Close search

חזון ויעוד

חזון הנציבות

הנציבות תפעל להעמקת תודעת המפקדים וגופי המטה בצה"ל, למימוש אחריותם על חיילי צה"ל ועל כיבוד זכויותיהם, ולחיזוק אמון החיילים, למען שמירה על עקרונות היסוד של כבוד האדם, רוח צה"ל וערכי מדינת ישראל. הנציבות תפעל ללא משוא פנים, תוך קיום שיח מקדם עם מפקדי צה"ל וגופי המטה, למען העצמת צה"ל, חייליו ומפקדיו.

 

ייעוד הנציבות

מוסד נציב קבילות החיילים הינו גוף סטטוטורי, בלתי תלוי, אשר מהווה כתובת ישירה לחייל ולמלש"ב החש עצמו נפגע, למשפחתו ולפונה מטעמו. הנציבות מופקדת על בירור הטענות, מתן מענה ענייני לפונים, איתור ליקויים והצבעה על דרך תיקונם - זאת, למען שמירה על זכויות הפרט בצה"ל וקידומן.

הערך המנחה - ערך כבוד האדם

ערך כבוד האדם מהווה במדינת ישראל זכות חוקתית בעלת מעמד נורמטיבי עליון. ערך זה בא לידי ביטוי אף כאחד משלושת ערכי היסוד הכלולים ב"רוח צה"ל".

זכותו של כל חייל ליחס של כבוד ושוויון וחובתן של רשויות הצבא לשמור על כבודו ללא תלות במוצאו, בדתו, בלאומו, במינו, במעמדו, בתפקידו או בתפקודו, הן אמות המידה הערכיות הבסיסיות המנחות את עבודת הנציבות.

 

חיזוק השותפות בין הנציב לצה"ל

  • ביקורי נציב ביחידות צה"ל.
  • הרצאות מורשת קרב - סיפורו האישי של הנציב הנוכחי, האלוף (במיל') יצחק בריק, מלחימתו במלחמת יום הכיפורים.
  • הרצאות אודות הנציבות והלקחים העולים מקבילות המתקבלות בה.