Close search

מכרזי דירות

משרד הביטחון, באמצעות אגף אמו"ן (מבצעים ונכסים לוגיסטיים), מחזיק דירות לשימושי צה"ל ומערכת הביטחון, באזורים שונים ברחבי הארץ. במסגרת תהליך התייעלות שמוביל משרד הביטחון בניהול מלאי הדירות, הוחלט להוציא למכירה חלק מהדירות בהליך של מכרזים פומביים.

הדירות מוצעות למכירה באתר במסגרת הליך של מכרז פומבי. כל דירה מוצעת למכירה בנפרד, וכל אזרח יוכל להתמודד על רכישתה כך שכל המעוניין – רצוי שיעקוב אחר המתפרסם באתר.

תנאי המכרז
כמקובל במכרזים מסוג זה, בשלב הראשון ייקבעו תאריכים לביקור בנכסים, ולאחר מכן יקבלו כשבוע להיערך להגשת ההצעות. כמו כן, המשתתפים יידרשו להעביר המחאה בנקאית בשווי 10% וכן לשלם על ההשתתפות במכרז. לאחר מועד הגשת ההצעות תתכנס וועדת מכרזים, אשר תפתח את ההצעות, כאשר ההצעה הגבוהה ביותר תזכה. המכירה תתבצע בכפוף לבדיקה על ידי אנשי מקצוע של שווי הנכס. יודגש כי המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא למכור את הדירות, במידה וההצעות שהתקבלו נמוכות משווי הנכס. ההצעות מוגשות בתיבת המכרזים בקריה, בפרסום המכרזים מצוין תאריך להגשת ההצעות.