Close search

שדות המוקשים בגולן יגודרו מחדש

​מחוז צפון של אגף ההנדסה והבינוי החל בימים האחרונים בפרויקט מיוחד לגידור מחדש של שדות המוקשים ברמת הגולן. הגדרות הוקמו לראשונה לפני 42 שנה, בתום מלחמת יום הכיפורים.

 

גדרות האזהרה מפני מוקשים תוחזקו אמנם באופן שוטף לאורך השנים, אך בחלק מהמקומות נשחקו הגדרות, עד שלאחרונה הוחלט כי עבודות התחזוקה אינן מספקות יותר ויש צורך להקים את הגדרות מחדש.

בשלב הראשון של הפרויקט, שמתבצע יחד עם פיקוד צפון בצה"ל, תוקם גדר באורך של 22 ק"מ סביב שדות מוקשים בצפון רמת הגולן, סמוך לתל אביטל. בהמשך יורחב הפרויקט לשדות מוקשים נוספים ברחבי הגולן. גדרות האזהרה החדשות יהיו בולטות יותר מהגדרות הישנות, יוצבו עליהן שלטי אזהרה בולטים מפני מוקשים, ויהיה קשה יותר לחצות אותן.

בשטח מדינת ישראל מצויים אלפי שדות מוקשים נגד אדם ונגד טנקים, שהונחו במהלך השנים לצרכים מבצעיים. חלקם אינם משמשים עוד לצורכי ביטחון, וחלקם שדות מוקשים זרים או שטחים שנסחפו אליהם מוקשים. לקראת החורף קורא משרד הביטחון לציבור לנקוט משנה זהירות סביב הגדרות והאזורים הסמוכים לשדות מוקשים, מחשש להיסחפות מוקשים ונפילת גדרות ושלטים התוחמים את שדות המוקשים.