Close search

"מרכז אספקה אחוד" (מרה"ס)

​​סטטוס: תכנון​ וביצוע

פרויקט המרה"ס עוסק במערך האספקה המטכ"לי ובשרשרת ההספקה התומכת אותו. במסגרת החלטות הממשלה 3161 ו-2392 להעתקת מחנות צה"ל ממרכזי ערים ושיווק הקרקעות לטובת מגורים, ומתוך התייעלות ופיתוח מערך האספקה המטכ"לי קם המרה"ס – "מרכז אספקה אחוד".

החסנה דרום.jpg

במסגרת הקמת המרה"ס ימוזגו המרכזים המשבירים – מרכז ציוד לחימה וחלפים, מרכז ציוד, מרכז דלק, מרכז מזון ומרכז ציוד רפואי – למרכז אחד הכולל בסיסי החסנה מרחביים ומפקדה אחת – מרכז אספקה אחוד, טכנולוגי, מתקדם ופרוס מרחבית בהתאם לשיקולי שרידות ומבצעיות.

הקמת המרה"ס תביא תועלת רבה ותקדם אינטרסים צה"ליים ולאומיים.

בשגרה, המהלך יוביל לייעול תהליכי העבודה בהיבטים הבאים:

 • מפקדה אחודה אשר תיתן מענה אספקתי מלא לכלל יחידות צה"ל.

 • סינרגיה ואופטימיזציה של תהליכי אחסנה בראייה רב-זרועית.

 • פתרונות אחסנה חדשניים ומתקדמים המותאמים למאפייני הפריטים.

 • מקצועיות בתהליכי שרשרת האספקה.

 • ניפוק בדחיפה ומענה ליחידות הקצה מכתובת אחת במרחב.

 • גמישות תפעולית.

 • ושליטה ובקרה מבוססות מערכת מידע ERP לניהול ולמיצוי אופטימלי של משאבים.

משרתי המרה"ס ייהנו מתשתיות טכנולוגיות מתקדמות ומאמצעי שינוע, ליקוט ואחסנה מהחדישים בתעשייה.

בחירום, תוגבר האפקטיביות המבצעית של צה"ל ויתאפשר שיפור ברציפות האספקה.

הדבר יושג באמצעות:

 • פיזור מלאי

 • יכולת גיבוי הדדית בין בסיסי האחסנה

 • גמישות בהפעלת שרשרת האספקה

 • יכולת מרכזי האחסנה להכיל ולנהל היקפי תנועה גדולים

 • יכולת שליטה ובקרה על המלאים בזמן אמת

 • ומתחם כניסה ויציאה משותף המצויד במערכות אבטחה חדשניות מתקדמות

פרויקט המרה"ס משרת אינטרסים לאומיים:

 • הקמתו בפריפריה תתרום לפינוי קרקעות ממרכזי ההתיישבות, לגידול בפעילות הכלכלית ותביא להתפתחות אזורית משמעותית.

 • שיטת הבנייה הירוקה תתבצע בהתאם לחוקי המדינה ותתרום לשמירה על איכות הסביבה.

המרה"ס מהווה מיזוג ארגוני משמעותי וחסר תקדים בהיקפו במערך האספקה של צה"ל. באמצעותו יינתן מענה שלם לאפקטיביות המבצעית ולשגרת הפעילות של צה"ל מרמת החייל הבודד ועד המטכ"ל.

החסנה דרום.jpg.png

​התמונות להמחשה בלבד!