Close search

קבלנים - רישום למאגר הספקים

​​​​​​​​​​​​​​​על מנת להירשם במאגר הקבלנים באגף ההנדסה והבינוי תחילה יש לשלוח ליחידת התקשרויות עם קבלנים:

  • תעודת קבלן רשום בפנקס הקבלנים, של רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון​.
  • תעודת קבלן מוכר אשר ניתנה לקבלן ע"י הוועדה הבינמשרדית לקביעת סדר מסירת עבודות ממשלה לקבלנים.


כתובת למשלוח דואר: משרד הביטחון, אגף ההנדסה והבינוי, רישום קבלנים, רח' קפלן 23, הקריה, ת"א.
כתובת למסירה ידנית: יחידת התקשרויות עם קבלנים, רח' ז'בוטינסקי 94, פתח תקווה.
טל' לבירורים נוספים:  073-3877223/2/5 

במידה שנמצא הקבלן כעובר את תנאי הסף הראשוניים, יכול הקבלן להתחיל בתהליך הרישום למאגר כמפורט להלן:

מילוי טפסים.png1.  קבלת כלל הטפסים לרישום באמצעות אימייל או באמצעות הדואר ע״י יחידת התקשרויות את הטפסים יש למלא באופן ידני.

מסירת הטפסים הראשונים.png2. שליחת כלל הטפסים המלאים חזרה לאגף ההנדסה והבינוי באמצעות הדואר או באמצעות מסירה ידנית בלבד. 

בדיקת נתוני ספק.png3. בדיקת כלל הטפסים במספר שלבים:

- ביטחון מידע

- אגף הכספים

- ניסיון וסיווג קבלן

הודעה על אישור ספק מוכר.png4. במידה והחומר תקין, יישלח מכתב לקבלן ולגורמים רלוונטים נוספים אודות רישום הקבלן במאגר עם פירוט המקצוע והסיווג שנקבע.
​​קבלנים.png5. רישום רשמי במאגר הקבלנים של אגף ההנדסה והבינוי.