Close search

טפסים לרישום מתכננים ויועצים

​​​​

שם הטופס​​

מה וכמה?

דגשים חשובים

​​בקשה להיכלל ברשימת הספקים המוכרים של אגף ההנדסה והבינוי

יש להגיש מקור אחד

טבלת סוגי מבנים/מתקנים

יש להגיש מקור אחד

יש לבחור עד שני סוגי מבנים אותם מתכננת החברה/משרד

רשימת סיווגים מקצועיים/התמחויות

יש להגיש מקור אחד

יש לבחור עד שלוש התמחויות בהן עוסקת החברה/משרד

פירוט עבודות המשרד/חברה בתחום

יש להגיש מקור אחד

מסמכים נדרשים לפתיחת מספר ספק באגף הכספים

יש להגיש מקור אחד

אין להביא טופס נפרד מהבנק אלא להחתים את הבנק על גבי הטופס.

בקשה להעברת כספים

יש להגיש מקור אחד

סט טפסים לבדיקת ביטחון

יש להגיש פעמיים מקור

יש לצרף תעודות זהות של כל עובדי החברה/משרד. טפסים שנחתמו ונשלחו ילאחר יותר מ-60 יום מעת החתימה לא יתקבלו.

תקנון אישור ספקים מוכרים

יש להגיש מקור אחד

יש לחתום בדף האחרון של התקנון

אישור על מחזור הכנסות לשנה של המשרד/חברה

יש להגיש מקור אחד

רשימת עובדים חדשים

יש להגיש מקור אחד

ריכוז שמות עובדים מקצועיים

יש להגיש מקור אחד

פרטי עובד

יש להגיש מקור אחד

תצהיר בדבר עמידה באיסורים ומגבלות

יש להגיש מקור אחד

מתייחס לבעלי החברה או מנהלים שהם בעלים שהשתחררו מצה"ל ו/או ממע' הביטחון, פחות משנה.​​

בקשה לקבלת קוד משתמש וסיסמא עבור אתר משהב"ט

יש להגיש מקור אחד

הצהרת ספק הבוחר להירשם כספק מוכר מוגבל

יש להגיש מקור אחד

הצהרה – חברה בעלת שותפים זרים

יש להגיש מקור אחד

שמירה על סודיות משותף זר

יש להגיש מקור אחד