Close search

אגף השיקום מסכם שנה ל"צוק איתן"

​אגף שיקום נכים במשרד הביטחון מציין בימים אלה שנה למבצע "צוק איתן", מבצע שהחל בקליטה מהירה ומקצועית של מאות חיילי צה"ל פצועים, ושנמשך גם בימים אלה בבניית תוכניות שיקום ייעודיות ואישיות לפצועים שהוכרו כנכי צה"ל.

לוחמים במהלך המבצע. לכל פצוע נבנית תוכנית שיקום אישית

עד כה הכיר האגף ב-322 חיילים בחובה, בקבע ובמילואים, שנפצעו במבצע "צוק איתן", כנכי צה"ל. 177 חיילים הוכרו כנכי צה"ל בדרגה של 20% ומעלה, מתוכם 8 נכים שהוכרו כנכים בדרגה של 100% ויותר. ל-72 חיילים נקבעה דרגת נכות של 10%-19%, ול-73 נקבעו דרגות נכות של עד 9%, כמו-כן, מטופלות עדיין בקשות שחלקן חדשות וחלקן בגין בעיות שהטיפול בהן אורך יותר זמן. 

כל החיילים שנפצעו כתוצאה מלחימה הוכרו ונקלטו באופן מיידי ב"מסלול ירוק" ובתיאום מלא עם הפצוע, משפחתו וגורמי הצבא. זאת על מנת להבטיח רציפות בטיפול הרפואי. לפצועים שהוכרו (חיילי חובה, קבע ומילואים) אושרו באופן מיידי טיפול רפואי ודמי קיום, ומיד עם שחרורם משירות הועברו לוועדות רפואיות לקביעת אחוזי הנכות הסופיים. 

לכל פצוע ממבצע "צוק איתן" מונה מנהל תהליך טיפול (Case Manager), שפעל יחד עם אנשי מקצוע נוספים על מנת לספק לו ולמשפחתו מענה כולל בתחום הרפואי, הסוציאלי והרווחתי. תוכניות השיקום, שנבנות ביחד עם הפצועים, לוקחות בחשבון את כל מרכיבי הפציעה (הן בהיבטים הפיזיים והן בהיבטים הרגשיים), על מנת לממש באופן מיטבי את היכולות של כל פצוע ופצוע ולמצות את אפשרויות השיקום באופן אופטימלי.