Close search

"היום הזה ילווה אותן לכל הדרך"

​​​​הצצה ​​​​ליום פעילות ייחודי שערך אגף השיקום בבית הלוחם. 

​​

אגף שיקום נכים עורך בימים אלה קורס להכשרת עובדות שירותים רפואיים. בשבוע שעבר עברו משתתפות התוכנית יום פעילות מיוחד בבית הלוחם, ובשיאו של היום הן התמודדו לכמה שעות עם האתגרים שעומדים בפני נכים מוגבלי ניידות וראיה. "אין לי ספק שהיום הזה תרם להן משהו שילווה אותן לכל אורך הדרך", סיכמה ליאת גרטמן, ראש היחידה לאפיון, בקרה וארגון השירותים הרפואיים באגף השיקום.

​​