Close search

דיווח על חוזים וייצוא ביטחוניים

​​​​​​​​​​היצואן הביטחוני מתבקש להעביר לאגף סיב"ט דיווח רבעוני ובו פירוט על חתימות חוזים שביצע ועל הזמנות חדשות שקיבל, וכן על ייצוא ביטחוני שביצע בפועל. בנוסף, יש לדווח על הקטנה וביטול חוזים, במידה שיש.

​חשוב לשים לב לכך:

• הדיווחים צריכים להתייחס רק לנושאים המפוקחים בצורה כל שהיא על-ידי משרד הביטחון/ אגף פיקוח על הייצוא.

• מספר יצואנים מעבירים דיווחים חודשיים (יצואנים אלו מקבלים הודעה נפרדת).

לדיווח שני חלקים:

חלק א', פירוט סעיפי החתימה על חוזים והזמנות: בחלק זה על היצואן לפרט את החוזים וההזמנות החדשות שקיבל בתקופת הדיווח המבוקשת.

​​6.png
תאריך חתימה
מועד החתימה על החוזה/ההזמנה

ארץ ייצוא.png
ארץ ייצוא ​
מדינת הלקוח שעמם נחתם החוזה

תיאור טובין או פרויקט.png
תיאור הטובין/פרויקט מוצר
שם הפרויקט והמוצר

קוד מוצר.png
קוד מוצר/נושא ברשיון שיווק
קוד המוצר, בהתאם לכתוב ברשיון השיווק 

ערך בדולרים.png
ערך בדולרים
ערך ההזמנה/החוזה בדולרים

מס הזמנות לקוח.png
מספר הזמנות לקוח
מספר ההזמנה, כפי שרשום בחברה

שם לקוח.png
שם לקוח
שם מלא של הלקוח בלועזית

5.png
סוג לקוח
סוג הלקוח (ממשל, חברה, צבא, סוכן-מתווך)

שותפות בחרדה.png
שותפות בחרדה
רישום יצואן ששותף בחתימת החוזה (במידה שיש)


 


חלק ב', פירוט ייצוא ביטחוני בפועל: בחלק זה על היצואן לפרט את הייצוא הביטחוני, אשר ביצע בפועל, בתקופת הדיווח המבוקשת.

​​6_2.png
תאריך ביצוע
מועד החתימה על החוזה/ההזמנה

ארץ ייצוא.png
ארץ ייצוא​​
מדינת הלקוח שעמם נחתם החוזה

תיאור טובין או פרויקט.png
תיאור הטובין/פרויקט מוצר
שם הפרויקט והמוצר

קוד מוצר.png
קוד מוצר/נושא ברשיון שיווק
קוד המוצר, בהתאם לכתוב ברשיון השיווק 

12.png
מספר רשיון הייצוא
מספר רשיון הייצוא, בהתאם לכתוב 

ערך בדולרים.png
ערך דולרים
ערך ההזמנה/החוזה בדולרים

מס הזמנות לקוח.png
מספר הזמנות לקוח
מספר ההזמנה, כפי שרשום בחברה

שם לקוח.png
שם לקוח
שם מלא של הלקוח בלועזית

5.png
סוג לקוח
סוג הלקוח (ממשל, חברה, צבא, סוכן-מתווך)​

שותפות בחרדה.png

שותפות בחרדה

רישום יצואן ששותף בחתימת החוזה (במידה שיש)


 

יש להקפיד לבצע את הדיווח במתכונת המפורטת לעיל ( חלק א' וחלק ב'), על-פי התאריך הכרונולוגי של חתימת החוזים וההזמנות ו/או המכירות שבוצעו בפועל. במידה ולא הייתה פעילות בתקופה מסוימת, הן מבחינת חתימת חוזים והזמנות והן מבחינת ייצוא ביטחוני בפועל, יש לציין זאת בדיווח נפרד.

​חשוב לזכור:

• יש לוודא כי מספר רישיון השיווק/הייצוא תואם למספר שהתקבל מאגף הפיקוח על הייצוא.

• יש לוודא כי על גבי טופס הדיווח מופיע לוגו החברה.

•  אין להעביר מידע ונתונים מסווגים  או רגישים בפקס או במייל אלא במסירה ידנית בלבד.

  • במייל ניתן  להעביר אך ורק "דיווחי אפס" ( = אין פעילות)

 

לבירורים ולקבלת פרטים נוספים בנושא דיווח על חתימת חוזים ויצוא ביטחוני, ניתן לפנות לחטיבת תכנון, תיאום ומדיניות ייצוא:

ראש חטיבת תכנון, תיאום ומדיניות ייצוא:דימה גולוב​
טלפון: ​03-6977903​
דוא"ל:​golub@mod.gov.il
ראש תחום דיווחי תעשיות:אייל קינרייך​
טלפון:​03-6977672​​
דוא"ל: ​eyal_kinreich@mod.gov.il