Close search

741 מיליון שקל ללימודי חיילים משוחררים ב-2016

האגף והקרן לקליטת חיילים משוחררים פירסם השבוע לראשונה נתונים על לימודים בקרב אוכלוסיית החיילים המשוחררים. מניתוח הנתונים עולה כי 60,143 חיילים משוחררים למדו ב-2016 על חשבון הקרן, בהיקף של כ-741 מיליון שקל. הבדיקה מעלה שהמסלולים בהם בוחרים הצעירים מגוונים וכוללים: השלמת 12 שנות לימוד, השלמת בגרויות, קורסי פסיכומטרי והכנה לאקדמיה, לימודים אקדמיים, מסלולי לימוד להנדסאים וטכנאים, וכן קורסי הכשרה מקצועית במגוון מקצועות הנדרשים במשק.


הנתונים הוצגו במסגרת סיכום שנת העבודה 2016 של האגף והקרן, ומעידים על תרומת פעילות האגף והקרן להשתלבותם של החיילים המשוחררים במשק ובחברה הישראלית. נתונים נוספים שעלו ומחזקים מגמה זו:

משיכת פקדונות: בשנת 2016 נמשכו כמיליארד ומאתיים אלף שקל מכספי הפיקדונות ע"י חיילים משוחררים, המהווים מימוש של מעל ל-99.5% מכלל כספי הפיקדונות, זו השנה השלישית ברציפות. 47% מהמשוחררים משכו את הכספים לטובת לימודים, וכ-37% משכו את הכספים במזומן. במהלך 2017 צפויה הכנסת לאשר את תיקון חוק החיילים המשוחררים אשר יזם משרד הביטחון וכולל בתוכו, בין היתר, העברה ישירה של כספי הפקדונות לחשבון הבנק של החייל לאחר 6.5 שנים מהשחרור, מה שצפוי למנוע את "מחיקת" כספי הפיקדון.

מלגות: כ-28 מיליון שקל הוענקו כמלגות לחיילים משוחררים ממקורות נוספים, מתוכם מעל 9 מיליון שקל הוענקו לחיילים משוחררים בודדים כמענקי שכר-דירה.

הכוונה וייעוץ: כ-21,000 חיילים משוחררים קיבלו ייעוץ והכוונה בתחומי הלימודים, הכשרה מקצועית ותעסוקה, בארבע לשכות ההכוונה וב-41 מרכזי הצעירים הפזורים בכל רחבי הארץ. במהלך 2016 התקיימו כ-150 סדנאות הכנה לשחרור, בשיתוף עם צה"ל, בהן השתתפו כעשרת אלפים חיילים לקראת שחרור.

תעסוקה: כ-15,500 חיילים משוחררים הופנו ע"י לשכות ההכוונה לראיונות עבודה אצל מעסיקים מכלל תחומי המשק הישראלי.

חיילים בודדים: סל ההטבות שמעניקים האגף והקרן לחיילים בודדים לקראת שחרור רחב וכולל פעילויות וסדנאות המותאמות במיוחד לאוכלוסייה זו, תוכניות מנטורים לליווי בצעדיהם הראשונים באזרחות, אבחון תעסוקתי בחינם, מימון ערכות הרשמה לפסיכומטרי ועוד. וזאת  בנוסף למלגות שכר לימוד, מלגות קיום ללומדים ומענקי שכר דירה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בכל שנה.

הסברה: באתר ההסברה של האגף והקרן נרשם השנה מספר שיא של כניסות (כ-1.5 מיליון) לבירור זכויות - כמות כפולה של כניסות מהשנה שעברה, לצד גידול בפניות למוקד השירות הטלפוני והפייסבוק. דבר המעיד על הגברת המודעות בקרב המשוחררים לזכויותיהם הרבות, מודעות המובילה למיצוי מקסימלי של מימוש ההטבות. כמו כן מתקיימות לאורך השנה סדנאות הכנה לקראת שחרור, וכן כנסי משתחררים שבהם השתתפו כ-35,000 משתחררים במהלך השנה.

חמדה מרק, ראש האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון: "תנופת הפעילות שלנו לטובת אוכלוסיית החיילים המשוחררים הגיעה השנה לשיאה עם תיקון חוק חיילים משוחררים, אשר אושר כבר על-ידי הממשלה ועבר אתמול קריאה ראשונה בכנסת. במסגרת התיקון ביוזמתנו, הצענו כי חיילים משוחררים שלא ניצלו את הפיקדון, יקבלו אותו ישירות לחשבון הבנק לאחר כ-6.5 שנים מיום השחרור, ובכך נוכל להימנע מאי מימוש כספי הפיקדון ע"י החייל המשוחרר. במקביל ייחתם צו על ידי שר הביטחון, לפיו יתווספו מטרות נוספות למשיכת הפיקדון, מהלך שירחיב את אופציות מימוש הכספים. כל זאת ועוד צפוי, ככל הנראה, להתממש כבר במהלך שנת 2017, ולהגדיל משמעותית את סל ההטבות לחיילים המשוחררים".

דבורה חסיד, יו"ר הקרן לקליטת חיילים משוחררים: "משמעות הנתונים הללו כי הקרן מהווה מנוע צמיחה חברתי וכלכלי אדיר למשק הישראלי כולו. אנו בקרן נותנים הזדמנות שווה לכל מי ששירת ותרם למדינת ישראל, בין אם הוא חייל משוחרר או בת-שירות לאומי ואזרחי. אני גאה לעמוד בראש הקרן לחיילים משוחררים ולהיות שותפה להובלת מהלכים חדשניים, עדכניים ורלוונטיים לצורכיהם ולטעמם של מסיימי השירות הצבאי והלאומי".