| 31 באוקטובר 2014
 
 
   הכרזות על ארגוני טרור, התאחדויות בלתי מותרות וצווי החרמה
 


במסגרת המלחמה בטרור ובמימון טרור הוענקו סמכויות ע"י המחוקק לממשלה הכריז על גופים ו/או ארגונים כארגוני טרור(1) ולשר הביטחון להכריז על גופים ו/או ארגונים כהתאחדות בלתי מותרת(2). כן הוענקו לשר הביטחון הסמכויות להחרים רכוש(3).

הכרזה על ארגון טרוריסטי

הפקודה למניעת טרור, תש"ח - 1948 [להלן:- "הפקודה למניעת טרור"](4), אשר נחקקה, לאחר היווסדה של המדינה, ע"י הממשלה הזמנית, קובעת כי "ארגון טרוריסטי" פירושו חבר אנשים המשתמש בפעולותיו במעשי-אלימות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או באיומים במעשי-אלימות כאלה; "חבר בארגון טרוריסטי" פירושו אדם הנמנה עליו, וכולל אדם המשתתף בפעולותיו, המפרסם דברי- תעמולה לטובת ארגון טרוריסטי, פעולותיו או מטרותיו, או אוסף כספים או חפצים לטובת ארגון טרוריסטי או פעולותיו(5).

הפקודה למניעת טרור קובעת כי מי שיצא חייב בדין בגין פעילות בארגון טרוריסטי יהא צפוי לעונש מאסר עד עשרים שנים(6), מי שימצא חייב בדין בעבור חברות בארגון טרוריסטי יהא צפוי לעונש מאסר עד חמש שנים(7) ולמי שימצא חייב בדין בעבור תמיכה בארגון טרוריסטי יהא צפוי לעונש מאסר עד שלוש שנים או לקנס עד 1000 לירות או לשני העונשים גם יחד(8).

כן קובעת הפקודה למניעת טרור כי כל רכוש של ארגון טרוריסטי יוחרם לטובת המדינה בפקודת בית-משפט מחוזי, וכי כל רכוש הצפוי להחרמה לפי סעיף זה, יעוקל לפי החלטה בכתב של המפקח הכללי של משטרת ישראל (להלן:-"המפכ"ל")(9). על פי הפקודה למניעת טרור רשאי המפכ"ל להחליט בכתב לסגור כל מקום המשמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסוימת, מקום של פעולה, פגישה, תעמולה או מחסן(10).

הפקודה למניעת טרור קובעת חזקה כי "אם תכריז הממשלה, בהודעה ברשומות, שחבר-אנשים מסוים הנו ארגון טרוריסטי, תשמש ההודעה הוכחה בכל דיון משפטי, כי אותו חבר-אנשים הוא ארגון טרוריסטי, אלא אם יוכח ההיפך "(11). החלטה זו ופרסומה ברשומות די בו לנקיטת הסנקציות הנ"ל מבלי להוכיח כי הארגון/ההתאחדות הנו ארגון טרוריסטי.

מכח סמכות זו הוכרזו כארגון טרוריסטי, מחד, תנועת "כך", שהפעילים המרכזיים בה הם, ברוך מרזל, נועם פדרמן וטירן פולק ותנועת "כ"ח" (כהנא חי), שהפעילים המרכזיים בה הם, בנימין כהנא ז"ל, דוד אקסלרוד ויקותיאל בן- יעקב(12), ומאידך, ארגוני טרור כחמא"ס, חזבאללה, הגיהאד האסלאמי(13), אש"פ, הפת"ח(14) ואחרים [ראה טבלה].

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

תקנות ההגנה (שעת חרום) 1945(15) [להלן:- "תקנות ההגנה"], אשר נחקקו ע"י שלטון המנדט ואומצו ע"י הממשלה הזמנית בשינויים המחויבים, קובעות בתקנה 84, כי התאחדות בלתי מותרת הינה "...כל חבר בני אדם, בין שהוא מאוגד ובין שאינו מאוגד, ויהיה לו כל שם שהוא (אם יש לו שם) מזמן לזמן, אשר - ממליץ, מסית, או מעודד בחוקתו או בתעמולתו אחת מן הפעולות הבלתי-מותרות הבאות, היינו -
(I) מיגור חוקתה של ישראל או ממשלת ישראל בכוח-הזרוע או באלימות;
(II) גרימת שואה או בוז, או הסתה לאיבה, כלפי ממשלת ישראל או שר משריה בתפקידו הרשמי;
(III) השמדת רכושה של ממשלת ישראל, או פגיעה בו;
(IV) מעשי טרור המכוונים כנגד ממשלת ישראל או כנגד עובדיה, או שעשה איזה מעשים כאלה הנזכרים בפסקת-משנה (III) ,(II) או ((IV של הפסקה הזאת, או התיימר שהיה אחראי להם, או מעורב בהם;"(16) או לחילופין, קובעות תקנות ההגנה כי התאחדות בלתי מותרת הינה כל חבר בני אדם, בין שהוא מאוגד ובין שאינו מאוגד, ויהיה לו כל שם שהוא (אם יש לו שם) מזמן לזמן, אשר "...הכריז עליו שר הביטחון שהוא התאחדות בלתי-מותרת, כולל, כל סניף, מרכז, ועד, קבוצה, סיעה או מוסד של כל חבר כזה"(17).

הכריז שר הביטחון על חבר בני אדם כהתאחדות בלתי מותרת, נוצר עיקול על כל רכוש ו/או זכות קיימת או עתידית, בין אם היא מטלטלים או דלא ניידי ו/או חשבון ו/או פיקדון של ההתאחדות הבלתי מותרת, או שהוא עשוי או יהא עשוי לשלם סכום למי שהוכרז כהתאחדות בלתי מותרת שבידי כל אדם. המחזיק מחויב לדווח בדואר רשום בתוך 48 שעות על עובדה זו(18).
המחזיק יקבל הוראה המחרימה את הרכוש או הפיקדון או הסכום ומורה לו להעבירו לידי שר הביטחון(19).
המחזיק מנוע מהעברת החזקה לאחר אלא אם קבל רשות מהשר(20).
שוטר או אדם שהורשו לכך, רשאים להיכנס לכל מקום בו מצוי רכוש או תיעוד על כך ולתפוס בהם חזקה ולעכבם בידם עד שיקבלו הוראות מהשר(21).

תקנה 85 לתקנות ההגנה קובעות את העבירות על חברות ו/או סיוע להתאחדות בלתי מותרת והעונשים לכך.

צווי החרמה

תקנה 120 לתקנות ההגנה קובעת כי שר הביטחון רשאי להורות בצו כי "... יוחרמו לזכות ממשלת ישראל כלל רכושו, או מקצתו, של כל אדם שבו נוכח שר הביטחון לדעת כי עבר, או ניסה לעבור, או חיזק את ידי העוברים, או היה שותף לאחר מעשה לעוברים עבירה על התקנות האלה, עבירה שבה כרוכות אלימות או הטלת-אימה או עבירה שעליה נדונים בבית-משפט צבאי".

שר הביטחון חותם על צו החרמה מכח תקנה 120 לתקנות ההגנה לאחר שעיין בחומר המודיעיני והשתכנע כי נתמלאו תנאי התקנה. צו החרמה זה חל על יחידים ועל ארגונים. צו ההחרמה שנחתם ע"י שר הביטחון קובע כי ההשגה על הצו תהא בפניו וכן את תקופת ההשגה. שר הביטחון ממנה נציג השומע ההשגה, ממליץ לשר הביטחון כיצד לנהוג, ושר הביטחון מחליט בהשגה לאחר שעיין בהשגה ובהמלצת מי שמונה על ידו לשמוע ההשגה.

עידכונים

רשימת הכרזות וצווים - XLSX   נכון ל- אוגוסט 2014

הכרזות יחידים בהתאם לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה - 2005    נכון ל- דצמבר 2013

הכרזות ארגונים בהתאם לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה - 2005    נכון ל- דצמבר 2013

ביטול הכרזות יחידים בהתאם לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה - 2005    נכון ל- דצמבר 2013

ביטול הכרזות ארגונים בהתאם לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה - 2005    נכון ל- דצמבר 2013


1. סעיף 8 לפקודה למניעת טרור, תש"ח-1948, ר' הערה 4 להלן;
2. תקנה 84 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, ר' הערה 15 להלן;
3. תקנה 120 לתקנות ההגנה (שעת חרום), 1945, שם;
4. ע"ר תש"ח, תוס' א', עמ' 73;
5. סע' 1 לפקודה למניעת טרור;
6. סע' 2 שם;
7. סע' 3 שם;
8. סע' 4 שם;
9. סע' 5 שם;
10. סע' 6 שם;
11. סע' 8 שם;
12. י"פ תשנ"ד, 2786;
13. י"פ תשמ"ט, 3474;
14. י"פ תשמ"ו, 1436.;
15. ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' 855;
16. תקנה 84 (1) (א) לתקנות ההגנה;
17. תקנה 84 (1) (ב) לתקנות ההגנה;
18. תקנה 84 (2) (א) לתקנות ההגנה;
19. תקנה 84 (2) (ב) לתקנות ההגנה;
20. תקנה 84 (2) (ג) לתקנות ההגנה;
21. תקנה 84 (2) (ד) לתקנות ההגנה;


לראש העמוד 
שר הביטחון
מנכ"ל משרד הביטחון
משרד הביטחון מבנה ותפקידים
הוראות ונהלים
דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע
דרושים
שיקום
אגף ביטחוני חברתי
אתר חיילים משוחררים
מועדון תעסוקה - ספקים
פניות הציבור
תביעות נזיקין
טפסים
טופסי בדיקות ביטחון
צור קשר
          תשלומים מקוונים
בקשות תמיכה
אתר סחר אלקטרוני
           רכש, מכרזים וספקים
                                מכירות
ייצוא ביטחוני
                              תערוכות
אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני
עיסוק באמצעי הצפנה
              תשלומים מקוונים
סוכנים
מערך המחקר והפיתוח
לקט מו"פ
מחקר רפואי
קול קורא לעבודות מחקר
פרוייקט החץ
                    טיפוח והכשרה
אתר יזכור
הנצחה
המוזיאונים
אותות ועיטורים
פדויי שבי
ארכיון צה"ל ומעב"ט
יצחק רבין
              הודעות אגף דוברות והסברה במעהב"ט
אתר מרחב התפר
העברת מחנות צה"ל לנגב
הוצאה לאור
הכרזות
קיצור שירות החובה
            תקציב הביטחון
תזכירי חוק
וטיוטות חיקוקים
תכנית תלפיות
תכנית פסגות
תכנית מלגות קציר
תהליכי הרכשה
מידע לספקים
אתר סחר אלקטרוני
מכרזים
מדדים
תעריפים
דירות
ציוד
עודפי נשק ותחמושת
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
Spokesperson Announcements
Encryption Control Regulation
Campaign Ribbons
Museums                                    
Sibat Exhibitions                        
 
Relocation of Israeli MOD infrastructure
Sibat Site
Security Fence Site
Arrow Weapon System Site
 
IDF Site
Ministry of Foreign Affairs Site
Missing in Action Site
Sales
Catalog
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
הודעות
אירועים
תמונות
תגובות
פרוייקטים
דברי הסבר בלתי-מסווגים 2011 - 2012
תקציב הביטחון 2010
תקציב הביטחון 2009
תקציב הביטחון ותכנית ההתייעלות - נתונים ומגמות
תקציב הביטחון 2008
טפסים - כללי
טפסי בדיקות ביטחון
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל