| 25 באוקטובר 2014
 
 
  גופי המטה והסיוע
 

אגף מינהל ומשאבי אנוש (אמ"ש)

אמ"ש נושא באחריות להובלה ויישום מדיניות משהב"ט בתחומי המינהל ומשאבי אנוש. האגף מופקד על הנושאים והתחומים הבאים: יחסי עבודה ותנאי שכר של עובדי משהב"ט, יחידות הסמך ועובדי צה"ל; ניהול שוטף של המשאב האנושי במשהב"ט "מקצה לקצה" - בראיית צרכיו, זכויותיו ורווחתו; ריכוז הפעילות בכל הקשור להעסקת יועצים וכ"א חיצוני במשרד ובצה"ל; הדרכה והשתלמויות לעובדי משהב"ט; תנאי שירות של עובדי מעהב"ט בחו"ל; פיתוח ארגוני של משרד (גיבוש תורת הניהול, מבנים ארגוניים, שיאים ותקני כוח אדם); תכנון וקביעת תהליכי עבודה, הגדרת סמכויות, הכנת הוראות משרד הביטחון (המ"ב) ותיאום הקשר עם צה"ל בנושאי הוראות ופקודות; תכנון מערכות בקרה ניהולית; התכנית ל"ניהול איכותי" במשהב"ט; שכר עידוד לעובדי משהב"ט ונושאי מינהל ציבורי שונים; טיפול בדוחות מבקר המדינה על מעהב"ט; אותות ועיטורים, סמלים וטקסים; הכרת זכאות לפדויי שבי; ייצוג משהב"ט בפני גורמים שונים בכל הנוגע לתחומי פעילותו של האגף (משרד האוצר, נש"ם, הסתדרות, ארגוני העובדים וכד').

באגף פועלות היחידות הבאות: משאבי אנוש (כ"א), גיוס וקליטה שירותי מינהל, הדרכה, אזרחים עובדי צה"ל, מינהל וכ"א בחו"ל, תקינה והנדסת ייצור, ניהול וארגון, יועצים, ניהול איכותי, תכנון ופיתוח כ"א, ביקורת המדינה.

בראש האגף עומד סמנכ"ל ור' אמ"ש.

אגף התקציבים (את"ק)

ייעודו העיקרי הוא תכנון, ניהול ובקרה של תקציב הביטחון. האגף פועל כגוף משותף למשהב"ט ולצה"ל. ר' את"ק הוא גם היועץ הכספי לרמטכ"ל והוא כפוף במקביל למנכ"ל ולרמטכ"ל.
האגף משולב בכל תחומי עבודות המטה במעהב"ט ומייצג את המערכת מול הכנסת ומשרדי הממשלה ובמיוחד מול משרד האוצר. במספר תחומים מרכזיים, האגף ממלא פונקציות בלעדיות כמו הערכת מצב תקציבית שנתית ורב שנתית במטבע מקומי ובמטבע סיוע כבסיס לתוכניות העבודה של מעל ל - 50 גופים תקציבים במעהב"ט (זרועות צה"ל, פרויקטים מרכזיים וגופים במשהב"ט).
לאת"ק מעורבות גדולה בתהליכי קבלת ההחלטות והביצוע. את"ק מסתייע בעבודתו בכלים ממוחשבים לתכנון ובקרת התקציב. האגף עוסק גם בייעוץ והנחייה בתחום התקציב וכן בפיתוח שיטות לשיפור הניהול התקציבי ושיטות הדרכה בתחום התקציב. באגף מתבצעת בקרה ומעקב שוטפים אחרי ביצועה של תוכנית ההתקשרות במשהב"ט ובצה"ל בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, הסכמים עם האוצר והכנסת ובהתאם לפקודות הצבא.

בנוסף, משמש האגף כיועץ כלכלי למעהב"ט. במסגרת זו מהווה סמכות מקצועית עליונה בנושאי כלכלה במשהב"ט ומנחה את הגורמים הכלכליים במשהב"ט, בכל הנוגע לעבודתם המקצועית. נותן ייעוץ כלכלי להנהלת המשרד, מתאם תעשיות ותאגידים ביטחוניים ממשלתיים, קובע את המדיניות הכלכלית של ההרכשה במשרד, אחראי ל: קביעת תעריפים, מחירונים ומחירים, יצירת כלים ומתודולוגיות כלכליות תומכות החלטה, פרסום מדדים, תחזיות כלכליות, ניתוחי השפעת מאקרו של תקציב הביטחון על המשק המקומי ועוד.

כמו כן, משמש כ"רשות מוסמכת" למתן היתרי עמלה לסוכנים, בגין עסקאות ייבוא של ציוד צבאי על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים.

אגף הכספים (אכ"ס)

בראש אכ"ס עומד חשב המשרד אשר מתמנה ע"י החשכ"ל במשרד האוצר.
אכ"ס מופקד על תכנון, ניהול וביצוע הפעילויות הכספיות של מעהב"ט בארץ ובחו"ל.
תחומי האחריות העיקריים הם: פיקוח על ביצוע תקציב הביטחון, מימון, תשלומים, גביית הכנסות, קביעת תנאים כספיים בעסקות, הסדרי אשראי והסדרים עם מוסדות פיננסיים, בדיקה, אישור וחתימה על התקשרויות של מעהב"ט, ניהול מערכת הנהלת חשבונות והפקת מאזן מאוחד, משכורות העובדים, תגמולים לזכאי אגף השיקום, נסיעות חו"ל, הכוונה מקצועית בנושאי כספים ותכנון שיטות חשבונאיות.
ההיערכות הארגונית העיקרית של אכ"ס היא במסגרות ארגוניות מודולאריות (חטיבות, מערכות ומחלקות) הפועלות במקביל לדרגי הביצוע של הגופים הרוכשים והמתקשרים במשרד.
אכ"ס גם ערוך מול נושאים מרכזיים, כגון: הנהלת חשבונות מרכזית, מימון, גבייה ותשלומים.אגף תקשוב וניהול מערכות מידע

במשהב"ט פועל אגף המופקד על תקשוב וניהול מערכות מידע.

תחומי האחריות העיקריים של האגף הם: פיתוח, תפעול ותחזוקה של מערכות ממוחשבות בתחומי הניהול, המידע, השליטה והבקרה, עבור כלל אגפי/יחידות המשרד בארץ ובחו"ל. האגף אחראי על קביעת מדיניות, ייזום ותכנון (שנתי ורב שנתי) בנושאים אלו.

האגף אחראי על גיבוש שיטות ומתודולוגיה ליצירת פתרונות ניהול ידע, המסייעים למימוש היעדים האסטרטגיים של המשרד וכן הטמעת כלים ממוחשבים לתמיכה בתהליכי ניהול הידע הארגוניים.

אגף תקשוב וניהול מערכות מידע מופקד על התקנה, אחזקה, הצפנה, והפעלה של מכלול שירותי הקשר והתקשורת, מערכות מולטימדיה, ומערך ציוד קצה בתחום המחשוב, הקשר ומרכזי המחשבים. האגף אחראי על הפעלת מתקני מחשב של המשרד בארץ ובחו"ל, וכן אחראי לניהול ותקינות מסדי הנתונים של המשרד.

בנוסף, האגף משמש כארכיון היסטורי של צה"ל ומעהב"ט, וכמגנזה מרכזית של צה"ל, וכן משמש מאגר ידע, מידע ומחקר ייחודי ומרכזי של הפעילות הביטחונית והצבאית של מדינת ישראל.

האגף אחראי על קבלה, סידור, גניזה, אחסון ושימור חומר ארכיוני, רישומו ועיבודו לצרכי עיון ומחקר, כולל מתן מענה למעיינים מהציבור, צה"ל ומערכת הביטחון לצרכים אדמיניסטרטיביים, משפטיים מחקריים ואחרים. ביטול החיסיון של תיעוד שהוחלט להעמידו לעיון הציבור, בדיקתו ואישור הנגשתו לעיון בהיבטי צנעת הפרט, ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה.

האגף אחראי על גיבוש מדיניות המחקר ותיאום הפעילות הנוגעת למחקר ההיסטורי של משהב"ט: עריכת סקרים, הכנת מחקרים והוצאתם לאור, קיום קשרי עבודה מקצועיים עם מוסדות מחקר, עריכת סמינרים, ימי עיון והרצאות בנושאי המחקר וכיוצ"ב.

היועץ המשפטי למעהב"ט

היועץ המשפטי למעהב"ט אחראי לטיפול בכל הנושאים המשפטיים הנגזרים מפעילות משהב"ט, יחידות הסמך וגופים אחרים שבאחריות משהב"ט. היועץ מהווה סמכות מקצועית עליונה לכל היועצים המשפטיים במעהב"ט. בנוסף לייעוץ משפטי לשר, למנכ"ל, לאגפי המשרד וגופי מעהב"ט, פועל היועץ המשפטי בתחומים הבאים:
ייצוג בפני הממשלה ומשרדי ממשלה, ועדות וטריבונלים; ייצוג בוועדות הכנסת וטיפול בחקיקה וחקיקת מישנה; ניסוח חוזים ומסמכי התקשרויות; ייעוץ משפטי לוועדות שונות במשרד, לרבות ועדות מכרזים; טיפול בהליכים משפטיים שמעהב"ט הינה צד להם. יש פעילות שוטפת בנושאים של חקיקה מינהלית, טיפול בבג"צים, דיני עבודה וכ"א, היבטים משפטיים בתחום המדיני, טיפול בתחום תביעות וביטוח ועוד.


לראש העמוד


 
שר הביטחון
מנכ"ל משרד הביטחון
משרד הביטחון מבנה ותפקידים
הוראות ונהלים
דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע
דרושים
שיקום
אגף ביטחוני חברתי
אתר חיילים משוחררים
מועדון תעסוקה - ספקים
פניות הציבור
תביעות נזיקין
טפסים
טופסי בדיקות ביטחון
צור קשר
          תשלומים מקוונים
בקשות תמיכה
אתר סחר אלקטרוני
           רכש, מכרזים וספקים
                                מכירות
ייצוא ביטחוני
                              תערוכות
אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני
עיסוק באמצעי הצפנה
              תשלומים מקוונים
סוכנים
מערך המחקר והפיתוח
לקט מו"פ
מחקר רפואי
קול קורא לעבודות מחקר
פרוייקט החץ
                    טיפוח והכשרה
אתר יזכור
הנצחה
המוזיאונים
אותות ועיטורים
פדויי שבי
ארכיון צה"ל ומעב"ט
יצחק רבין
              הודעות אגף דוברות והסברה במעהב"ט
אתר מרחב התפר
העברת מחנות צה"ל לנגב
הוצאה לאור
הכרזות
קיצור שירות החובה
            תקציב הביטחון
תזכירי חוק
וטיוטות חיקוקים
תכנית תלפיות
תכנית פסגות
תכנית מלגות קציר
תהליכי הרכשה
מידע לספקים
אתר סחר אלקטרוני
מכרזים
מדדים
תעריפים
דירות
ציוד
עודפי נשק ותחמושת
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
Spokesperson Announcements
Encryption Control Regulation
Campaign Ribbons
Museums                                    
Sibat Exhibitions                        
 
Relocation of Israeli MOD infrastructure
Sibat Site
Security Fence Site
Arrow Weapon System Site
 
IDF Site
Ministry of Foreign Affairs Site
Missing in Action Site
Sales
Catalog
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
הודעות
אירועים
תמונות
תגובות
פרוייקטים
דברי הסבר בלתי-מסווגים 2011 - 2012
תקציב הביטחון 2010
תקציב הביטחון 2009
תקציב הביטחון ותכנית ההתייעלות - נתונים ומגמות
תקציב הביטחון 2008
טפסים - כללי
טפסי בדיקות ביטחון
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל