Close search

קריית התקשוב הטכנולוגית

​סטטוס: תהליך מכרז PFI 

במסגרת החלטת ממשלה 3161 להעברת יחידות צה"ל לנגב, אושר פרויקט לאומי של העברת יחידות חיל התקשוב, בשילוב יחידות ח"א מאזור המרכז, וכן פונקציות מבצעיות של פיקוד הדרום, למחנה קריית התקשוב המתוכנן לקום בפאתי העיר ב"ש.

תקשוב1.jpg

הפרויקט עתיד לצאת במכרז חדשני (PFI) בדומה לפרויקט קריית ההדרכה. במכרז זה הזכיין מבצע תכנון, הקמה, אחזקה ותפעול של המחנה למשך כ-25 שנים מיום זכייתו במכרז.

כחלק מתנאי ההשתתפות במכרז, נדרש הזכיין להציג יכולות הנדסיות ופיננסיות לעמידה בתנאי המכרז. כמו כן, נדרש הזכיין לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום הבניה, בכפוף להנחיות התכנון באהו"ב והתקנים הקיימים.

תקשוב2.jpg

תקשוב3.jpg

התמונות להמחשה בלבד!