Close search

שעון חול

​​​​​​​​​​

​​​​​​​מיקום: גבול ישראל-​​מצרים

תאריך הקמה: 2010-2013

סטטוס: הושלם​

בשנים 2007 עד 2010 התגברה משמעותית תופעת ההסתננות הלא חוקית מגבול מצרים. מרבית המסתננים היו תושבי אריתריאה וסודאן, שקיבלו מעמד של הגנה קבוצתית גם אם לא הוכרו כפליטים, ולכן לא היה ניתן לגרשם. התופעה יצרה בעיות דמוגרפיות, חברתיות וכלכליות בישראל ועלולה היתה להתגבר יותר במידה ולא תיעצר.
במרץ וביולי 2010 אושרו החלטות ממשלה ולפיהן על מערכת הביטחון להקים מכשול גבול שיביא לעצירת התופעה והקטנת כמות המסתננים למינימום.
במסגרת ההחלטה סוכם על העמדת תקציב לפרויקט הקמת מכשול לאורך 83 ק"מ, כאשר תאריך הסיום הוגדר כסוף שנת 2013.
כמו כן, מערכת הביטחון נדרשה לגרום להקטנת כמות המסתננים ב-90% לשנה (מ-20 אלף לעד 2000 מסתננים החל משנת 2014).

שעון חול.jpg
בהמשך הועמד תקציב עקב החלטת ממשלה נוספת לאיזור עוטף אילת (איזור טופוגרפי הררי וקשה במיוחד). כאשר אורך המכשול הנדרש הוגדל לכ- 227 ק"מ כך שנוצר רצף בין כרם שלום לנטפים. מדובר בקטע בעל שיפועים חדים בדגש על איזור נחל גשרון שם בוצע שיפוע של כ-33 אחוז - שווה לשיא העולם בשיפוע כבישים.
בשלב זה הושלם המכשול לאורך כל הגבול בין כרם שלום בגבול עזה ועד לטאבה כך שכל גבול מצרים נסגר לחלוטין.
הפרויקט עמד ביעדים אותם הציבה לו הממשלה ונתן מענה לבעיית ההסתננות אשר הצטצמה משמעותית עקב הקמת הגדר. בעקבות החלטת ממשלה מדצמבר 2012 עקב כניסה מרובה של מסתננים בגבולה הדרום מזרחי של ישראל, הוחלט על  הקמת מכשול בגזרת עוטף אילת.