Close search

שאלות ותשובות

​​​​​​

​שאלות בנושא רישום ספקים:

מה הקריטריונים להירשם אצלכם באגף ההנדסה והבינוי?

הקריטריונים ותנאי סף נמצאים ב"אתר סחר אלקטרוני" www.online.mod.gov.il

לשונית "מידע לספק"-> "בינוי"->"טפסים לרישום ספק". כפי שמופיע במדריך לרישום, סעיף 6  ובטופס 5.1, סעיף 19.

האם יש תנאי סף להירשם כספק?

כן, בעלי המשרד חייבים להיות מהנדסים/אדריכלים רישויים בתחום ההנדסה.

האם נדרש למלא את כלל הטפסים?

כן.

מה התהליך לעדכון עובדים חדשים בלבד?

יש למלא טופס 5.13.2 – פרטי עובד ולצרף את הנדרש לרבות ציון "קוד התמחות" ו"סוג מבנה".

אני הנדסאי, האם אני יכול להירשם כבעל משרד?

לא. ראו תנאי סף.

לאילו דגשים עליי לשים לב בטפסי רישום?

ט' 5.3.3 – "בקשה להעברת כספים" – חובה להחתים את הבנק על גבי הטופס עצמו.

ט' 9.5 – שאלון בטחוני – מיועד רק לבעלי המשרד. יש לשים לב לסמן את הקוביות הנדרשות ולצרף צילום ת.ז

ט' 5.2.1 – סוגי מבנים. חשוב מאוד לציין סוגי מבנים אותם ביצעתם.

היות ולא מזמנים אתכם לוועדת רישום, החומר המקצועי שנקבל מכם, הוא החומר שיוגש לוועדה וממנו נתרשם.

אם אני אדריכל שעבדתי שנים במשרד אדריכלי אחר ופתחתי עכשיו משרד כעצמאי, האם הרקורד נחשב?

הרקורד נחשב, אך אנו מבקשים לראות משרד עצמאי כשנה לפחות. לראות עבודות שעשיתם כעצמאיים.

לכמה התמחויות אני יכול להירשם?

כעקרון, כל עובד יכול להירשם ל-2 התמחויות. בסופו של דבר זה מופיע למשרד. רצוי להירשם להתמחויות בהן אתם הכי חזקים ולא להתפרס על התמחויות רבות.

האם ניתן להשלים בהמשך התמחויות נוספות?

כן.

שאלות בנושא מכרזים:

 

מהו מכרז רגיל?

מכרז רגיל הינו מכרז פומבי או מכרז סגור.

מהו מכרז פומבי?

מכרז פומבי – כהגדרתו בסעיף 11 לתקנות חוק חובת המכרזים "פנייה להזמנת הצעות במכרז פומבי" תיעשה על ידי פרסום הודעה על כך בעיתון יומי היוצא לאור בישראל בשפה העברית ובאתר אינטרנט (להלן: מודעה ברבים). כתובת אתר האינטרנט תפורסם, מזמן לזמן, בשניים משלושת העיתונים הנפוצים ביותר בישראל בשפה העברית, כאמור בסעיף 3 (א)ב) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה 3968".

מהו מכרז סגור?

מכרז סגור – כמוגדר בתקנות חובת המכרזים סעיף 5, מכרז בו תיעשה הפניה להזמנת הצעות לחמישה ספקים לפחות מותך רשימות ספקים מוכרים הנכללים במאגר מתכננים של אהו"ב, כמשמעותם בתקנה 10 לחוק חובת המכרזים, שייבחרו על פי קריטריונים שעיקרם סיווג ביטחוני, הבטחת איכות, היקף כספי, אמינות, כולל איתנות כספית ועומס התקשרויות עם משרד הביטחון. כללה רשימת הספקים המתאימים להשתתף במכרז עשרה ספקים או פחות – תיעשה הפנייה לכולם. הספקים שאליהם תיעשה הפניה להזמנת הצעות ייבחרו, ככל הניתן, בסבב מחזורי כדי לתת להם הזדמנות נאותה והכל בהגינות ובמטרה להבטיח את מרבית היתרונות לעורך המכרז.

מהו מכרז מיוחד?

מכרז מיוחד – כמוגדר בתקנות חובת המכרזים סעיף 7. במכרז מיוחד ההצעות שתוגשנה תוערכנה על פי אמות מידה שעיקריהן מחיר והתאמה מקצועית, טכנית וניהולית לדרישות העסקה שלגביה נערך המכרז, כולן או מקצתן, כפי שהן כאשר יינתן בשקלול הסופי משקל של 80% לניקוד בגין אמות המידה האיכותיות למעט המחיר, ומשקל של 20% למחיר המוצע או למחיר המבוקש – לפי העניין.

 מתי משרד הביטחון בוחר להעלות מתכננים בוועדת פטור במקום מכרז?

פטור מחובת המכרז הינו בהתאם לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון) התשנ"ג 1993, סעיף 3 בתקנה.

מתי משרד הביטחון בוחר לבצע מכרז סגור על פני מכרז פתוח?

לא תהיה חובה למשרד הביטחון לערוך מכרז פומבי, אלא מכרז סגור בהתקיים אחד מהתנאים המפורטים בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון), התשנ"ג 1993, סעיף 5  בתקנה.

מה היקף השעות העסקה החודשיות המותרות למפקח/מתאם? ומה הסיבה להגבלה?

מאושר עד 150 שעות ממוצע לחודש.

מהם התנאים להעסקת כוח אדם אשר זכה במכרז?

ניתן להעסיק כוח אדם אך ורק לאחת הוצאת הזמנה על ידי משרד הביטחון/אהו"ב/היחידה להתקשרויות עם מתכננים וחתימה על ההזמנה על ידי הספק.

מהם התנאים להוצאת הזמנת לכוח אדם (מפקח/מתאם) אשר זכה במכרז?

הוצאת הזמנה למפקח/מתאם תיעשה לאחר קבלת אישור אמ"ש (אגף משאבי אנוש) לאחר קבלת אישור קב"ט וכן לאחר קבלת אישורים אשר נקבעו באופן פרטני בכל מכרז.

ספק (מפקח/מתאם/מתכנן/יועץ) אשר הועסק ללא הזמנה בתוקף - האם זכאי לתשלום בגין העסקתו?

הבטחה מינהלית או חתימה על חוזה או הסכם אינה מהווה התחייבות כספית של המשרד. רק כאשר ייחתמו על ידי מי שהורשה: אהו"ב/ר' היחידה להתקשרויות עם מתכננים ואכ"ס/חט' חשבונות מתכננים ואחזקה על ההזמנה, כאמור בהרשאות לפי חוק נכסי המדינה.

האם מתכננים ויועצים המופעלים בשיטת תפוקות נדרשים לאישור אמ"ש לטובת הוצאת הזמנה?

מתכננים ויועצים המופעלים בשיטת תפוקות אינם נדרשים לאישור אמ"ש.

מה משך זמן לקבלת אישור אמ"ש למפקח/מתאם אשר זכה במכרז?

לאחר קבלת טופסי בקשה לאישור אמ"ש כשהם מלאים וחתומים כנדרש. משך זמן לקבלת אישור כשבעה ימי עבודה.

​האם מותר למתכנן לספק שירותים מעבר לתקופת ההתקשרות כמפורט בהזמנה מאושרת ע"י מנהל החוזה, ו/או מעבר לתקציב בהזמנה?

אסור באופן מוחלט למתכנן/מתאם/מפקח/יועץ לספק שירותים למשרד הביטחון מעבר לתקופת ההתקשרות כמפורט בהזמנה מאושרת ע"י מנהל החוזה, ו/או מעבר לתקציב בהזמנה.