| 31 באוקטובר 2014
 
 
  אותות מערכה
"אותות מערכה" הם אותות לציון השתתפותו של אדם במלחמה, במערכה ובקרב מאז קום המדינה ועד היום. אותות אלה מוענקים מכוח החלטות ממשלה, חוק העיטורים בצה"ל ותקנות שהתקין שר הביטחון.

אות מלחמת הקוממיות

האות מוענק:
לכל אדם אשר שירת בצה"ל במשך תקופה של ארבעה חודשים לפחות, בין התאריכים 1 פברואר 1948 ו-10 מרס 1949.
לכל חללי מלחמת השחרור מבין חיילי צה"ל. במקרה זה ימסר האות למשמרת למשפחת החייל.
לאנשים אשר אינם ממלאים אחרי תנאי סעיף א' לעיל, אך שירתו בצה"ל והשתתפו בפועל בקרבות במלחמת השחרור. הזכות לאות במקרה זה תיבדק בכל מקרה לגופו של עניין.
כל מי שהוכיח שהיה מרותק לישוב ספר 120 יום רצופים בתקופה מסעיף א' לעי"ל.
שליחי רכש והעפלה כנ"ל.
 
נפטר זכאי, רשאי בן משפחה שאר בשר (לעניין זה -אמן,אלמנה,בן,בת,אב,אם,אח,אחות), להגיש את הבקשה לאות, או קבלת תחליף במקרה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה בשנת 1951.
 


חזרה לרשימת האותות
אות מלחמת סיני

האות מוענק:
לחייל אשר שירת בצה"ל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל, תקופה רצופה של 72 שעות לפחות, תוך פרק הזמן שמיום 29 אוקטובר 1956 עד 6 נובמבר 1956.
חייל אשר נפל חלל במערכת סיני.
מי שנמנה על הסגל הפיקודי של הג"א ושירת כאמור בסעיף א' לעיל.
אזרח עובד צה"ל ואזרח אשר התנדב כנהג של רכב אזרחי מגויס אשר שירת כאמור בסעיף א' לעיל.
 
בשנת 1958 החליט שר הביטחון להעניק האות גם לשוטרים, עובדי שירות הביטחון ועובדי התעשיה הצבאית.

נפטר זכאי, רשאי בן משפחה שאר בשר (לעניין זה -אמן,אלמנה,בן,בת,אב,אם,אח,אחות), להגיש את הבקשה לאות, או קבלת תחליף במקרה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה בשנת 1957.
 


חזרה לרשימת האותות
אות מלחמת ששת הימים

האות מוענק:
לחייל אשר שירת בצה"ל בשרות סדיר או בשירות מילואים מיוחד, כולל חייל בשירות ללא תשלום, תקופה של 24 שעות לפחות, תוך פרק הזמן שמיום 5 יוני 1967 עד 11 יוני 1967.
לחייל אשר נפל חלל או נפצע במערכה, אף אם שירת בה רק חלק מהתקופה הקובעת הנ"ל, וכן חייל אשר נפל חלל בין 18 מאי 1967 ו-5 יוני 1967.
לאזרח עובד צבא (למעט נוער עובד) אשר היה במעמד של עובד צה"ל מ-1 אפריל 1967 ועד 11 יוני 1967.
לאזרח אשר התנדב לשרת כנהג של רכב אזרחי מגויס, וכן חייל מילואים, שפוטר משירות בטחון, אשר התנדב לשירות פעיל ביחידה צבאית.
לאזרחים עובדי מערכת הביטחון, לרבות התעשיות הביטחוניות, פעילי מלח, ופעילים אזרחים המפורטים בחוק, שלקחו חלק בפעילות, לפי קביעה מיוחדת של הממשלה, אשרה עבדו ברציפות החל מ-15 מאי 1967 עד 12 יוני 1967.
 
נפטר זכאי, רשאי בן משפחה שאר בשר (לעניין זה -אמן,אלמנה,בן,בת,אב,אם,אח,אחות), להגיש את הבקשה לאות, או קבלת תחליף במקרה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה בשנת 1967.
 


חזרה לרשימת האותות
אות מלחמת ההתשה

האות מוענק:
לחיילים בסדיר/קבע ששירתו לפחות 30 ימים רצופים, בתקופה הקובעת.
לחיילי מילואים ששירתו 30 ימי מילואים מצטבר, בתקופה הקובעת.
התקופה הקובעת הינה: מ-11/06/1967 ועד 08/08/1970 .
לגבי חיילים נעדרים, חללים וחיילים שנפצעו לא תחול עליהם מגבלת הזמן (מספיק ששירתו יום אחד).
נפטר זכאי וטרם קיבל את האות, האות יוענק לשאר בשר מקרבה ראשונה.
קבוצות אזרחים הזכאים לאות, ובתנאי, שסייעו ישירות לדרגי השדה בחזית או בעורף ובתנאי, שפעלו תקופה של 30 יום רצופים:
1. אזרחים עובדי צה"ל (לא כולל נוער עובד).
2. עובדי משרד-הביטחון.
3. עובדי התעשיה הצבאית.
4. עובדי התעשיה האוירית.
5. עובדי רפא"ל.
6. עובדי שב"כ.
7. עובדי המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים.
8. עובדי שק"ם.
9. עובדי האגודה למען החייל ומתנדביה.
10. פעילי מל"ח (משק לשעת חרום).
11. נהגים עובדי חברות הובלה/תובלה.
12. נהגים אשר סופחו עם רכבם ליחידות צה"ל.
13. נהג שהתנדב לנהוג ברכב מגוייס.
14. מפוטר משרות ביטחון, שהתנדב לשרות פעיל.
כל אדם שאינו נמנה על אחת מהקבוצות הנ"ל ובתקופה הקובעת פעל לפחות חודש ימים רצופים בסיוע ישיר לדרגי השדה, והוכיח זאת (באמצעות מסמך) להנחת דעתו של מי ששר הביטחון הסמיכו לכך, יהיה זכאי לאות.
 
נפטר זכאי, רשאי בן משפחה שאר בשר (לעניין זה -אמן,אלמנה,בן,בת,אב,אם,אח,אחות), להגיש את הבקשה לאות, או קבלת תחליף במקרה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה ב-7 למאי 2003 .
 


חזרה לרשימת האותות
אות מלחמת יום הכיפורים

האות מוענק:
לחייל אשר שירת בצה"ל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל תקופה של שלושה ימים רצופים לפחות, בתקופה הקובעת שהיא מיום 6 אוקטובר 1973 עד 24 אוקטובר 1973.
לחייל אשר שירת בתקופה הקובעת פחות משלושה ימים אם שירותו זה נסתיים כתוצאה מחבלה, מחלה, מוות שאירעו לו בתקופת שירותו עקב שירותו, או נעלם עקב שירותו ומאז לא נודעו עקבותיו.
לחייל שלאחר ה-24 אוקטובר 1973 ולפני יום חתימת הסכם הפרדת הכוחות (בחזית הדרום 18 ינואר 1974, ובחזית הצפון 31 מאי 1974) נחבל, חלה, או מחלתו הוחמרה או מת או נעלם בתקופת שירותו ועקב שירותו.
לאזרחים עובדי מערכת הביטחון אשר פעלו בתקופה הקובעת כמפורט (בסעיף א' לעיל) 18 ימים רצופים לפחות, לרבות התעשיות הביטחוניות ופעילי מלח, עובדי מפעלים ממלכתיים, על פי המפורט בחוק.
לאזרחים אשר פעלו בתקופה הקובעת לפחות 18 ימים רצופים בסיוע ישיר לדרגי השדה.
אדם הנמנה עם אחת הקבוצות כמפורט בסעיפים ד' ו- ה' יוענק לו האות אם עבודתו הסתיימה עקב פציעה או מוות שאירעו לו בתקופת שירותו ועקב שירותו בתקופה הקובעת או לאחר 24 אוקטובר 1973 ולפני חתימת הסכם הפרדת הכוחות (בחזית הדרום 18 ינואר 1974 ובחזית הצפון 31 מאי 1974), אף אם לא סיים 18 ימי עבודה או פעילות רצופים.
 
נפטר זכאי, רשאי בן משפחה שאר בשר (לעניין זה -אמן,אלמנה,בן,בת,אב,אם,אח,אחות), להגיש את הבקשה לאות, או קבלת תחליף במקרה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה בשנת 1974.
 


חזרה לרשימת האותות
אות מערכות שלום הגליל

האות מוענק:
לחייל אשר שירת בצה"ל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל תקופה של שלושה ימים רצופים לפחות בתקופה הקובעת שהיא מיום 5 יוני 1982 עד 29 ספטמבר 1982.
לחייל אשר שירת בתקופה הקובעת פחות משלושה ימים רצופים אולם הוא נעלם בתקופת שירותו ומאז לא נודעו עקבותיו, נפל, נשבה או נפצע בתקופת שירותו, נחבל או חלה בתקופת שירותו ועקב שירותו או מחלתו הוחמרה בתקופת שירותו ועקב שירותו.
לחייל שנפל בפעולה קרבית, או נעלם, או נשבה בגזרת הלבנון לאחר ה-29 ספטמבר - 1982 כל עוד ערוכים כוחות צה"ל בגזרה זו.
שירת בגזרת הלבנון לאחר ה-29 ספטמבר 1982 וראש מטכ"ל/ אכ"א או מי שהוא הסמיכו הורה כך, לאחר ששוכנע כי נתקיימו נסיבות מיוחדות בשלהן יש להעניק לו את האות.
לאזרחים עובדי מערכת הביטחון - לרבות עובדי התעשיות הביטחוניות והמוסדות הממלכתיים, פעילי מל"ח, מד"א, על פי המפורט בחוק - אשר פעלו בתקופה הקובעת (כמפורט בסעיף א' לעיל) 21 ימים רצופים לפחות.
לאזרח אשר פעל בתקופה הקובעת 21 ימים רצופים לפחות בסיוע ישיר לדרגי השדה.
אדם הנמנה עם אחת הקבוצות כמפורט בסעיפים ה' ו- ו' יוענק לו האות אם עבודתו הסתיימה עקב פציעה או מוות שאירעו לו בתקופת עבודתו בתקופה הקובעת אף אם לא סיים 21 ימי עבודה או פעילות רצופים.
 
נפטר זכאי, רשאי בן משפחה שאר בשר (לעניין זה -אמן,אלמנה,בן,בת,אב,אם,אח,אחות), להגיש את הבקשה לאות, או קבלת תחליף במקרה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה בשנת 1983.
 


חזרה לרשימת האותותאות מלחמת לבנון השנייה

האות מוענק:
לחייל ששירת בצה"ל בשרות קבע וסדיר בשירות מילואים פעיל תקופה של 3 ימים רצופים לפחות בתקופה הקובעת שהיא, מיום טז' בתמוז התשס"ו (12 ביולי 2006) עד יום כ' באב התשס"ו (14 באוגוסט 2006),ולאזרחים על פי הפירוט בהמשך.
לחייל אשר שירת בתקופה הקובעת פחות מ 3 ימים רצופים אולם הוא נעלם בתקופת שירותו ומאז לא נודעו עקבותיו,נפל,נשבה או נפצע בתקופת שירותו,נחבל או חלה בתקופת שירותו ועקב שירותו או מחלתו הוחמרה בתקופת שירותו ועקב שירותו.
לאזרחים עובדי המוסדות הממלכתיים לרבות משטרה ושירות בתי הסוהר-שב"ס,אשר שירתו עבדו או התנדבו בתקופה הקובעת 3 ימים רצופים לפחות.
לאזרחים ובתנאי שעבדו או התנדבו בתקופה הקובעת לפחות 8 ימים רצופים בסיוע למערך השדה או סייעו לאוכלוסיה האזרחית באחד מהגופים המפורטים:

1. משרדי ממשלה למעט משרד- הביטחון.
2. חברות ממשלתיות
3. חברות בת ממשלתיות
4. רשויות הכבאות
5. אגודת מגן דוד אדום
6. הרשויות המקומיות.
7. תאגידים בשליטת הרשויות המקומיות.
8. עמותת חסד של אמת- זיהוי קורבנות אסון.
9. בתי חולים.
10. קציני ביטחון ביישובים האמורים.
11. האגודה למען החייל והחברות הבנות שלה.
12. תאגידים שהוקמו על פי חוק.
13. המוסדות הלאומיים-ההסתדרות הציונית העולמית הסוכנות היהודית לארץ ישראל. הקרן הקיימת לישראל והגופים המסועפים לכל אחד מהם.

* כל מי שפעל במסגרת הגופים המפורטים לעיל, יפנה למשהב"ט באמצעות הגופים ולא ישירות.
 
נפטר זכאי, רשאי בן משפחה שאר בשר (לעניין זה -אמן,אלמנה,בן,בת,אב,אם,אח,אחות), להגיש את הבקשה לאות, או קבלת תחליף במקרה של אובדן האות או בלאי.

חלוקת האות החלה בשנת 2007.

תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל, התשס"ז - 2007
 


חזרה לרשימת האותותלראש העמוד 
שר הביטחון
מנכ"ל משרד הביטחון
משרד הביטחון מבנה ותפקידים
הוראות ונהלים
דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע
דרושים
שיקום
אגף ביטחוני חברתי
אתר חיילים משוחררים
מועדון תעסוקה - ספקים
פניות הציבור
תביעות נזיקין
טפסים
טופסי בדיקות ביטחון
צור קשר
          תשלומים מקוונים
בקשות תמיכה
אתר סחר אלקטרוני
           רכש, מכרזים וספקים
                                מכירות
ייצוא ביטחוני
                              תערוכות
אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני
עיסוק באמצעי הצפנה
              תשלומים מקוונים
סוכנים
מערך המחקר והפיתוח
לקט מו"פ
מחקר רפואי
קול קורא לעבודות מחקר
פרוייקט החץ
                    טיפוח והכשרה
אתר יזכור
הנצחה
המוזיאונים
אותות ועיטורים
פדויי שבי
ארכיון צה"ל ומעב"ט
יצחק רבין
              הודעות אגף דוברות והסברה במעהב"ט
אתר מרחב התפר
העברת מחנות צה"ל לנגב
הוצאה לאור
הכרזות
קיצור שירות החובה
            תקציב הביטחון
תזכירי חוק
וטיוטות חיקוקים
תכנית תלפיות
תכנית פסגות
תכנית מלגות קציר
תהליכי הרכשה
מידע לספקים
אתר סחר אלקטרוני
מכרזים
מדדים
תעריפים
דירות
ציוד
עודפי נשק ותחמושת
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
Spokesperson Announcements
Encryption Control Regulation
Campaign Ribbons
Museums                                    
Sibat Exhibitions                        
 
Relocation of Israeli MOD infrastructure
Sibat Site
Security Fence Site
Arrow Weapon System Site
 
IDF Site
Ministry of Foreign Affairs Site
Missing in Action Site
Sales
Catalog
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
הודעות
אירועים
תמונות
תגובות
פרוייקטים
דברי הסבר בלתי-מסווגים 2011 - 2012
תקציב הביטחון 2010
תקציב הביטחון 2009
תקציב הביטחון ותכנית ההתייעלות - נתונים ומגמות
תקציב הביטחון 2008
טפסים - כללי
טפסי בדיקות ביטחון
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל