Close search

קטלוג מבנים סטנדרטיים

 

1. מבנים שתוכננו במסגרת הסכם מחירים לתכנון וביצוע מבנים סטנדרטיים בכל הארץ ע"י משרד "לוטן אדריכלים":

מבני מגורים 1-4 קומות​

מבנה מגורים 20 חדרים, דגם A

מבנה מגורים 18 חדרים, דגם  B

מבנה מגורים 17 חדרים, דגם  C

2. מבני משרדים 1-4 קומות

מבנה משרדים 20 חדרים, דגם A

מבנה משרדים 19 חדרים, דגם  B

3. כיתות הדרכה 

כיתה בודדת ל-30 איש דגם A

כיתה בודדת ל-30 איש דגם B

שתי כיתות, כל אחת ל-30 איש, דגם  Cשתי כיתות, כל אחת ל-30 איש, דגם  D

4. חדרי אוכל

חדר אוכל ל-60 איש, דגם A

חדר אוכל ל-60 איש, דגם B

חדר אוכל ל-120 איש, דגם  C

חדר אוכל ל-120 איש, דגם  D

5. מבני אנרגיה 

6. מבנים שתוכננו במסגרת הסכם מחירים לתכנון וביצוע מטווחים, סככות המתנה ומחסנים עד 200 מ"ר בכל הארץ ע"י ענף הנדסה, אגף ההנדסה והבינוי:

מטווחים – 3 דגמים 

סככות המתנה – 2 דגמים

מחסנים עד 200 מ"ר - 5 דגמים

7. מבנים שתוכננו במסגרת הסכם מחירים לתכנון וביצוע מבני בטון טרומיים יבילים בכל הארץ ע"י ענף הנדסה, אגף ההנדסה והבינוי:

מבנה שירותים ו/או מקלחות - 9 דגמים

מבנה מגורים – 2 דגמים

מבנה משרדים / רווחה – 7 דגמים

מבנן מגורי משפחות – דגם 1

8. סככות הצללה שתוכננו במסגרת הסכם מחירים לביצוע סככות הצללה ע"י משרד "גבריאל טרכטנברג מהנדסים בע"מ":

סככות טיפוס 1 ו-2