 1939 ועד 1 לספטמבר 1945 על פי תקנון יד-ושם התשכ"ט 1968, וכמו כן על-פי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה התש"ס 2000.

נפטר הזכאי, רשאי בן משפחה (בן-זוג, בן, בת, אב, אם, אח, אחות, נכד, נכדה) להגיש את הבקשה לאות, או תחליף לאות במידה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה בשנת 1967.
 


חזרה לרשימת האותות
אות הלח"י - לוחמי חירות ישראל

האות מוענק:
לכל מי שהיה חבר בלח"י תקופה של שישה חודשים לפחות בתקופה שמשנת 1940 עד קום המדינה.
מי ששירת ונפגע, נעצר או השתתף בפעולה מבצעית, לא תחול עליו מגבלה של זמן שירות.
מי ששירת ביותר ממחתרת אחת זכאי לקבל אותות של כל מחתרת שהיה חבר בה.
 
נפטר הזכאי, רשאי בן משפחה (בן-זוג, בן, בת, אב, אם, אח, אחות, נכד, נכדה) להגיש את הבקשה לאות, או תחליף לאות במידה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה בשנת 1980.
 


חזרה לרשימת האותותלראש העמוד 
שר הביטחון
מנכ"ל משרד הביטחון
משרד הביטחון מבנה ותפקידים
הוראות ונהלים
דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע
דרושים
שיקום
אגף ביטחוני חברתי
אתר חיילים משוחררים
מועדון תעסוקה - ספקים
פניות הציבור
תביעות נזיקין
טפסים
טופסי בדיקות ביטחון
צור קשר
          תשלומים מקוונים
בקשות תמיכה
אתר סחר אלקטרוני
           רכש, מכרזים וספקים
                                מכירות
ייצוא ביטחוני
                              תערוכות
אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני
עיסוק באמצעי הצפנה
              תשלומים מקוונים
סוכנים
מערך המחקר והפיתוח
לקט מו"פ
מחקר רפואי
קול קורא לעבודות מחקר
פרוייקט החץ
                    טיפוח והכשרה
אתר יזכור
הנצחה
המוזיאונים
אותות ועיטורים
פדויי שבי
ארכיון צה"ל ומעב"ט
יצחק רבין
              הודעות אגף דוברות והסברה במעהב"ט
אתר מרחב התפר
העברת מחנות צה"ל לנגב
הוצאה לאור
הכרזות
קיצור שירות החובה
            תקציב הביטחון
תזכירי חוק
וטיוטות חיקוקים
תכנית תלפיות
תכנית פסגות
תכנית מלגות קציר
תהליכי הרכשה
מידע לספקים
אתר סחר אלקטרוני
מכרזים
מדדים
תעריפים
דירות
ציוד
עודפי נשק ותחמושת
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
Spokesperson Announcements
Encryption Control Regulation
Campaign Ribbons
Museums                                    
Sibat Exhibitions                        
 
Relocation of Israeli MOD infrastructure
Sibat Site
Security Fence Site
Arrow Weapon System Site
 
IDF Site
Ministry of Foreign Affairs Site
Missing in Action Site
Sales
Catalog
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
הודעות
אירועים
תמונות
תגובות
פרוייקטים
דברי הסבר בלתי-מסווגים 2011 - 2012
תקציב הביטחון 2010
תקציב הביטחון 2009
תקציב הביטחון ותכנית ההתייעלות - נתונים ומגמות
תקציב הביטחון 2008
טפסים - כללי
טפסי בדיקות ביטחון
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל