Close search

מכירת ציוד עודפי צה"ל

​​לעתים, מחליט צה"ל להוציא משימוש ציוד שברשותו, בשל שיקולים שונים. זהו ציוד מגוון הכולל מערכות לחימה עיקריות, נשק, תחמושת, חלפים, ידע ביטחוני, תוכנות מחשב השייכות לצה"ל ולמערכת הביטחון ועוד. 

חלק מהציוד נקבע כמיועד למכירה, בהתאם להחלטת צה"ל ולגורמים רלוונטיים נוספים. על-פי רוב, ציוד זה נמצא בבסיסי צה"ל השונים או במחסני היחידה הארצית למכירות בצריפין ובמגרשים סמוכים.

היחידה לשיווק ולמכירת ציוד ומערכות צה"ל בסיב"ט ממונה על מכירת כלל עודפי הציוד של צה"ל ושל מערכת הביטחון המיועדים למכירה.​

פרסום על עודפי צה"ל למכירה
אגף סיב"ט אחראי על פרסום  מידע לגבי עודפי צה"ל המיועדים למכירה. מידע זה מפורסם בערוצי פרסום שונים בארץ ובחו"ל, בכפוף להנחיות הביטחון ובהתאם לשיקול הדעת של סיב"ט. בנוסף, מעביר אגף סיב"ט בדיוור ישיר ללקוחות פוטנציאליים בארץ ובעולם, מידע על עודפי צה"ל המיועדים למכירה, בהתאם לסוג עודפי המכירה. לעתים, מוצגים עודפי צה"ל המיועדים למכירה בתצוגות ובתערוכות ביטחוניות, הנערכות בארץ וברחבי העולם.

ועדות ייעודיות ושיטות למכירת עודפי צה"ל

מכירת עודפי צה"ל מתבצעת על-פי מדיניות המכירה של משרד הביטחון, המתעדכנת מעת לעת. שתי ועדות מונו בסיב"ט לטיפול במכירת עודפי צה"ל:

1. ועדת מחירים - אחראית על אישור המחירים לפריטים המיועדים למכירה; על שינוי הייעוד ומתן פטור ממכרזים; על מכירת מוצרי תוכנה. הוועדה  מורכבת מנציגי סיב"ט, מנציגי אגפים נוספים במשרד הביטחון ובצה"ל ומנציגי ציבור.

2. ועדת מכרזים - ועדה האחראית על קביעת הלקוחות הזוכים בכל אחד מהמכרזים.

קיימות שתי שיטות שלפיהן נמכרים עודפי צה"ל:

1) מכרז פומבי - מכרז המפורסם בערוצי פרסום שונים, בהתאם להחלטת אגף סיב"ט. מכרזים אלו מתנהלים לפי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון, התשנ"ג- 1993). ועדת המכרזים אינה חייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. לאחר קביעת תוצאות המכרז, הן מופצות בכתב למשתתפים.

2) משא ומתן - השימוש בשיטה זו מתבצע כאשר מדובר בציוד לחימה בלבד. משא ומתן יתבצע בתנאים מסוימים, בהתאם לתקנות ולהוראות משרד הביטחון.

מכירת העודפים מתבצעת בשני הליכים עיקריים:

• מכירה לפי משקל - מכירת ציוד במשקל או בצוברים ("לוטים"), במכרזים פומביים.

• מכירה  לפי פריטים - מכירת פריטים במכרז או באמצעות משא ומתן, לאחר קבלת פטור מביצוע מכרז.

קביעת המחיר עבור עודפי צה"ל
המחיר עבור עודפי צה"ל המיועדים למכירה נקבע בוועדת המחירים בסיב"ט, בהתאם לפרמטרים שונים וביניהם:
• סוג הציוד
• תאריך ייצור הציוד
• מצב טכני
• מחיר הציוד בעת רכישתו
• מחיר הציוד בזמן המכירה
• שיקולים מסחריים נוספים

בתום ההליך התחרותי והמשא ומתן, יפיק סיב"ט מסמך סיכום מכירה, בצירוף נספח תנאים כלליים או חוזה מכירה. בשלב זה, יפקיד הלקוח מקדמה כספית בידי חשב סיב"ט או בידי חשב היחידה לשיווק ולמכירת ציוד ומערכות צה"ל. המקדמה תיקבע על-ידי אגף סיב"ט ול רוב תהיה כ-10% מערך העסקה.

תשלום ומשיכת עודפי צה"ל
רק לאחר חתימה על חוזה העסקה עם מורשי החתימה של משרד הביטחון, יוכל הלקוח למשוך את עודפי צה"ל שרכש. התשלום עבור המכירה יתבצע בהתאם לתנאי העסקה שבוצעה בין הצדדים. אם בעסקת המכירה נקבעו מועדי אספקה שונים לכל אחד מהמוצרים הנמכרים, ישלם הקונה את ערך הציוד שיימסר לו בכל פעם, טרם משיכת הציוד.

לאחר ביצוע התשלום, תימסר לקונה "תעודת הוצאה", שעותק שלה יישלח לצה"ל או לגורם הרלוונטי. חשוב לשים לב - ניתן להוציא את הציוד באמצעות הצגת תעודה זו בלבד.

עודפי צה"ל המיועדים לייצוא
בטרם ניתן להגיש הצעה לרכישת ציוד מעודפי צה"ל, על מנת לייצאם לחו"ל, יש להצטייד ברישיון שיווק מתאים. לאחר רכישת הציוד ועל מנת לייצאו לחו"ל, על היצואן להיות בעל רישיון יצוא עבור מדינת היעד, ולעתים אף בעל היתר ייבוא. בעסקה מעין זו, חובה על היצואן לדווח מי הוא הלקוח הסופי שהציוד מיועד  לו.

במקרים שבהם הציוד המיועד למכירה נרכש על-ידי מערכת הביטחון בארה"ב והוגדר על-ידי שלטונות ארה"ב כ"בר פיקוח", יטפל אגף סיב"ט, טרם ביצוע המכירה, בקבלת אישור מתאים משלטונות ארה"ב (Re-Export Approval).

לבירורים ולקבלת פרטים נוספים בנושא קידום מכירת ציוד צה"ל:

סגן ראש סיב"ט וראש יחידת שיווק ומכירת ציוד ומערכותענת בריל​
טלפון: ​03-6975754​​
דוא"ל: ​anat_brill@mod.gov.il
סגן ראש היחידה לשיווק וראש החטיבה הבינלאומית:אורי כהן​
טלפון: ​03-6972388​​
דוא"ל:​uri_cohen@mod.gov.il