Close search

מחנה גדעונים

​​​מיקום: מחנה גדעונים

סטטוס: בביצוע

מחנה גדעונים מבוסס על תשתיות ומבנים עוד מהתקופה הבריטית. הוא היה חלק ממערך המחנות הבריטים באזור המרכז, ושימש את מערך הקשר הבריטי.

gidonim2.png.jpg

gidonim1.png

לאורך השנים איכלס המחנה יחידות רבות ומגוונות, ובהן בסיס ההדרכה של חיל הקשר והתקשוב, המעתיק את משכנו בימים אלה לקריית ההדרכה הנבנית בנגב.

מחנה גדעונים החל בשינוי פניו ומושקעים בו משאבים רבים לטובת חידוש התשתיות והמבנים לטובת קליטת יחידות וצמצום הקרקעות המוחזקות בשימוש צה"ל במרכז הארץ וזאת כחלק מהסכמים מול משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י), יפנה צה"ל קרקעות ממרכז הארץ.

gidonim3.png