| 1 בנובמבר 2014
 
 
  הרשות לפינוי מוקשים- רלפ"ם

מטרת חוק לפינוי שדות מוקשים
2285 התשע"א 2011 – תחילת החוק 28 מרץ 2011
"מטרתו של חוק זה ליצור תשתית נורמטיבית לפינוי שדות מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה ולהכריז עליהם כנקיים ממוקשים ברמת ביטחון מרבית לאזרחים בהתחשב במחויובותיה הבינלאומיות של מדינת ישראל והכל בפרק זמן קצר ככל שניתן."
קישור לחוק באתר הכנסת

החזון
רשות לאומית, בעלת כ"א מקצועי ומיומן המובילה בעולם בתחומי תכנון, ארגון, פיקוח ובקרה לעניין פינוי מוקשים. ארגון הפועל בתיאום מלא עם צה"ל ורשויות המדינה, לשחרור שטחים סגורים במדינת ישראל, ברמת בטחון מרבית, באופן יעיל ותכליתי.

מטרות
מטרת על - להוות סמכות מקצועית אזרחית עליונה לעניין פינוי מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה.
מטרות
קביעת מדיניות וסדר עדיפות לאומי, ליישום פעולות פינוי שדות מוקשים לשחרור השטחים הסגורים.
מיסוד תהליכים בתחום תכנון, ארגון, פיקוח, בקרה ותאומים עם צה"ל ורשויות המדינה האחרות.
קביעת סטנדרטים איכותיים התואמים את אמות המידה הבינלאומיות והנהוגים בצה"ל לבחירת חברות לפינוי ופיקוח על פינוי מוקשים.

ייעוד הרלפ"מ
רשות לאומית לארגון, תכנון, פיקוח ובקרה על פינוי שדות מוקשים, שאינם חיוניים לביטחון המדינה והמיועדים לפינוי בתאום עם צה"ל ורשויות מדינה אחרות, תוך הגדרת מדיניות וסדרי עדיפות, ליישום הפינוי על ידי חברות אזרחיות שאושרו, לשם שחרור השטח הסגור.

תפקידי הרלפ"ם
לקבוע מפרט הלאומי לפינוי שדות מוקשים בהתחשב בנהלים הנהוגים בצה"ל, התואם ככל האפשר את אמות המידה הבין-לאומיות לפינוי מוקשים.
לתכנן ולהוציא לפועל תוכניות שנתיות ורב-שנתית לפינוי מוקשים.
להתקשר עם מפעילים (חברות פינוי) וחברות מפקחות.
לפקח על עבודות המפעילים וחברות מפקחות.
לתאם את פעילות המפעילים מול צה"ל וכן מול רשויות מדינה אחרות ככל הנדרש.
לבצע ביקורות, סיורים, תיקוני גדר, תיקוני שילוט בשדות מוקשים שניתנה להם תעודת היתר.
לקדם ,לתכנן לקיים פעילות הסברה לציבור לשם הגברת המודעות להתנהלות בטיחותית לצמצום סיכונים, בייחוד לאוכלוסייה המתגוררת באזורים הסמוכים לשדות מוקשים.
לייעץ למערכת החינוך לגבי פעילות הסברה.

לראש העמוד


 
שר הביטחון
מנכ"ל משרד הביטחון
משרד הביטחון מבנה ותפקידים
הוראות ונהלים
דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע
דרושים
שיקום
אגף ביטחוני חברתי
אתר חיילים משוחררים
מועדון תעסוקה - ספקים
פניות הציבור
תביעות נזיקין
טפסים
טופסי בדיקות ביטחון
צור קשר
          תשלומים מקוונים
בקשות תמיכה
אתר סחר אלקטרוני
           רכש, מכרזים וספקים
                                מכירות
ייצוא ביטחוני
                              תערוכות
אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני
עיסוק באמצעי הצפנה
              תשלומים מקוונים
סוכנים
מערך המחקר והפיתוח
לקט מו"פ
מחקר רפואי
קול קורא לעבודות מחקר
פרוייקט החץ
                    טיפוח והכשרה
אתר יזכור
הנצחה
המוזיאונים
אותות ועיטורים
פדויי שבי
ארכיון צה"ל ומעב"ט
יצחק רבין
              הודעות אגף דוברות והסברה במעהב"ט
אתר מרחב התפר
העברת מחנות צה"ל לנגב
הוצאה לאור
הכרזות
קיצור שירות החובה
            תקציב הביטחון
תזכירי חוק
וטיוטות חיקוקים
תכנית תלפיות
תכנית פסגות
תכנית מלגות קציר
תהליכי הרכשה
מידע לספקים
אתר סחר אלקטרוני
מכרזים
מדדים
תעריפים
דירות
ציוד
עודפי נשק ותחמושת
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
Spokesperson Announcements
Encryption Control Regulation
Campaign Ribbons
Museums                                    
Sibat Exhibitions                        
 
Relocation of Israeli MOD infrastructure
Sibat Site
Security Fence Site
Arrow Weapon System Site
 
IDF Site
Ministry of Foreign Affairs Site
Missing in Action Site
Sales
Catalog
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
הודעות
אירועים
תמונות
תגובות
פרוייקטים
דברי הסבר בלתי-מסווגים 2011 - 2012
תקציב הביטחון 2010
תקציב הביטחון 2009
תקציב הביטחון ותכנית ההתייעלות - נתונים ומגמות
תקציב הביטחון 2008
טפסים - כללי
טפסי בדיקות ביטחון
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל