Close search

נהלי הגשת בקשות לרישיון ייבוא כלי ירייה

​​ ​​
​​

​1.       מבוא

היחידה לרישוי ייבוא אמצעי לחימה במשרד הביטחון הינה הרשות המוסמכת במדינת ישראל למתן רישיונות ייבוא לכלי ירייה צבאיים ותחמושת ייעודית, לפי סעיף 2.ב לחוק כלי ירייה -  1949 ובהתאם להחלטת ממשלה 1572 מ – 4.5.2014. משכך ובהתאם לתיקון צו ייבוא חופשי, התשע"ד -2014  (מק"ח 1756), החל מיום 1.6.2015 תהיה היחידה לרישוי ייבוא אמצעי לחימה (להלן בהוראה זו: "הרשות המוסמכת") הגורם המאשר והמנפיק רישיונות ייבוא לייבוא כלי ירייה צבאיים ותחמושת ייעודית.  

2.       משרד הביטחון ינפיק רישיונות ייבוא בהתאם לפריטי המכס שלהלן:

               40.11.3000     צמיגים לכלי טיס צבאי

                       93.01      כלי ירייה צבאי

               93.05.9100     חלקים לכלי ירייה צבאי

               93.06.9090    ​כמצוין בתעריף המכס ( למעט כדורים )

למען הסר ספק, גם בייבוא אישי במסגרת פרטי המכס המפורטים לעיל, יש להגיש בקשה לקבלת רישיון ייבוא. ככלל, אין לייבא על ידי יחיד חלקים או אביזרים לכלי נשק צבאי שבשירות הצבא.

3.       להגשת בקשה לרישיון ייבוא (למורשי הגשת בקשה בלבד) היכנסו ללינק: ImportLicencing.mod.gov.il/SmsValidation​

​4.       בקשה לרישיון ייבוא תכלול את הנתונים כדלקמן:

א. פרטי היבואן.

ב. אם היבואן אינו אדם פרטי, פרטי הבעלים.

ג. פרטי מורשה החתימה.

ד. פרט המכס ותיאורו.

ה. תיאור מפורט של ייעוד הטובין.

ו. רישיון עסק, אסמכתאות לעיסוק בטובין המיובאים.

ז. טופס מכס מספר 370 מאושר על ידי המכס, אם מדובר בייבוא זמני.

ח. מספר רישיון ייצוא באם נדרש.

ט. מספר יצואן אפ"י, מספר ספק רכש משהב"ט.

י. הזמנת רכש משהב"ט, במידה ועבור צה"ל.

י"א.  מכתב הסבר.

י"ב. אסמכתאות  לרבות – קטלוג, מפרט טכני, ייפוי כוח למורשה חתימה של היבואן (כמפורט בסעיף 7 להלן).

י"ג. תאריך התוקף המבוקש.

י"ד- סימוכין מבקש.

5.       בקשה לרישיון ייבוא שנתי תוגבל לטובין המיובאים מספק אחד בלבד ותכלול את פרטי ההתקשרות השנתית מול הספק כולל הפריטים נשוא ההתקשרות.

6.       הבקשה לרישיון ייבוא תחתם על ידי מורשה החתימה כמפורט להלן:

א. בתאגיד: נושא משרה -  כמשמעו בחוק החברות התשנ"ט 1999 –  קרי: דירקטור, מנכ"ל, מנהל עסקים ראשי, משנה למנכ"ל, ס' מנכ"ל וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה, אף אם תיאורו שונה.

ב. עמיל מכס – בעל ייפוי כוח מהיבואן ובצירוף ייפוי הכוח לבקשה.

ג. בייבוא אישי – אדם פרטי בעל ת.ז. ישראלית בלבד.

7.       מועדי טיפול

א.      רישיון ייבוא יינתן בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת  הבקשה לרישיון הייבוא ברשות המוסמכת. לשם כך, כל בקשה שתוגש לרשות המוסמכת, תסומן ביום שתתקבל בחותמת "התקבל" עם התאריך הנקוב.

ב.        מניין הימים האמור לא יחול על רישיון ייבוא הניתן אחת לשנה.

ג.        מניין הימים האמור בסעיף קטן (א) יחל ביום קבלת כל המסמכים הדרושים לקבלת רישיון הייבוא.

ד.       בקשה שתגיע ללא כל המסמכים הנדרשים והטפסים במלואם, תידחה ולא תבחן. הרשות המוסמכת תשלח הודעת דחייה למבקש.

8.       רישיון הייבוא

א. היבואן מחויב בקבלת רישיון ייבוא לפני שיגור הטובין ארצה.

ב. רישיון הייבוא הינו אישי. לא תותר העברת בעלות לרישיון ייבוא. מקבל הרישיון יהא גם היבואן הרשום על גבי רשימון/הצהרת ייבוא.

ג. תוקפו של רישיון הייבוא יהיה עד שנה.

ד. הרישיון יינתן בשפה העברית בלבד.

ה. כל שינוי ברישיון לאחר הפקתו מכל סיבה שהיא, מחייב הנפקת רישיון יבוא חדש במקומו.​

ו. הרשות המוסמכת רשאית לסרב ליתן רישיון ייבוא. החלטה לסרב ליתן רישיון ייבוא, תהיה מנומקת בכתב.

ז. יבואן שלא אושרה בקשתו לרישיון ייבוא רשאי להגיש לרשות המוסמכת, בתוך 14 ימים מתאריך מכתב הדחייה, את טענותיו בכתב כנגד החלטתה. הרשות המוסמכת תעביר את טענות היבואן בצירוף עמדתה לוועדת ערר במשרד הביטחון.

ח. רישיונות אשר הונפקו על ידי משרד הכלכלה עד ליום 31.5.2015 יהיו בתוקף עד למועד הנקוב ברישיון, ולא תידרש הנפקת רישיון חדש בגין המעבר.

9​​.   שונות

א.      לכל שאלה/הבהרה ניתן לפנות טלפונית אל היחידה לרישוי אמל"ח בטלפון מספר:

              03-6978050 בימים ב' ו-​ה' בין השעות 09:00-12:30.

              אין קבלת קהל.

ב.       המייל לפניות הינו: import_licencing@mod.gov.il

    1. בעלי התפקידים ביחידה הינם : יוסי ליברמן – ראש היחידה

                                                איריס בן יעקב – ראש התחום.

ג. בתלונות ניתן לפנות למנה"ר – 

ר' יח' בקרת הרכש, יצחק אלזם

רח' קפלן 22, הקריה תל אביב – 6473424. 


 

לידיעתכם- בימים אלה שוקד משרדנו על הכנת מערכת ממוחשבת, אשר תקבל בקשות באופן אלקטרוני ותשלח הודעות סטטוס וכן תנפיק את רישיון הייבוא באופן אלקטרוני.

הכניסה למערכת תיעשה באמצעות שם משתמש וסיסמה אשר יונפקו על ידי הרשות המוסמכת לאחר בדיקה ביטחונית של המבקש מורשה החתימה והגוף המייבא.