Close search

תנאי סף לרישום למאגר

​​​​​​​​​מעוניין להירשם כספק במאגר משרד הביטחון בתחום הצמ"ה וחומרי התשתית?

אם הינך עוסק בתחומים של: ציוד מכני הנדסי, אספקת חומרי תשתית, עריכת בדיקות מעבדה או עריכת בדיקות חשמל, ייתכן שמקומך עימנו. 

לפני הכל, כדאי שתוודא כי אתה עומד בכל התנאים ההתחלתיים הנחוצים לצורך תהליך הרישום ומפורטים להלן:


צמה.pngבתחום ציוד מכני הנדסי:

1. עליך להיות קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום הקבלנים 1969 במקצועות ענף 200 ו/או 210, וכן רשום ברשימת הקבלנים המוכרים לעבודות במשרדי הממשלה של הוועדה של משרד האוצר/החשב הכללי לקביעת סדרי מסירת עבודות לקבלנים, ובנוסף שאושרת ע"י יחידת הביטחון במשרד הביטחון.

2. עליך להיות ספק רשום במאגר הספקים באגף ההנדסה והבינוי במקצוע 0067, ושיש בבעלותך לפחות ארבעה כלים מרשימת הכלים הנדרשים.


תשתית.pngבתחום אספקת חומרי תשתית:

1. אספקת אספלט – עליך להיות ספק הרשום במאגר הספקים באגף ההנדסה והבינוי במקצוע 0052 אשר יש בבעלותו מפעל לאספלט ותו תקן ממכון התקנים.

2. אספקת בטון – עליך להיות ספק הרשום במאגר הספקים באגף ההנדסה והבינוי במקצוע 0053 אשר יש בבעלותו מפעל בטון ותו תקן ממכון התקנים.

3. אספקת חומרי מחצבה – עליך להיות ספק הרשום במאגר הספקים באגף ההנדסה והבינוי במקצוע 0051 ובעל רישיון מוביל ו/או בעל מחצבה.


מעבדה.pngבתחום בדיקות מעבדה:

1. על המעבדה להיות רשומה במאגר הספקים באגף ההנדסה והבינוי במקצוע 0069

2. על המעבדה להיות מעבדה מוסמכת מהרשות להסמכת מעבדות.


חשמל.png​בתחום בדיקות חשמל:

1. עליך להיות בודק חשמל בעל רישיון חשמלאי בודק סוג 3 (יש להציג תעודה ממשרד התמ"ת /יחידה לרישום חשמלאים). כמו כן עליך להיות בעל ותק של 5 שנים לפחות מיום קבלת הרישיון.

2. יש להציג דוחות בדיקה ע"פ החלוקה הבאה: שלושה מתקנים שהינם במתח גבוה של לפחות 22KV , שלושה מתקנים הכוללים בדיקת תחנות כוח וגנרטורים של 1600 אמפר לפחות ושלושה מתקנים אשר הינם מבנה ציבור/תעשיה/מגורים בהספק של 630 אמפר לפחות.

 

להסברים נוספים על תהליך הרישום למאגר הספקים של אגף ההנדסה והבינוי ניתן לפנות לטל' 073-3877196 או 073-3877119.