Close search

פנייה תחרותית לתכנון קמפוס מכללות פו"ם בירושלים

 

אגף ההנדסה והבינוי מכריז על פנייה תחרותית לאדריכלים לתכנון קמפוס מכללות פו"ם החדש, שיועבר מבסיס גלילות לירושלים (אזור הכפר השוודי). מצ"ב מסמכי התחרות: