Close search

משב דרומי - מחנה עמנואל (ג'וליס)

​​מיקום: מחנה עמנואל (ג'וליס)

סטטוס: בביצוע

מיסוד מחנה רב-יחידתי המורכב מיחידות שונות המתפנות ממרכז הארץ וריכוזי האוכלוסין לתוך מחנה פעיל תוך ניצול מיטבי של השטח.

הפרויקט יכלול בין השאר את התחומים הבאים: מבני משרדים, מתחמי לוגיסטיקה, אחסנה, מתחמים ציבוריים הכוללים ספורט, רווחה, מגורים ועוד.
ג'וליס2.jpg.png

מדובר על שטח מחנה של מאות דונמים, כאשר השטח הבנוי המתוכנן הינו מעל 60,000 מ"ר.

המחנה ייבנה בראייה חכמה, תוך ניצול מרבי לשטח הקיים ותוך התחשבות בהיבטים הסביבתיים ובנייה בת-קיימא.

הפרויקט מאפשר התעצמות ומענה איכותי ומקיף ליחידות שאמורות להתאכלס במחנה.

ג'וליס.jpg