Close search

תחרות אדריכלים פתוחה לתכנון "המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית"

מערכת אתר משרד הביטחון

​​​​​​​​​​​​משרד הביטחון, באמצעות אגף ההנדסה והבינוי, מכריז בזאת על קיום תחרות אדריכלים רשויים, ומזמין הגשת הצעות לתכנון "המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית", במחנה רחבעם שבפאתי רמלה.​​

פרטים מלאים על מהלך התחרות ותנאיה מפורטים במסמך חוברת התחרות (בקישור המופיע מטה).

רשאי להגיש מועמדות רק משרד אדריכלים אשר עומד בתנאי הסף הבאים:

  1. המגיש הינו אדריכל רשוי.

  2. עובדי משרד הביטחון, חברי צוות השיפוט או מועסקים על ידם אינם זכאים להשתתף ולהגיש הצעות תכנון.

חבר השופטים יבחר שלוש הצעות זוכות אשר יזכו בפרסים:

  • מקום ראשון 50,000 ש"ח
  • מקום שני 12,000 ש"ח
  • מקום שלישי 8,000 ש"ח

​טופסי מועמדות, חוברת תחרות, מדידת השטח ופרוגרמה תכנונית, ניתן לקבל ידנית ממשרדי המזמין ברח' ז'בוטינסקי 94 פתח תקווה (בית מרכבים) בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00 או במייל yosef_bason@mod.gov.il  החל מיום  30.3.16 עד  תאריך 15.5.16. או באתר משרד הביטחון (בכל עת).

 בקשות להשתתף בתהליך התחרות תוגשנה, יחד עם חומרי ההגשה, ע"ג טופס מועמדות שיצורף לחומרי ההגשה (הטופס מופיע בחוברת התחרות), בתוך מעטפה סגורה ללא אמצעי זיהוי של המציע. הטופס יוגש יחד עם חומרי ההגשה אל משרדי המזמין, בתיאום מראש, עד תאריך 21.7.16 לא יאוחר מהשעה 16:00.

​יצירת קשר- יוסף בסון 073-387-6022/6442

משרדי המזמין - רח' ז'בוטינסקי 94 פתח תקווה (בית מרכבים-קומת כניסה).

שאלות ניתן לפנות לכתובת yosef_bason@mod.gov.il. לא יאוחר מיום 21.4.16 עד השעה 17:00.