Close search

רישום ספק

​​​על ​​ספק המבקש לקבל מעמד של ספק מוכר (לא כולל קבלנים ומתכננים) לפנות למרכז לשילוב ספקים במנה"ר - היחידה לשילוב ובקרת ספקים בבקשה להיכלל ברשימת הספקים המוכרים. הטיפול בבקשה יתבצע בתהליך הכולל מספר שלבים קבועים, בהתאם לנהלי המרכז​​​. בשלב האחרון בתהליך תוגש הבקשה לוועדה המוסמכת במשרד הביטחון על מנת שתחליט בעניין התאמת הספק, בהתאם להוראות משרד הביטחון.​

למידע על רישום קבלנים ומתכננים לחצ/י כאן.

קבלת מידע-ערכת רישום והדרכה.png
1. קבלת מידע - ערכת רישום והדרכה

 
ספק המבקש להי​רשם כ"ספק מוכר" ברשימת ספקי משרד הביטחון עליו להדפיס את טפסי הרישום באתר סחר אלקטרוני ולעיין בהנחיות המילוי. ​​להורדת הטפסים והנחיות

המילוי באתר סחר אלקטרוני – לחץ/י כאן

mouse.png
 
2. בקשה לרישום 

 
בשלב ראשון יש למלא את הבקשה המקוונת

 (למילוי לח​ץ/י כאן). לאחר מכן יש לשלוח בדואר את הטפסים המלאים (ראו סעיף 3). ​


​​
​​​מסירת הטפסים הראשונים.png
3. מסירת הטפסים הראשונים

 
לאחר מילוי הטפסים יש לשלוח אותם בדואר עם המסמכים הנדרשים לקבוצה המקצועית המתאימה במרכז לשילוב ובקרת ספקים במינהל ההרכשה והייצור. טפסים שמולאו בצורה חלקית או שהנתונים בהם לא מושלמים כנדרש, יוחזרו יחד עם יתר הטפסים לספק לצורך השלמת החסר. הגשת טפסים תקינים בליווי מלוא המסמכים הנדרשים מהווה תנאי ראשוני לתחילת הטיפול.
​​בדיקה ראשונית לשלמות הנתונים.png
4. בדיקה ראשונית לשלמות הנתונים​

 
 במעמד מסירת הטפסים והמסמכים עוברים טפסי הרישום בדיקה ראשונית על-ידי הקבוצות המקצועיות. בשלב זה נבדקות שלמות הנתונים שמולאו בטפסים ורשימת המסמכים המצורפים. בדיקה זו ראשונית בלבד ובהמשך התהליך תבוצע בדיקה מעמיקה יותר.​


 

פתיחת תיק ספק.png5. פתיחת תיק ספק

 
לאחר סיום הבדיקה הראשונית ייפתח תיק ספק, ויישלח לספק אישור על קבלת המסמכים. באישור יפורטו: 1. מספ​ר תיק ספק לצורך פניות ובירורים 2. שם הקבוצה המקצועית במרכז לשילוב ובקרת  ספקים המטפלת בבקשה, כולל שם ומספר טלפון לצורך בירורים. 
 
 בדיקת נתוני ספק.png 6. בדיקת נתוני ספק

 
לאחר פתיחת תיק ספק, יעברו הטפסים והמסמכים שהוגשו לבדיקות מעמיקות במשרד הביטחון. בדיקות אלו עלולות להימשך מספר שבועות, בשל היקפן ואופיין. הבדיקות כוללות: 1. בדיקה מחייבת של הבעלים ו/או מנהלים ו/או מורשי החתימה 2. בדיקות נכונות פרטי התיק – בדיקות שונות לאימות פרטים והשוואת נתונים קיימים (לגבי ספקים המבקשים לחזור ולהירשם למערכת הביטחון). משרד הביטחון שומר לעצמו את הזכות לחזור על בדיקות ו/או לבצע כל בדיקה נוספת שתידרש בהתאם לצרכיו ודרישותיו.
אישור עקרוני של התיק.png
7. אישור עקרוני של התיק

 

​לאחר ביצוע כל הבדיקות הנדרשות ואישורן על-ידי הגורמים המוסמכים, ייבחן התיק סופית על-ידי הקבוצה המקצועית המטפלת, אשר תקבע האם מולאו כל החובות לצורך הגשת התיק לדיון בוועדה המוסמכת.​


 

 
אישור התיק בוועדה המוסמכת.png 

8. אישור התיק בוועדה המוסמכת​

ועדה זו מור​כבת מציגי משרד הביטחון ונציג הציבור. חברי הוועדה דנים בבקשת הספק וקובעים את סטטוס הספק כספק משרד הביטחון מבחינת סוג פעילותו המאושר ומבחינת הסיווגים למוצרים ושירותים בהם הוא רשאי להציע הצעות למרכזים. האישור תקף ל -5 שנים שבסיומן על הספק להגיש בקשה לחידוש רישומו כספק מוכר ולצרף את כל טופסי הרישום מחדש כשהם מעודכנים ליום הגשת חידוש הבקשה.

 

הודעה על אישור ספק מוכר.png

9. קבלת הודעה על ספק מוכר​

הספק יק​​​בל הודעה בדואר אלקטרוני, בדבר אישורו או אי אישורו כ"ספק מוכר" של משרד הביטחון. ההודעה תפרט את אופי פעילותו (מעמדו) המאושר. כחלק מההודעה יקבל הספק מספר ספק מוכר, אשר ישמש כמספר מזהה קבוע שלו בכל ההתקשרויות עם משרד הביטחון, וכן יקבל קוד משתמש וסיסמה לצורך פעילותו באתר הסחר האלקטרוני של המשרד.