Close search

יוגדל התגמול למשרתי המילואים

​שר הביטחון, אביגדור ליברמן, הנחה להגדיל את התגמול למשרתי מילואים עצמאיים, ולהעניק להם תוספת של 25% מעבר להכנסתם הממוצעת בעבור כל יום שבו שירתו במילואים. התגמול הנוסף יינתן כשקלול ההפסדים הכספיים שעשויים להיגרם לבעלי עסקים עצמאיים בזמן שירותם במילואים, בהמשך להצעת החוק הפרטית שהגיש ח"כ עופר שלח.

 

30 מיליון שקל הוקצו למימוש התוכנית. אימון מילואים בבקעה. תצלום: דובר צה"ל


בתום עבודת מטה משותפת לאגף התקציבים במשרד הביטחון, צה"ל, משרד האוצר והמוסד לביטוח הלאומי, אישר שר הביטחון, אביגדור ליברמן, את התוכנית לתגמול משרתי מילואים, והנחה להקצות 30 מיליון שקל מתקציב הביטחון למימושה. העבודה מצטרפת להצעת החוק הפרטית שהגיש בנושא ח"כ עופר שלח.

ע"פ החלטת שר הביטחון, משרתי מילואים עצמאיים שאינ​ם שכירים יקבלו תוספת של 25% מהכנסתם הממוצעת.  התוספת נועדה לשקלל את ההפסדים שעשויים להיגרם למשרתי המילואים העצמאיים, כגון הוצאות קבועות ואובדן הכנסות עתידיות של העסק העצמאי, שאינן מתוגמלות כיום בחוק. התוספת תינתן אוטומטית לכל משרת מילואים עצמאי, ובלבד שמשרת המילואים אינו חוצה את תקרת התשלום הקבועה בחוק. משרתי מילואים עצמאיים שהכנסותיהם נמוכות מהתגמול המינימלי הקבוע בחוק (196 שקל ליום), יקבלו תוספת מעל לתגמול המינימלי ולא לפי שקלול הכנסותיהם בפועל.

שר הביטחון, אב​יגדור ליברמן: "משרד הביטחון וצה"ל מודעים לכך שמשרתי המילואים הם נדבך מרכזי וחשוב ביכולתו של צה"ל להגן על מדינת ישראל. לכן אנו פועלים במגוון ערוצים לטובת מערך המילואים בכלל והמילואימניקים הפרטיים בפרט. לאור זאת, כשהצעת החוק של ח"כ עופר שלח הונחה בפני, הנחיתי לפעול באופן מיידי למתן תוספות התגמול למשרתי המילואים העצמאיים ולהקצות את התקציב הדרוש לכך".