Close search

מהו ספק מוכר?

ישנן שלוש קבוצות ספקים שעימם מתקשר משרד הביטחון:​​

ספק מוכר - יצרן, נותן שירות, משווק, יבואן או יועץ שאושר כספק מוכר על-ידי הוועדה המשרדית לאישור ספקים מוכרים במשרד הביטחון, ואשר שמו נכלל ברשימת הספקים המוכרים של משרד הביטחון.    

קבלן מוכר - קבלן לעבודות בנייה שאושר על-ידי הוועדה הבין משרדית והוסמך גם על-ידי משרד הביטחון לבצע עבורו עבודות בנייה.           

מתכנן מוכר לתכנון ובניה - מתכנן הנותן שירותי תכנון, הנדסה וייעוץ לעבודות בנייה אשר אושר לכך על-ידי הוועדה המשרדית לאישור מתכננים במשרד הביטחון.          

על ספק המבקש לקבל מעמד של ספק מוכר (לא כולל קבלנים ומתכננים) לפנות למרכז לשילוב ספקים במנה"ר/היחידה לשילוב ובקרת ספקים בבקשה להיכלל ברשימת הספקים המוכרים. הטיפול בבקשה יתבצע בתהליך הכולל מספר שלבים קבועים, בהתאם לנהלי המרכז. בשלב האחרון בתהליך תוגש הבקשה לוועדה המוסמכת במשרד הביטחון על מנת שתחליט בעניין התאמת הספק, בהתאם להוראות משרד הביטחון.

קבלת היתר ספק מוכר של משרד הביטחון מותנית בקיום תנאי סף, הן כלליים עבור כל סוגי הספקים והן מיוחדים לכל סוג ספק ואופי הפעילות. התנאים משתנים מעת לעת ויש לברר עם המרכז לשילוב ספקים לגבי שינויים ועדכונים.

תנאי סף הנדרשים מכל סוגי הספקים:

  • בעל תעודת עוסק מורשה לפי חוק מע"מ. 

  • "מוסדר מס" - בעל אישור משלטונות מס הכנסה/רואה חשבון.        

  • הסכמה לקבלת תשלומים ממשרד הביטחון אך ורק דרך חשבון בנק שלו.     

  • הצגת מחזור עסקים שנתי מאושר על-ידי רואה חשבון מוסמך.        

  • מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס "בקשה להכללה ברשימת הספקים המוכרים" וחתימה עליו.

 

​אופי פ​עילות

​תנאי סף

(בנ​​​ו​​סף לתנאים הקיימים)

פעילות​

עמידה בדרישות אבטחת איכות​

יצרן​

מעסיק חמישה עובדים לפחות​

ייצור שוטף, ייצור אב-טיפוס, מחקר ופיתוח​

נדרש​

נותן שירות​

​הסמכה מקצועית (המצאות תעודות המעידות על הכשרת המבקש/אנשיו לעסוק בתחום המצוין על-ידו.

הרכבות, תיקונים, התקנות, תחזוקה, אינטגרציה, ​שיפורים ושיפוצים, שרות למוצרים לא מתכלים.

תרגום, כוח-אדם, חקירות, אבטחה, דפוס, תובלה, שילוט, צילום, מזעור ושילוח​.​

נדרש​